No thumbnail

Realizacja programu rozwoju aktywności społecznej i profilaktyki uzależnień - Osiedle Jerzmanowo

Opracowanie i realizacja programu rozwoju aktywności społecznej, promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień mieszkańców Osiedla Jerzmanowo - Zadanie polega na:

 1. promowaniu zdrowego stylu życia wolnego od nałogów
 2. prowadzeniu działań na rzecz rozwoju i twórczej działalności dzieci, młodzieży, rozwoju społecznego oraz aktywizacji osób w wieku senioralnym,
 3. integracji międzypokoleniowej,
 4. organizowaniu zajęć w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
 5. promowaniu działań służących kształceniu liderów społeczności lokalnej w różnych kategoriach wiekowych

Zadanie jest realizowane poprzez:

 1. edukację zdrowotną
 2. profilaktykę uzależnień, szczególnie od alkoholu i narkotyków,
 3. organizację zajęć edukacyjno - rekreacyjnych,
 4. wzmacnianie potencjału intelektualnego, w tym: nabywanie nowych umiejętności, ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie, w tym organizację warsztatów np. językowych, komputerowych,
 5. organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym udział w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
 6. wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności,
 7. rozwój umiejętności interpersonalnych,
 8. rozwój zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży,
 9. kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych i społecznych,
 10. szkolenia dla przyszłych liderów grup dzieci, młodzieży i seniorów,
 11. organizację festynów i spotkań o charakterze integracyjnym,
 12. działania mające na celu przekazywanie wartości i pozytywnych wzorców społecznych oraz integrację międzypokoleniową,
 13. rozwój wolontariatu

Lokalizacja

Rynek

 

Komentarze