Informacja o aktualizacji SZOOP RPO WD 2014-2020 - styczeń 2016


25 stycznia 2016 r. uchwałą nr 1701/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD). Zmiany dotyczą przede wszystkim aktualizacji załączników SZOOP: załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 (w wyniku zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO kryteriów do kolejnych konkursów), załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD oraz załącznik nr 6 Zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2014-2020. Dodatkowo wprowadzono korekty w treści poszczególnych kart opisujących Działania oraz autopoprawki doprecyzowujące zapisy SZOOP.
 
Dokument dostępny jest TUTAJZgłoś uwagę