Komunikat IZ RPO WD ws. kosztów pośrednich w projektach realizowanych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu (IP oraz IZ)

Komunikat Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województywa Dolnośląskiego.


Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Komunikatu IZ RPO WD zamieszczonego 17 lutego br. na stronie www.rpo.dolnyslask.pl ws. kosztów pośrednich w projektach realizowanych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu (IP oraz IZ), informuję, że Instytucja Zarządzająca RPO WD otrzymała interpretację Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (IK UP) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 w zakresie stosowania punktu 5) rozdziału 8.4.

W świetle interpretacji IK UP, projekty realizowane przez Gminy: Wrocław, Wałbrzych oraz Jelenia Góra (przez które rozumie się Urzędy Gmin Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry) powinna zostać zastosowana połowa stawki ryczałtowej kosztów pośrednich, o której mowa w punkcie 5) rozdziału 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020.

W przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne gmin: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra (np. Ośrodek Pomocy Społecznej) stosuje się pełną stawkę ryczałtową kosztów pośrednich, o której mowa w punkcie 5) rozdziału 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. W myśl interpretacji IK UP takie projekty są wyodrębnione ze struktury organizacyjnej Urzędu Gminy, dlatego może być zastosowana pełna stawka ryczałtowa. Dotyczy również sytuacji, gdy jako Wnioskodawca wskazana jest ww. Gmina, ale faktycznym realizatorem projektu jest jednostka organizacyjna

Analogiczne rozwiązanie należy przyjąć dla projektów realizowanych przez pozostałe IP, tj. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, a także IZ, tj. Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Wydziały, Departamenty UMWD). W przypadku, gdy projekt jest realizowany przez jednostkę samorządu województwa wyodrębnioną poza UMWD, DWUP i DIP stosuje się pełną stawkę ryczałtową kosztów pośrednich, o której mowa w punkcie 5) rozdziału 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020.

Jednocześnie należy podkreślić, że powyższe uregulowanie dotyczy tych projektów, w których IZ lub IP pełni funkcję Beneficjenta (lidera). W przypadku, gdy IZ lub IP będą realizować projekt jako partner Beneficjenta, który nie pełni tych funkcji w Programie, wówczas w projekcie mają zastosowanie pełne stawki kosztów pośrednich.

W związku z otrzymaną interpretacją IK  UP wdrożone zostaną trzy rozwiązania:

1)     W przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie, a nabór został już zakończony, ocena wniosku zostanie przeprowadzona w oparciu o Komunikat z 17 lutego br. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie do Beneficjentów zostanie wystosowane pismo umożliwiające wprowadzenie zmiany do projektu, polegającej na zwiększeniu jego wartości;

2)     W przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie, a nabór nadal trwa, Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku i dostosowania jego zapisu do niniejszego komunikatu;

3)     W przypadku nowych konkursów, ogłoszonych po terminie publikacji tego Komunikatu, rozwiązania tu ujęte będą obowiązywały wszystkich Wnioskodawców, którzy będą zobowiązani do określenia we wniosku o dofinansowanie wysokości obowiązującej go stawki.

Załącznik:

Pismo w sprawie kosztów pośrednichZgłoś uwagę