Jak założyć żłobek?

Zgłaszanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zgłaszanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
ul. G. Zapolskiej 4
pokój nr 343, 347 (sekretariat wydziału) i 352
godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek-piątek: 7.45 – 15.45

Informacje:
Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca
tel. +48 71 777 77 77
Sekretariat Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
tel. +48 71 777 77 60

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
osoby fizyczne,osoby prawnej, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej aktualny wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu (z ostatnich 3 miesięcy)oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP; oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), w szczególności określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367)w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dokumenty wymagane do wglądu podczas składania wniosku (oryginały):
dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2013 roku jest to kwota 800 zł).

Formularze dostępne są również w sekretariacie wydziału pokój nr 347.

Druki do pobrania:

Opłaty:
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobierana jest w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę które w 2013 r. wynosi 1.600,00 zł zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z dnia 17 września 2012 r.).

Wpłat można dokonywać :
w Punktach Obsługi Bankowej Gminy Wrocław
na rachunek bankowy: Gmina Wrocław: PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji .

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.);Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. Nr 69, poz. 368)Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z dnia 17 września 2012 r.), Uchwała Nr IX/171/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalania wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uwagi:
Prowadzenie żłobków lub klubów dziecięcych jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenia Miasta Wrocławia prowadzi Prezydent Wrocławia. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wrocław.
Przed dokonaniem wpisu do rejestru osoby upoważnione przez Prezydenta Wrocławia dokonają wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki na dziećmi.
Po przeprowadzonej wizytacji zostaje sporządzony protokół z wizytacji, którego jeden egzemplarz otrzymuje Wnioskodawca.
Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Prezydent Wrocławia wydaje zaświadczenie o zarejestrowaniu podmiotu .

W przypadku, gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, lub wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Prezydent Wrocławia odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

1. Zmiany w rejestrze
Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, które zobowiązany był przedłożyć przy składaniu wniosku o wpis do rejestru - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Po otrzymaniu informacji organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.

2. Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:
złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Uwaga: Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zamierzający złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru powinien powiadomić o tym zamiarze organ prowadzący rejestr oraz rodziców dzieci objętych opieką co najmniej 1 miesiąc przed terminem złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru.

 Zgłoś uwagę