Konkurs na najem pracowni artystycznych

Protokół z dnia 12 września 2017 r. z postępowania rozstrzygającego otwarty konkurs ofert na najem pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.


I. Termin składania ofert upłynął w dniu 14 sierpnia 2017 r., zgodnie z ogłoszeniem konkursowym z dnia 19 czerwca 2017 r.

II.   Postępowanie rozstrzygające nabór ofert przeprowadzono w dniu 12 września 2017 roku, w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

III. Skład Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia naboru ofert powołanej zarządzeniem nr 7955/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 11.09.2017 r.:

 1. Jerzy Pietraszek – Wydział Kultury – Przewodniczący Komisji
 2. Teresa Glubiak – Zarząd Zasobu Komunalnego
 3. prof. Grażyna Jaskierska - Albrzykowska,  Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 4. Maja Kowalska-Komar - Wydział Kultury
 5. Krystyna Paterek - Wydział Lokali Mieszkalnych
 6. Jerzy Władysław Skoczylas - Komisja Kultury Rady Miejskiej Wrocławia
 7. Piotr Wieczorek -  Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocław

IV. Przewodniczący Komisji stwierdził kworum.

V.  Przewodniczący Komisji wyznaczył na protokolanta Panią Maję Kowalską-Komar.

VI. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.

VII.    Ocena merytoryczna oferty dokonana została z uwzględnieniem następujących kryteriów opisanych w ogłoszeniu konkursowym:

           Kryteria oceny merytorycznej              Punktacja  
 
 1) aktywność twórcza, w tym udział w projektach artystycznych związanych  z Wrocławiem;              0-10 pkt

 

 2) dotychczasowe artystyczne osiągnięcia (np. przyznane stypendia lub nagrody); ..           0-10 pkt  
 3) znaczący, udokumentowany dorobek twórczy; .0-         0-10 pkt  
 4) brak możliwości uprawiania działalności twórczej w lokalach lub    nieruchomościach, do których składający ofertę konkursową ma aktualny tytuł prawny.              0 -10 pkt

 

RAZEM 0– 40 pkt  

 

VIII. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 27 wniosków na 9 spośród 11 lokali przeznaczonych do konkursu.

 IX. Komisja Konkursowa, działając zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem nr 4940/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lipca 2016 r. ustaliła, co następuje:

 1. Pani Kalina Bańka i Pan Adam Włodarczyk otrzymują propozycję najmu pracowni przy ul. Mierniczej  10/3 we Wrocławiu.
 2. Pan Paweł Baśnik otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul.  Ołbińskiej 15/13 we Wrocławiu.
 3.  Pan Paweł Czekański otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Stanisława Worcella 14 of/29 we Wrocławiu.
 4. Pani Małgorzata Dajewska otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul.  Łokietka 12/11 we Wrocławiu.
 5. Pan Jerzy Jezierski otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul.  Nowodworskiej 63/2 we Wrocławiu.
 6. Pan Grzegorz Klimek otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul.  Tadeusza Kościuszki 62/16 we Wrocławiu.
 7. Pani Elżbieta Leszczyńska- Szlachcic otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul.  Tęczowej 46/11 we Wrocławiu.
 8.  Pan Grzegorz Osowski otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Krasińskiego 19/9 we Wrocławiu.
 9. Pani Daniela Tagowska otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul.  Grabiszyńskiej 84/23 we Wrocławiu.

X.  Komisja postanawia, że w przypadku braku skarg do opinii Komisji, wniesionych zgodnie
z uchwałą nr X/182/15 Rady Miejskiej Wrocławia, niniejsze stanowisko zostanie przedstawione Prezydentowi Wrocławia zgodnie z procedurą przyjętą zarządzeniem nr 4940/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lipca 2016 .

XI. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

XII.  Na tym protokół zakończono i podpisano

Podpisy Komisji:

Jerzy Pietraszek

podpis nieczytelny

Teresa Glubiak

podpis nieczytelny

 prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

podpis nieczytelny

 Maja Kowalska-Komar

podpis nieczytelny

 Krystyna Paterek

podpis nieczytelny

  Jerzy Władysław Skoczylas

podpis nieczytelny

 Piotr Wieczorek

podpis nieczytelny

Wrocław, dnia 12.09.2017 r.

Protokół konkursowy z dnia 10.10.2017

Protokół z dnia 12.09.2017 - plik pdf

Zgłoś uwagę