Ten Magiczny Czas...Konkurs na projekt kartki pocztowej

Ten Magiczny Czas... Konkurs na projekt kartki pocztowej

Organizatorzy konkursu: - Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.  Cele konkursu: - promowanie wśród uczniów zainteresowań filatelistycznych, - rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów. Adresaci konkursu: I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym. II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III. III grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII. 4. Wymagania konkursowe: Prace konkursowe powinny być wykonywane na papierze technicznym, format A5, jednostronnie. Praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu.

Technika wykonania prac: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa). Placówki oświatowe mogą przesyłać po 3 prace z każdej grupy wiekowej wyłonione w konkursie wewnętrznym. Uczestnicy indywidualni mogą przesłać tylko jedną pracę. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego w załączniku oraz na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu:

Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 31 października 2019 roku. W przypadku przesłania prac droga pocztową obowiązuje data stempla pocztowego – 31.10.2019 r. Po upływie tego terminu organizatorzy powołają komisję do oceny prac i przyznania nagród. Prace uczniów należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, ul. Z. Krasińskiego 1 50-954 Wrocław.  Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 listopada 2019 roku. Nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej muzeum ) oraz portalu Facebook.

Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidujemy również wyróżnienia. Spośród laureatów wszystkich III grup jury wyłoni najlepszą pracę która otrzyma tytuł Grand Prix i zostanie wydana w formie kartki pocztowej. Organizator nie wyklucza także wydania kartek z pozostałymi pracami, które zostały najwyżej ocenione w swojej grupie. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z jednoznacznym udzieleniem zgody na wykorzystanie pracy do wydania przedmiotowej kartki pocztowej. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w 3 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w Budynku Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie otwarcie wystawy pokonkursowej, na której zaprezentujemy najciekawsze projekty. Prace, które wpłyną na konkurs stają się własnością MPiT i nie będą zwracane autorom. 

Postanowienia końcowe:  Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. - Organizator nie zwraca prac konkursowych. - Organizator nie pokrywa kosztów wysyłki nieodebranych nagród. - Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. - Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu. - Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 71 343 67 65 Sekretariat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu lub pisząc na adres email: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl. Regulamin zatwierdzono w dniu 20.09.2019 roku.  Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Lokalizacja

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Krasińskiego Z. 1, 50-954 Wrocław

Komentarze