Jesienna obowiązkowa deratyzacja we Wrocławiu

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przypomina, że zbliża się kolejny termin obowiązkowej deratyzacji. Najbliższa jesienna akcja deratyzacyjna rozpocznie się 15 listopada i będzie trwała do 1 grudnia 2018 r.


Oznacza to, że z chwilą rozpoczęcia deratyzacji powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne. Powinny być one uzupełniane na bieżąco przez cały czas trwania obowiązkowej deratyzacji, a jeżeli preparaty będą nadal pobierane, nawet po zakończeniu jej terminu. Należy na bieżąco prowadzić monitoring pobierania preparatu oraz usunąć go dopiero po stwierdzeniu zaprzestania pobierania przez gryzonie.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, przyjętym uchwałą Nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 r. (ze zmianą), na terenie Wrocławia obowiązkowej deratyzacji podlegają obecnie nieruchomości, na których zlokalizowane są:

1)       budynki wielolokalowe podpiwniczone;

2)       lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;

3)       obiekty handlowe branży spożywczej;

4)       magazyny żywności i płodów rolnych;

5)       gospodarstwa rolne i hodowlane;

6)       zakłady przetwórstwa żywności;

7)       szpitale;

8)       hotele, internaty, domy akademickie i bursy;

9)       obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;

10)    wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;

11)    wnętrza międzyblokowe oraz miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej na obszarze ścisłego centrum Wrocławia, tj. na obszarze ograniczonym rzeką Odrą, ul. Św. Ducha, ul. Frycza Modrzewskiego, ul. Podwale oraz ul. Sikorskiego;

12)    obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów;

13)    schroniska dla zwierząt;

14)    ogród zoologiczny;

  a także:

 1)       sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach od 500 mm, przebiegająca
w obrębach geodezyjnych: Plac Grunwaldzki, Południe, Gaj, Rakowiec, Tarnogaj, Borek, Grabiszyn;

2)       cała sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w obrębie Stare Miasto wraz ze studniami i wpustami deszczowymi;

3)       studnie telekomunikacyjne i ciepłownicze w obrębie Stare Miasto;

4)       teren Fosy Miejskiej.

W przypadku występowania gryzoni, deratyzację należy przeprowadzać również poza terminami i terenami określonymi w Regulaminie. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 ze zmianami), właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.

Obserwujemy zwiększanie się populacji szczurów w centrum miasta. Przyczyną tego zjawiska jest łatwa dostępność pożywienia, do czego przyczyniają się sami mieszkańcy, wyrzucając duże ilości jedzenia do śmieci, często poza pojemniki, a także resztki pożywienia bezpośrednio na ziemię oraz tereny zielone w celu dokarmiania ptaków.

Można przeciwdziałać temu zjawisku stosując kilka prostych zasad:

  • ograniczyć wyrzucanie jedzenia,
  • nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów, zamykać klapy w pojemnikach na odpady,
  • dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym i sanitarnym,
  • utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym,
  • nie dokarmiać ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów, w szczególności wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu.


Zgłoś uwagę