II OGÓLNOPOLSKI I POLONIJNY KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ

II Ogólnopolski i Polonijny Konkurs Plastyczny na projekt kartki pocztowej

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Rodzina Rodła – Wrocław zapraszają do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim i Polonijnym Konkursie Plastycznym na projekt kartki pocztowej o tematyce patriotycznej „Prawdy Polaków spod Znaku Rodła Katechizmem Narodowym Polaków w XXI w.”

27 sierpnia 1922 r. powstał Związek Polaków w Niemczech. Symbolem Polaków w Niemczech był od 1932 r. Znak Rodła, który przedstawiał bieg rzeki Wisły z Krakowem. Powstał w opozycji do swastyki i rozwoju hitleryzmu, gdyż na terenie państwa niemieckiego od czasów pruskich obowiązywał zakaz używania Orła Białego.

6 marca 1938 r. podczas I Kongresu Polaków w Niemczech, który odbył się w Teatrze Ludowym w Berlinie, uchwalono Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła, które stanowiły ideową podstawę funkcjonowania polskiej mniejszości narodowej w III Rzeszy. Oznajmiały one, że: 

 1. Jesteśmy Polakami
 2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci
 3. Polak Polakowi bratem
 4. Co dzień Polak Narodowi służy
 5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła proklamowane przez naszych Rodaków na Kongresie Polaków w Berlinie 6 marca 1938 r. jako katechizm narodowy, „mały dekalog” polskości, stały się ogólnonarodowym dobrem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem. Jesteśmy Polakami. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem. Co dzień Polak Narodowi służy. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle – to zdania wciąż aktualne, mądre, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo potrzebne dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce i poza jej granicami.

REGULAMIN II OGÓLNOPOLSKIEGO I POLONIJNEO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ – „PRAWDY POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA – KATECHIZMEM NARODOWYM POLAKÓW W XXI WIEKU”

 1. Organizatorzy konkursu: – Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, – Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu i Rodzina Rodła – Wrocław.
 2. Cele konkursu: – popularyzacja Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła ogłoszonych 6 marca 1938 r. w Berlinie, – kształtowanie wartości i postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, – budowanie świadomości lokalnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenów polskich Ziem Zachodnich i Północnych, – rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 3. Adresaci konkursu: I grupa – przedszkolaki II grupa – uczniowie szkól podstawowych z klas I-III, II grupa – uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII, IV grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 4. Wymagania konkursowe: – prace konkursowe powinny być wykonane na papierze technicznym, jednostronnie, – na drugiej stronie należy umieścić tabelkę z informacjami o autorze (wzór w załączniku), – format A5 (inne formaty nie będą respektowane), – praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu, – technika wykonania prac: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa), – placówki oświatowe mogą wysłać dowolną ilość prac z każdej grupy wiekowej, każdy uczestnik indywidualny może przesłać tylko jedną pracę. Uwaga! Koniecznym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: – dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego w załączniku – umieszczenie na drugiej stronie pracy wcześniej wspomnianej tabelki z informacjami o autorze (imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy do opiekuna prawnego / rodzica / wychowawcy, placówka przedszkolna/szkolna z adresem oraz kontaktem telefonicznym). Zasady przetwarzania danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie tychże danych (RODO) określone są w załączniku do regulaminu.
 5. Termin nadsyłania prac konkursowych: Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 20 kwietnia 2021 r. W przypadku przesłania prac drogą pocztową nie obowiązuje data stempla pocztowego. Prace, które nie zostały dostarczone przez pocztę do Muzeum do godz. 10:00 dnia 20 kwietnia 2021 r. nie będą uwzględniane przez jury konkursowe. Na dzień 21.04.2021 r. przewidziane są przez organizatorów obrady komisji do oceny prac i przyznania nagród. Prace uczniów należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu ul. Z. Krasińskiego 1 50-954 Wrocław
 6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 kwietnia 2021 r. Nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum (www.muzeum.wroclaw.pl) oraz portalu Facebook. Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidziane są również wyróżnienia. Prace, które wpłyną na konkurs stają się własnością Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania we Wrocławiu i Rodziny Rodła – Wrocław i nie będą zwracane autorom.
 7. Postanowienia końcowe: – sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu, – organizatorzy nie zwracają prac konkursowych, – organizator nie pokrywa kosztów wysyłki nieodebranych nagród, – ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu, – przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu, – dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 71 343 67 65 – Sekretariat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu lub pisząc na adres mailowy: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl.

Regulamin zatwierdzono w dniu 08.03.2021 r. Zachęcamy do udziału w konkursie!

Lokalizacja

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Krasińskiego Z. 1, 50-954 Wrocław

Komentarze