Instrukcja głosowania

Kiedy i gdzie głosować, kto ma prawo oddać swój głos we Wrocławiu, jak można głosować poza miejscem zamieszkania lub korespondencyjne – to tylko niektóre z kwestii interesujących wrocławskich wyborców. Odpowiedzi znajdują się poniżej.

 • Sprawdź jak głosować w wyborach parlamentarnych 2015 we Wrocławiu.

  Instrukcja głosowania - wybory parlamentarne 2015 we Wrocławiu


1. Kiedy i gdzie głosować
2. Kto ma prawo udziału w głosowaniu we Wrocławiu
3. Głosowanie w miejscu pobytu stałego oraz czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy
4. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
5. Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych
6. Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą
7. Głosowanie korespondencyjne
8. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania
9. Udostępnienie spisów wyborców
10. Głosowanie osób niepełnosprawnych


1. Kiedy i gdzie głosować

Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na 25 października 2015 r.

Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych, określonych w Obwieszczeniu Prezydenta Wrocławia, w godzinach od 7.00 do 21.00.

Powrót

2. Kto ma prawo udziału w głosowaniu we Wrocławiu

Prawo udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • jest wpisany do stałego rejestru wyborców we Wrocławiu (tzn. ma we Wrocławiu zameldowanie na pobyt stały i nie wpisał się do rejestru wyborców w innej gminie albo został wpisany do rejestru wyborców we Wrocławiu na pisemny wniosek na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia).

Powrót

3. Głosowanie w miejscu pobytu stałego oraz czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy

Głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania we Wrocławiu.

Wyborca zameldowany na pobyt stały we Wrocławiu, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innej gminie, oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.

Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu wyborczym), w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborca wpisany do rejestru wyborców we Wrocławiu może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym we Wrocławiu (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania we Wrocławiu), jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wyborca przebywający czasowo we Wrocławiu w dniu wyborów może głosować we Wrocławiu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do 20 października 2015 r.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców tutaj.

Wniosek może dotyczyć lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, o numerach od 1 do 281. Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych (lokalach wyborczych), w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, podawana jest do wiadomości publicznej przez Prezydenta Wrocławia w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. do 25 września 2015 r.

Wnioski składa się w Centrach Obsługi Mieszkańca:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godz. 8.00-17.15
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godz. 8.00-17.15
 • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godz. 8.00-15.15

Wniosek musi zostać sporządzony na piśmie, podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym urzędu). Datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do urzędu, a nie data jego nadania (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Wniosek może być też przesłany w formie elektronicznej – o ile podpisany jest podpisem użytkownika, mającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem odpowiednio faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanej we wskazany wyżej sposób.

Żołnierze, pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy, odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby we Wrocławiu, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie we Wrocławiu.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia od 4 października 2015 r. do 11 października 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie, mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 23 października 2015 r.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców – tutaj.

Wnioski składa się w Centrach Obsługi Mieszkańca:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godz. 8.00-17.15
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godz. 8.00-17.15
 • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godz. 8.00-15.15

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Wpis do rejestru wyborców:
Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców mogą wystąpić:

 • wyborcy stale zamieszkali we Wrocławiu bez zameldowania na pobyt stały,
 • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający we Wrocławiu,
 • wyborcy stale zamieszkali we Wrocławiu pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały we Wrocławiu.

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Prezydent Wrocławia jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania we Wrocławiu, należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie, np. zameldowanie na pobyt czasowy, tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowę najmu), rachunki za prąd, gaz dotyczące przedmiotowego lokalu, zeznania świadków. W przypadku powoływania się na zeznania świadków należy stawić się w urzędzie ze wskazanymi świadkami w celu ich przesłuchania do protokołu.

Do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców należy załączyć:

 • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy.

W imieniu Prezydenta wnioski o wpisanie do rejestru wyborców przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się w budynku przy ul. G. Zapolskiej 4, pokoje 221, 222 i 223, w godz. 8.00-15.15, tel. 71 777 77 77.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców – tutaj.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że Prezydent Wrocławia ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.

Powrót

4. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia, jeżeli wyborca będzie we Wrocławiu ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 23 października 2015 r.

Wniosek można składać pisemnie, telefaksem, numer faksu 71 777-77-86, lub w formie elektronicznej na adres [email protected] .

