Nowe prawo o zgromadzeniach – od 14 października

Manifestacje, demonstracje, marsze, przejazdy, a także spontaniczne spotkania dla wyrażenia poglądów od 14 października 2015 r. będą na innych zasadach. Zmiany wprowadza nowa ustawa o zgromadzeniach publicznych.

  • manifestacja

    fot. ilustracyjne


Od 14 październik, będzie obowiązywać nowa ustawa „Prawo o zgromadzeniach”. Reguluje ona zasady organizowania zgromadzeń publicznych.

– Nowe prawo o zgromadzeniach pozwala każdemu, w każdych okolicznościach, na własną odpowiedzialność zorganizować w dowolnym miejscu dowolną manifestację – mówił wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski podczas spotkania z dziennikarzami, na którym omawiał szczegóły nowej ustawy.

fot. jr

Najważniejsze zmiany

  • Obecnie obowiązująca ustawa określała pojęcie "zgromadzenia" poprzez liczbę uczestników – dotychczas było to co najmniej 15 osób. W nowej ustawie tego kryterium nie ma.
  • Nowa ustawa wprowadza dwa rodzaje zgromadzeń: marsze - wymagające wcześniejszego zgłoszenia, oraz zgromadzeń stacjonarnych, możliwych do zwołania w reakcji na "nagłe i niespodziewane wydarzenie". Dotychczas zgromadzenia spontaniczne nie były prawnie uregulowane.
  • Organizator będzie zobowiązany zawiadomić (pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub mailowo) organu gminy najpóźniej na 6 dni, a najwcześniej na 30 dni przed datą marszu.
  • Marsz będzie mógł zostać rozwiązywany przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg "zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach". O rozwiązanie zgromadzenia będzie się mógł zwrócić także funkcjonariusz policji.
  • W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej marszów, które mają się odbyć w tym samym czasie i miejscu o pierwszeństwie zdecydują data, godzina oraz minuta wniesienia zawiadomienia.

Czy powstanie wrocławska agora lub hyde park?

Przyjęto rozwiązanie obowiązujące w aktualnej ustawie, zgodnie z którym Rada Miejska może wyznaczyć miejsca, w których będzie możliwe odbycie zgromadzenia bez jakichkolwiek obowiązków informacyjnych i w każdym czasie.

– To czy powstanie wrocławska agora lub hyde park zależeć będzie od miejskich radnych – mówi Wojciech Adamski.

Opis procedury zgłaszania zgromadzeń dostępny jest na stronach BIP UM Wrocławia – tutaj.

Ustawa „Prawo o zgromadzeniach” z dnia 24 lipca 2015r. – pdf.

fot. ilustracyjne

Nowa definicja zgromadzenia publicznego: zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Definicja ta nie ogranicza wolności zgromadzeń z uwagi na liczbę jego uczestników (dotychczas było to co najmniej 15 osób).

Definicja zgromadzenia spontanicznego: zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Zasady powiadamiania o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. Nowelizacja ustawy precyzuje także zasady powiadamiania organów gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, a także przepisy odnoszące się do wydawania decyzji o zakazie zgromadzenia i odwoływania się od tej decyzji. W myśl ustawy będzie przysługiwało prawo do organizacji zgromadzenia w odpowiednim trybie:

Zwykły – zawiadomienie kierowane jest do gminy (najwcześniej na 30 dni – najpóźniej 6 dni przed datą zgromadzenia) – są to zgromadzenia, które mogą odbywać się na drogach publicznych (powodują utrudnienia w ruchu drogowym) Rejestracja zgromadzenia uwzględnia datę, godzinę i minutę wniesienia zawiadomienia. Organ gminy niezwłocznie udostępnia na BIP informację o miejscu i terminie zgromadzenia. Decyzję zakazującą organ gminy wydaje nie później niż 96 godzin przed datą zgromadzenia. Decyzję niezwłocznie udostępnia się w BIP. Organ gminy decyzję zakazującą przekazuje wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu. Odwołanie od decyzji wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego w terminie 24 godzin od udostępnienia decyzji w BIP (było bezpośrednio do Wojewody).

Uproszczony (nowy tryb przyjmowania zawiadomienia) – jeżeli organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodowało utrudnień w ruchu drogowym a w szczególności nie będzie powodować zmian w jego organizacji. Organizator zawiadamia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (nie wcześniej niż 30 dni przed datą zgromadzenia i nie później niż na 2 dni przed datą zgromadzenia). Zawiadomienie można przekazać telefonicznie lub za pomocą poczty. CZK niezwłocznie udostępnia na BIP informację o miejscu i terminie zgromadzenia oraz informuje Komendę Miejską Policji o zgromadzeniu.

W tym trybie organ gminy nie może wydać decyzji zakazującej na etapie rozpatrywania zawiadomienia tylko może rozwiązać je w trakcie przebiegu, jeżeli: zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go. Zgromadzenie w trybie uproszczonym może rozwiązać organ gminy sam lub na wniosek policji.

Zgromadzenia spontaniczne (nowość) – są to zgromadzenia, które nie mogą zakłócać zgromadzeń zwykłych i uproszczonych. Takie zgromadzenie może być rozwiązane przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji. Jest to „zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym, nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej”. Tego rodzaju zgromadzenie nie będzie objęte obowiązkiem uprzedniego złożenia zawiadomienia o zamiarze jego odbycia. Rozwiązanie to stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r.

Zawiadomienia o zgromadzeniach mailem lub telefonicznie. Nowa ustawa o zgromadzeniach publicznych określiła również rozwiązania w zakresie uproszczonego elektronicznego obiegu dokumentów w relacji obywatel – organ administracji publicznej.

W związku z tym Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego utworzył specjalny adres e-mail: zgromadzenia@um.wroc.pl oraz numer telefonu 071 770 22 92 (czynny całą dobę), które zostaną udostępnione na stronach BIP celem zgłaszania przez organizatorów zawiadomień o zgromadzeniach.

Odpowiedzialność organizatorów zgromadzeń. Podmiotem odpowiedzialnym za pokojowy przebieg zgromadzenia będzie organizator zgromadzenia oraz jego przewodniczący. Jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się poleceniom przewodniczącego lub gdy zgromadzenie będzie naruszało przepisy ustawy albo przepisy karne – podmiot ten powinien zgromadzenie rozwiązać. Gdy przewodniczący nie rozwiąże zgromadzenia – mimo uprzedzenia przez przedstawiciela organu gminy o takiej konieczności – wówczas zgromadzenie będzie mogło być rozwiązane właśnie przez przedstawiciela organu gminy oraz funkcjonariusza policji (dot. zgromadzeń spontanicznych).

Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu. Wyznaczenie przedstawiciela jest obowiązkowe w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia. Ponadto organ gminy informuje organizatora zgromadzenia o wyznaczeniu swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

Źródło: materiały prasoweZgłoś uwagę