Jak wygląda sytuacja finansowa MPK?

W odniesieniu do dyskusji o sytuacji finansowej MPK informujemy, że przedstawione w mediach dokumenty dotyczące sytuacji finansowej MPK są nieaktualne i dotyczą połowy ubiegłego roku.


W połowie ub. roku MPK zwróciło się do Biura Nadzoru Właścicielskiego UM o dokapitalizowanie spółki kwotą 50 milionów złotych. Grażyna Kulbaka, dyrektor finansowy MPK, argumentowała wówczas wniosek spółki, przedstawiając tzw. "czarny scenariusz", co jest normalne przy tego typu pismach. Wniosek ten został uwzględniony zgodnie z planem finansowym miasta. MPK otrzymało środki w wysokości 30 mln zł.

MPK posiada zdolność kredytową, o czym świadczy otrzymanie kredytu w wysokości 20 milionów złotych (kredyt ten już został spłacony). O zdolności kredytowej spółki decydują banki i one podejmują ostateczne decyzje kredytowe.

Reasumując, spółka w ubiegłym roku dysponowała wystarczającymi środkami, by regulować wszystkie płatności.

Należy podkreślić że MPK w ostatnim czasie nie zalegało wobec żadnego podmiotu ani osoby fizycznej z jakimikolwiek płatnościami.

Strata spółki - jej ujemny wynik finansowy - nie był i nie jest tajemnicą. Informacje te prezentowane są w Biuletynie Informacji Publicznej MPK.

W ciągu roku rozliczeniowego sytuacja finansowa spółki ma zmienną dynamikę. Wynika to m.in. ze ścisłego powiązania finansów MPK z budżetem gminy i podejmowanych na bieżąco decyzji np. o nowych zakupach taboru (pojawiające się opcje skorzystania z dotacji unijnych).

MPK mimo, że jest spółką prawa handlowego, nie jest powołana do generowania zysku, a do prowadzenia usług publicznych w zakresie transportu.

Głównym przychodem spółki jest rekompensata za ponoszone koszty działalności przewozowej świadczonej przez MPK na rzecz miasta. Gmina pokrywa te koszty na bieżąco, wypłacając spółce rekompensatę. W wyniku świadomej i zaplanowanej decyzji właściciela, rekompensata ta jest pomniejszona o koszty amortyzacji. To znaczy, że gmina nie przekazuje MPK tych pieniędzy, za które spółka w przyszłości miałaby kupić nowe tramwaje. W sytuacji, gdy MPK wspólnie z właścicielem podejmuje decyzję o zakupach nowych tramwajów, gmina przekazuje na to spółce środki na bieżąco. Jednak zgodnie z prawem, amortyzację trzeba zapisać w księgach po stronie kosztów i w efekcie wpływa to na ujemny wynik finansowy MPK. Aktualnie Miasto zasiliło spółkę dopłatą w wysokości 60 mln zł przeznaczoną na zakup 14 szt. nowych tramwajów, które spółka chce pozyskać do końca tego roku.

Agnieszka Korzeniowska,
rzecznik prasowa MPK Wrocław

Zgłoś uwagę