Zaświadczenie o prawie do głosowania osoba uprawniona do udziału w wyborach może odebrać tylko osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

Zaświadczenie o prawie do głosowania jest sporządzane po stawieniu się w urzędzie wyborcy lub jego pełnomocnika. Dlatego w przypadku osobistego odbioru zaświadczenia wcześniejsze nadesłanie wniosku o jego wydanie, np. elektronicznie, nie przyspieszy załatwienia sprawy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania tutaj.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydają Centrach Obsługi Mieszkańca:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godz. 8.00-17.15
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godz. 8.00-17.15
 • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godz. 8.00-15.15

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców we Wrocławiu.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Powrót

5. Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Powrót

6. Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą. Dokumentem takim mogą być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

Powrót

7. Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie we Wrocławiu mogą tylko wyborcy wpisani tu do stałego rejestru wyborców, tj. mający zameldowanie na pobyt stały we Wrocławiu, którzy nie wpisali się do rejestru wyborców w innej gminie albo zostali wpisani do rejestru wyborców na swój wniosek na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia.

Wyborcy wpisani do rejestru wyborców we Wrocławiu przebywający za granicą nie mogą głosować korespondencyjnie we Wrocławiu. Zamiar głosowania korespondencyjnego mogą zgłosić tylko konsulowi.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Prezydentowi Wrocławia najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów tj. do 12 października 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, numer faksu 71 777-77-86, lub w formie elektronicznej na adres [email protected]. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców we Wrocławiu, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (może to być tylko adres w Polsce), albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Miejskim Wrocławia. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego tutaj.

W imieniu Prezydenta wnioski o zamiarze głosowania korespondencyjnego przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4, pokoje 240, 241, 242, 243, w godz. 8.00-15.15.

Wnioski można też składać w Centrach Obsługi Mieszkańca:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godz. 8.00-17.15
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godz. 8.00-17.15
 • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godz. 8.00-15.15

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego we Wrocławiu, tj. komisji mającej siedzibę w lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego Wrocławia pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie (po wydrukowaniu kart do głosowania) będzie możliwy do odebrania w Urzędzie Miejskim Wrocławia w Miejskim Biurze Wyborczym – budynek Urzędu, pl. Nowy Targ 1-8, pokój 116, w godz. od 8.00-15.45.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej za pośrednictwem Poczty Polskiej, która została wyznaczona na operatora do obsługi głosowania korespondencyjnego.

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbiera zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy na podstawie okazanego dokumentu tożsamości:

 • Najpóźniej 22 października 2015 r. – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej we Wrocławiu,
 • Najpóźniej 21 października 2015 r. – w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.

Oznacza to, że wyborca musi osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do placówki Poczty Polskiej, okazując przy nadaniu przesyłki dokument tożsamości.

Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Miejskiego Wrocławia (w godzinach pracy Urzędu) lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej, gdzie został wpisany do spisu wyborców. Nie zawsze jest to komisja właściwa ze względu na adres stałego zamieszkania wyborcy.

Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu nie wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

Powrót

8. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd Miejski Wrocławia potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą i głosują w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu,
 • zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów,
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

Powrót

9. Udostępnienie spisów wyborców

W okresie między 4 października 2015 r. a 19 października 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim Wrocławia, czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy, zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie, tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców (do pobrania na dole strony):

Wnioski o udostępnienie spisu wyborców można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich w Centrach Obsługi Mieszkańca:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzi. 8.00-17.15
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godz. 8.00-17.15
 • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godz. 8.00-15.00

Powrót

10. Głosowanie osób niepełnosprawnych

Gmina zapewnia transport dla osób niepełnosprawnych

Osoba, mająca zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności lub mająca problemy z poruszaniem się, wraz z opiekunem, będzie mogła skorzystać z transportu zorganizowanego przez Miejskie Biuro Wyborcze.

Zgłoszenia przyjmowane będą:

 • w dniach poprzedzających głosowanie (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00-15.00
 • w dniu głosowania 25 października br. (niedziela) w godz. 7.30-19.00

pod numerami tel. 71 777 78 83, 71 777 79 07.

O godzinie wyjazdu decyduje kolejność przyjęcia zgłoszenia.

Więcej informacji dla osób niepełnosprawnych: prawo do głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika, głosowanie przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a – czytaj tutaj.

Powrót

Załączniki:

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców i deklaracja

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

 

źródło: Miejskie Biuro Wyborcze we WrocławiuZgłoś uwagę