www.wroclaw.pl

Regulamin Akcji
„Nasz Wrocław darmowe wejścia”

Obowiązuje od dnia 06.12.2020 r.

§1 Definicje

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

 • Akcja – Akcja „Nasz Wrocław darmowe wejścia”, realizowana w ramach Programu Nasz Wrocław, umożliwiająca Użytkownikowi bezpłatne skorzystanie z Oferty Partnera Akcji;
 • Aplikacja – aplikacja mobilna Nasz Wrocław;
 • Karta – imienne karty: URBANCARD, URBANCARD EP, karta URBANCARD Premium; karta programu Nasz Wrocław;
 • Kupon – możliwość darmowego skorzystania z oferty Partnera Akcji;
 • Oferta Partnera Akcji – usługa lub towar oferowany przez Partnera Akcji;
 • Organizator – Gmina Wrocław, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław, adres e-mail wzn@um.wroc.pl;
 • Partner Akcji – podmiot świadczący usługi w ramach porozumienia zawartego z Organizatorem;
 • Program – Program Nasz Wrocław (https://www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw/);
 • Przyznanie Kuponów – operacja Organizatora dokonywana w ramach Akcji, która powoduje dodanie nowych Kuponów do danej Akcji, które Użytkownik nabywa w momencie przyznania lub w momencie aktywacji statusu Nasz Wrocław, jeśli w momencie Przyznawania Kuponów Użytkownik nie posiadał konta lub aktywnego statusu;
 • Regulamin – Regulamin Akcji Nasz Wrocław darmowe wejścia;
 • Regulamin Programu – Regulamin Programu Nasz Wrocław;
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada własne konto nieprzypisane do konta opiekuna prawnego w Programie Nasz Wrocław.

§2 Warunki uczestnictwa w Akcji

 1. Akcja realizowana jest w ramach Programu.
 2. Użytkownik w ramach Akcji otrzymuje Kupony, które może zrealizować u Partnera Akcji. Przyznanie Kuponu przez Organizatora stanowi inną usługę świadczoną drogą elektroniczną, o której mowa w Regulaminie Programu (§ 3 ust. 2 Regulaminu Programu).
 3. Z Akcji skorzystać mogą pełnoletni Użytkownicy, będący właścicielem konta Nasz Wrocław, zarejestrowani i aktywni w rozumieniu Regulaminu Programu Nasz Wrocław.
 4. Liczba Kuponów udostępnionych Użytkownikowi określana jest przez Organizatora, zależy od liczby Partnerów Akcji i może ulec zmianie.
 5. Liczba wszystkich Kuponów dostępnych dla Użytkowników jest ograniczona.
 6. Kupony posiadają datę ważności określaną każdorazowo przez Organizatora w momencie Przyznania kuponów. Data ważności Kuponu jest określona przez Organizatora, jest niezmienna i nie zależy od daty przystąpienia Użytkownika do Programu Nasz Wrocław

§3 Partnerzy Akcji

Lista Partnerów obejmuje:

 • Wrocławski Park Wodny S.A. (Aquapark – Park Wodny Wrocław) – 2-godzinne wejście do strefy rekreacji dla osoby dorosłej,
 • ZOO Wrocław sp. z o.o. – bilet normalny dla osoby dorosłej,
 • Hydropolis : Centrum nauki i wiedzy o wodzie – bilet normalny dla osoby dorosłej,
 • WKS Śląsk Wrocław S.A. – bilet na mecz piłkarski dla osoby dorosłej (sektor rodzinny),
 • Hala Stulecia – bilet normalny dla osoby dorosłej na zwiedzanie Visitor Center;
 • Pływalnia Orbita – 1-godzinne wejście dla osoby dorosłej. 

§4 Realizacja Kuponu

 1. Użytkownik może skorzystać z Kuponu w miejscu, w którym Partner Akcji realizuje ofertę w ramach Akcji.
 2. Skorzystanie z Kuponu wymaga:
  • poinformowania Partnera Akcji przed skorzystaniem z oferty o chęci wykorzystania Kuponu,
  • okazania Aplikacji, na której zalogowany jest Użytkownik lub Karty właściciela konta, zarejestrowanego i aktywnego w Programie Nasz Wrocław,
  • okazania dokumentu tożsamości zawierającego zdjęcie oraz nr PESEL Użytkownika.
 3. Okazanie dokumentu tożsamości jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania bezpłatnie z Oferty Partnera Akcji. Nieokazanie dokumentu tożsamości uniemożliwia bezpłatne skorzystanie z Oferty Partnera Akcji.
 4. Aby zrealizować Kupon i ustalić, czy jest on realizowany przez osobę uprawnioną, Partner Akcji jest upoważniony do dokonania:
  • sprawdzenia statusu Użytkownika,
  • sprawdzenia liczby dostępnych Kuponów,
  • sprawdzenia, czy Użytkownik korzystał z Kuponu u Partnera Programu w okresie 365 dni poprzedzających,
  • weryfikacji tożsamości Użytkownika w sposób opisany w ust. 5.
 5. W celu ustalenia, czy Kupon realizowany jest przez osobę uprawnioną, Partner Akcji:
  • poprosi o okazanie Karty lub jej odpowiednika zakodowanego w Aplikacji oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,
  • zweryfikuje dane zawarte na Karcie lub w Aplikacji z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości, o których mowa w pkt. 1,
  • wprowadzi 4 ostatnie cyfry numeru PESEL do czytnika elektronicznego. Czytnik elektroniczny został przekazany Partnerowi Akcji przez Organizatora lub stanowi własność Partnera Akcji do realizacji określonych przez Organizatora czynności w systemie informatycznym służącym do obsługi Programu.
 6. 6. Partner Akcji w ramach czynności opisanych w ust. 5, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania danych odczytywanych z dokumentu tożsamości użytkownika (w szczególności kserowania dowodu osobistego Użytkownika czy spisywania z niego jakichkolwiek danych za wyjątkiem tych wskazanych w ust. 5 pkt. 3 i tylko w sytuacji tam opisanej).
 7. Partner Akcji jest uprawniony w szczególności do zawiadamiania organów ścigania w sytuacjach wskazujących na podejrzenie zaistnienia przestępstwa (w szczególności związanych z posługiwaniem się przez daną osobę cudzym dokumentem tożsamości lub podrobionym, lub przerobionym dokumentem tożsamości).
 8. Wykorzystanie Kuponu u Partnera Akcji uniemożliwia ponowne, bezpłatne skorzystanie z tej samej oferty Partnera Akcji przed upływem 365 dni od daty wykorzystania Kuponu.
 9. Zwrot kuponu jest możliwy w sytuacjach przewidzianych regulaminem Partnera Akcji.
 10. Użytkownik może wykorzystać zwrócony Kupon u Partnera Akcji w innym terminie, w okresie ważności tego Kuponu.
 11. Zasady skorzystania z Kuponu są określone przez Partnera Akcji i mogą być ograniczone lub wymagać uprzedniej rezerwacji. Szczegółowe informacje o zasadach i ograniczeniach dostępne są u Partnerów Akcji.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych opisuje Regulamin Programu Nasz Wrocław, którego integralną część stanowi Załącznik nr 2 Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Skorzystanie z Oferty Partnera Akcji może wymagać podania dodatkowych danych osobowych, których przetwarzanie regulują odrębne przepisy.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie.
 2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, zostanie ona podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Zakładce WWW i w Aplikacji z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Programu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2020 r.