Nad Widawą powstanie 11 kilometrów wałów przeciwpowodziowych

Kolejny etap modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Wkrótce nad Widawą powstanie 11 kilometrów nowych wałów przeciwpowodziowych, a na dwóch kolejnych kilometrach wały zostaną przebudowane. Inwestycja ma uchronić mieszkańcow Wrocławia oraz gmin Długołęka i Czernica przed ewentualnym nadejściem fali wezbraniowej.

  • fot. materiały prasowe

    fot. materiały prasowe


Realizacja projektu umożliwi stworzenie spójnego systemu ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegnie w przyszłości cofaniu się wód Odry do doliny Widawy. Zakończenie prac na obu odcinkach wałów zostało zaplanowane na koniec 2022 r., a ich koszt wyniesie 92 mln złotych. W ramach tych działań wykonane zostaną również udogodnienia dla mieszkańców. Inwestor – Skanska SA – wyremontuje i naprawi odcinki nawierzchni ulic Wilczyckiej, Topolowej i Rzecznej w Kiełczówku.

SZCZEGÓŁOWA MAPA INWESTYCJI - KLIK

W ramach zadania zostaną wykonane następujące elementy systemu ochrony przed powodzią:

  • budowa nowych wałów przeciwpowodziowych wzdłuż prawego i lewego brzegu Widawy. Korpusy wałów przeciwpowodziowych oraz podłoże pod nimi zostaną uszczelnione za pomocą pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej lub ekranu uszczelniającego,
  • poszerzenie i podwyższenie korpusu wału i uszczelnienie istniejącego lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Widawy „Przerowa L” na długości 2,23 km wraz z przebudową i budową infrastruktury inżynieryjnej,
  • budowa rowów i drenaży odwodnieniowych, konserwacja lub remont istniejących rowów odwodnieniowych oraz likwidacja odcinków rowów kolidujących z inwestycją. W ramach zadania zaprojektowane zostało ok. 3,8 km nowych rowów lub drenaży odwodnieniowych. Objętych konserwacją zostanie ok. 2,2 km istniejących rowów odwodnieniowych,
  • budowa dróg serwisowych na wałach, dostępnych dla spacerowiczów i rowerzystów.

Inwestycja z dbałością o środowisko

Planowana inwestycja będzie realizowana z najwyższą dbałością o środowisko przyrodnicze w celu zagwarantowania skutecznej ochrony klimatu, fauny i flory, wód powierzchniowych i gruntowych oraz samych gruntów. Prace będą wykonywane pod nadzorem zespołu przyrodników, w którego skład wejdą następujący eksperci: fitosocjolog, ichtiolog, herpetolog, entomolog, chiropterolog, ornitolog oraz teriolog.

Obszar ten, pomimo swojego usytuowania w aglomeracji miejskiej Wrocławia, musi być szczególnie chroniony. Swoje siedliska mają tu dziki, sarny, lisy, zające, nietoperze nocek i mopek, traszka grzebienista, ryby oraz motyle – modraszek i barczatka. Ponadto na obszarze tym rośnie bogata roślinność oraz wiele gatunków drzew, które warto chronić.

Wody Polskie zaplanowały w ramach prowadzonej inwestycji szereg działań łagodzących i rekompensacyjnych. Obszary, położone w sąsiedztwie miejsc występowania i tras sezonowych migracji płazów, zostaną zabezpieczone szczelnym ogrodzeniem przed wkraczaniem na te tereny płazów, gadów, drobnych ssaków. Przed rozpoczęciem robót wykonawca wyznaczy i oznakuje granice płatów siedlisk przyrodniczych, które zostaną zabezpieczone przed ewentualnym zniszczeniem czy zanieczyszczeniem.

Prace przy tym zadaniu zostały zaprojektowane tak, aby zachować lokalny ekosystem, w tym zadrzewienia, jak dęby szypułkowe oraz inne drzewa, będące siedliskiem pachnicy dębowej Osmoderma eremita i kozioroga dębosza Cerambyx cerdo. Aby zrekompensować ewentualne przyrodnicze straty, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, zostanie zasadzonych 3,5 ha krzewów i 5500 drzew.

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, który współfinansowany jest przez Bank Światowy, a uwarunkowania jego realizacji w zakresie ochrony środowiska są zgodne z Politykami Operacyjnymi i Procedurami Banku w zakresie ochrony środowiska.

Skanska po raz kolejny

Przypomnijmy, że wyłoniona w przetargu firma Skanska SA zrealizowała, wraz z innymi wykonawcami, wrocławskie obwałowania Widawy w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Zmodernizowała i zbudowała również obwałowania w rejonie kanału ulgi Odra-Widawa do mostu kolejowego przy ulicy Bolesława Krzywoustego.

W ramach inwestycji wykonała budowę i modernizację 16 km wałów przeciwpowodziowych, budowę jazu klapowego przelewu kanału Odra-Widawa, przebudowę drogowego mostu Strachocińskiego i mostów Krzywoustego oraz mostu kolejowego na Swojczycach.Zgłoś uwagę