Wygaszanie FagorMastercook

1118 osób straci pracę


Do końca maja 2014 r. pracę we wrocławskich zakładach FagorMastercook straci 1118 osób.

„Zwolnienia są konieczne ze względu na skrajnie trudną sytuację spółki, brak stałych zamówień rynkowych, które umożliwiłyby kontynuowanie prowadzonej działalności na poziomie co najmniej 50 proc. mocy produkcyjnych, jak również fakt, że w ciągu ostatnich miesięcy nie udało się pozyskać dla firmy inwestora strategicznego, który złożyłby wiążącą ofertę nabycia przedsiębiorstwa lub jego części” – napisała w swoim oświadczeniu skierowanym do związków zawodowych, Teresa Kalisz, syndyk FagorMastercook S.A..

FagorMastercook zatrudnia obecnie 1166 osób, z czego pracę ma stracić 1118 osób: 917 zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych i 201 na stanowiskach nieprodukcyjnych.

Zwolnienia będą dokonywane grupami. W pierwszej kolejności będą dotyczyły pracowników, którzy nabyli już uprawnienia przedemerytalne. Wszystkie zwolnienia zostaną przeprowadzone do 31 maja 2014 r. Osoby, które stracą pracę otrzymają roczne odprawy zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w FagorMastercook.

Według syndyka zwolnienia pracowników zostaną ograniczone, jeżeli spółka otrzyma nowe zlecenia produkcyjne.

- Zawiadomienie o zamiarze zwolnień grupowych, jest dla nas dużym zaskoczeniem – mówi Kazimierz Kimso, przewodniczący dolnośląskiej Solidarności. -Cały czas była mowa o tym, że najważniejsze jest uratowanie miejsc pracy w zakładach FagorMastercook. Tymczasem działanie pani syndyk idzie w całkiem innym kierunku i zadaje kłam wcześniejszym założeniom.

- Urząd Pracy jest przygotowany na przyjęcie zwalnianych pracowników – twierdzi Ewa Mańkowska, zastępca Wojewody Dolnośląskiego. – Już kilka miesięcy temu przygotowywaliśmy się na taką ewentualność. Teraz trzeba spokojnie przeanalizować wszystkie warianty i rozpocząć pomoc zwalnianym osobom.

Problemy FagorMastercook rozpoczęły się wraz ze wstrzymaniem produkcji na początku października 2013 r. Od tej pory pracownicy fabryki są na przymusowych urlopach. Było to związane z kłopotami finansowymi, które przeżywała wówczas hiszpańska spółka - matka Fagor Electrodomésticos. Zarówno wrocławska fabryka, jak i jej hiszpański partner złożyły wnioski o upadłość układową w sądzie w San Sebastian, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

W lutym 2014 wrocławski sąd gospodarczy wszczął wtórne postępowanie upadłościowe FagorMastercook. Ponieważ w Hiszpanii została już ogłoszona upadłość układowa grupy Fagor, do której należą wrocławskie zakłady, w Polsce miało ono charakter likwidacyjny. Jednak decyzją sądu likwidacja spółki została zawieszona na trzy miesiące. Miało to pomóc w pozyskaniu inwestora i uratowaniu miejsc pracy we wrocławskich zakładach spółki.

Katarzyna Kunka

Zgłoś uwagę