Konsultacje społeczne: projekt zmiany uchwały w sprawie nadania statutów osiedli

Z dniem 3 listopada 2016 r. prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Mieskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów osiedli. Wnioskodawcą ww. projektu uchwały jest Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli Rady Miejskiej Wrocławia. Termin zakończenia konsultacji:17 listopada. 

 


Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie:

  1. Uchwały nr XIX/387/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
    z mieszkańcami Wrocławia.
  1. Uchwały nr LIV/1559/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
    i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na stronie internetowej www.wroclaw.pl

Wnioskodawcą ww. projektu uchwały jest Komisja Partycypacji Społecznej
i Osiedli Rady Miejskiej Wrocławia.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 03.11.2016 r.

Termin zakończenia konsultacji: 17.11.2016 r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 17.11.2016 r.:

- elektronicznie na adres: brm@um.wroc.pl

- pisemnie na adres: Biuro Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9, 50-107 Wrocław; w przypadku przesłania uwag pocztą, decyduje data wpływu do Biura Rady Miejskiej, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców, jednostek pomocniczych Miasta, organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Merytoryczny zakres, do którego odnosi się projekt konsultowanej uchwały – zmiany w statutach osiedli -  został poddany konsultacjom społecznym, jakie zostały przeprowadzone w terminie 19 września – 10 października. Konsultacje zostały zakończone, a ich wynikiem jest projekt niniejszej uchwały.

Zestawienie uwag i odpowiedzi znajduje się tutaj:

http://bip.um.wroc.pl/artykul/127/23396/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmian-w-statutach-osiedli

Projekt uchwały RM wraz z uzasadnieniem

Zgłoś uwagę