No thumbnail

Projekt „Aktywni bez barier”

Od września 2017r. do października 2019r. realizowany jest projekt pt. „Aktywni bez barier” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie i Gminy Wrocław, w imieniu której realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Projekt skierowany jest do 90 osób bezdomnych biernych zawodowo lub bezrobotnych, które zamieszkują na terenie jednej z gmin należącej do ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Gmina Wrocław, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Gmina Oborniki Śląskie).

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 90 osób bezdomnych, a także nabycie i wzmocnienie kompetencji społecznych tych osób prowadzących do samodzielności i aktywności społecznej.

Projekt zakłada 2 edycje trwające do 12-miesięcy każda i obejmuje następujące formy wsparcia:

  1. Zajęcia grupowe aktywizujące podnoszące kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy.
  2. Treningi kompetencji rynku pracy.
  3. Szkolenia zawodowe.
  4. Staże zawodowe.
  5. Wsparcie aktywnej integracji - w ramach tego zadania oprócz możliwości udziału w warsztatach usamodzielnienia ekonomicznego i mieszkaniowego zaplanowano:
  • Wsparcie specjalistyczne tj. wsparcie specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, akompaniatora, terapeuty 
  • wsparcie towarzyszące tj. bilet miesięczny (Urbancard), posiłek, ubezpieczenie NNW, stypendium szkoleniowe i stażowe, możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i działaniach środowiskowych (m.in. wspólne wyjścia do kina, teatru, koncerty, pikniki).

W roku 2017 rozpoczęła się realizacja działań projektowych w ramach I edycji dla 45 osób.

Lokalizacja

Rynek

 

Komentarze