Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu oraz GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 "Rynek pracy", Działania 8.4 "Godzenie życia zawodowego i prywatnego", Poddziałania nr 8.4.2 "Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WrOF".


Aktualizacja na dzień 07.04.2016

Informujemy o zmianach w Regulaminie konkursu oraz załącznikach nr 5-7 (wzory umów). Dodany został również nowy załącznik nr 19. Pozostałe załączniki nie wymagały zmian.

Aktualna dokumentacja konkursowa wraz z wykazem zmian - pobierz

Aktualizacja na dzień 06.04.2016

Instytucja Organizująca Konkurs dokonała aktualizacji formularza Excel dla konkursów ogłoszonych w ramach Działania 8.4 Godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Wydruk poprzedniej wersji pozwalał na drukowanie arkusza "słowniki programowe", który nie powinien być widoczny.
Dodatkowo IOK umieściła plik naprawczy pozwalający na usunięcie problemu w przypadku kiedy Wnioskodawca ma już wypełniony formularz.

Zaktualizowany formularz Excel dla Konkursów w ramach Działania 8.4

Plik naprawczy do formularza Excel dla Konkursów w ramach Działania 8.4

Zaktualizowany formularz oraz plik naprawczy dostępny jest również tutaj - kliknij w link

Aktualizacja na dzień 25.03.2016

Zaktualizowano formularz EXCEL dla konkursów ogłoszonych w ramach Działania 8.4 na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się
dziećmi w wieku do lat 3.

Aktualizacja podyktowana była faktem, iż poprzednia wersja formularza nie pozwalała na przygotowanie zadań do wydruku.

Wzór Formularza Excel dedykowanego dla konkursów w ramach Działania 8.4  plik NIEAKTUALNY

===========================================================

Aktualizacja na dzień 17.03.2016

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o udostępnieniu formularza Excel dedykowanego dla konkursów w ramach Działania 8.4

Wzór - plik xlsm NIEAKTUALNE

IOK zaleca wykorzystanie formularza Excel w celu złożenia wniosku w ramach naboru.

Wnioski składane na konkursy w ramach Działania 8.4 należy wypełniać zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w formularzu Excel w konkursach ogłaszanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – wersja 2.1

Instrukcja EXCEL - plik pdf

Formularz Excel oraz Instrukcja wypełniania wniosku znajdują się również na stronie DWUP

=======================================================================

Aktualizacja na dzień 29.02.2016

Informujemy o zmianach dokonanych w regulaminie konkursu nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-018/15. Aktualna dokumentacja konkursowa znajduje się w folderze poniżej.
Zestawienie wszystkich zmian zawarte zostało w osobnym pliku razem z załączoną dokumentacją. Zmianie uległo ogłoszenie o konkursie, regulamin konkursu oraz załączniki nr 2, 3, 5-7, 18; pozostałe załączniki do regulaminu nie wymagały zmian.

Ostateczny termin składania wniosków - do 8 kwietnia 2016 r.

Regulamin konkursu + załączniki (stan na dzień 29 lutego 2016 r.) - zip  nieaktualny 

Aktualizacja na dzień 11.01.2016

Informujemy o zmianach dokonanych  w regulaminie konkursu nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-018/15. Aktualna dokumentacja konkursowa znajduje się w folderze poniżej.
Zestawienie wszystkich zmian zawarte zostało w osobnym pliku razem z załączoną dokumentacją. Zmianie uległo ogłoszenie o konkursie, regulamin konkursu oraz załączniki nr 5,6 i 7.

Wydłużenie naboru wniosków:

Nowy termin składania wniosków: od 15 stycznia 2016 r. do 21 marca 2016 r.

Regulamin konkursu + załączniki (stan na dzień 11 stycznia 2016 r.)

AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 10.12.2015

Informujemy o zmianach dokonanych w regulaminie konkursu nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-018/15. Aktualna dokumentacja konkursowa znajduje się w folderze poniżej.
Zestawienie wszystkich zmian zawiera załącznik o nazwie "Informacja o zmianach w regulaminie konkursu_8.4.2- 10 grudnia 2015". Zmianie uległo ogłoszenie o konkursie, regulamin konkursu oraz załączniki nr 2 i 17.

Załączniki do pobrania - plik zip: archiwalne/nieaktualne

UWAGA AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 30.10.2015 r. !!!

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Aktualna wersja Strategii znajduje się w poniżej załączonej dokumentacji konkursowej.

Załączniki archiwalne

Regulamin konkursu 8.4.2 - plik. pdf

Załącznik nr 1 – Karta weryfikacji technicznej wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 - plik. doc

Załącznik nr 2 - Wzór karty oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT WrOF  wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WD – 2014 - 2020 - plik. doc

Załącznik nr 3 - Karta oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WD 2014 – 2020 dla konkursów z ZIT - plik. doc

Załącznik nr 4 - Zakres wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 - plik pdf

Załącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD współfinansowanego ze środków EFS wraz załącznikami do umowy - plik. doc

Załącznik nr 6 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe wraz z załącznikami do umowy - plik. docx

Załącznik nr 7 – Wzór umowy – porozumienia z państwowymi jednostkami budżetowymi wraz z załącznikami do umowy - plik. docx

Załącznik nr 8 - Minimalny standard usług i katalog stawek - plik. pdf

Załącznik nr 9 - Podstawowe informacje dot. kwalifikacji w ramach EFS - plik. pdf

Załącznik nr 10 - Wytyczne kwalifikowalność - plik. pdf

Załącznik nr 11 Wytyczne monitorowanie postępu rzeczowego - plik. pdf

Załącznik nr 12 - Wytyczne równość szans - plik. pdf

Załącznik nr 13 - Wytyczne rynek pracy - plik. pdf

Załącznik nr 14 - Wytyczne gromadzenie danych - plik .pdf

Załącznik nr 15 - Wytyczne w zakresie informacji i promocji - plik. pdf

Załącznik nr 16 - Wytyczne sprawozdawczość plik. pdf

Załącznik nr 17 - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z pozytywnymi opiniami - plik. pdf

Załącznik nr 18 - Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów PZP - plik. docx

Wytyczne info promo załącznik 1 - plik. pdf

Wytyczne info promo załącznik 2 - plik. pdf

Wytyczne info promo załącznik 3 - plik. pdf

Wytyczne monitorowanie postępu rzecz. załącznik 1 - plik.pdf

Wytyczne monitorowanie postępu rzecz. załącznik 2 - plik. pdf

Wytyczne monitorowanie postępu rzecz. załącznik 3 - plik. pdf

Wytyczne monitorowanie postępu rzecz. załącznik 4 - plik. pdf

Wytyczne monitorowanie postępu rzecz. załącznik 5 - plik .pdf

Wytyczne monitorowanie postępu rzecz. załącznik 6 - plik. pdf

Wytyczne sprawozdawczość zal I - plik. xls

Wytyczne sprawozdawczość załącznik II - plik. pdf

Wytyczne monitorowanie postępu rzecz. załącznik 7 - plik. pdf

Wytyczne sprawozdawczość zal III - plik. xlsZgłoś uwagę