Edukacja społeczna poprzez przybliżanie różnych kultur

Edukacja społeczna poprzez przybliżanie różnych kultur.

Kalejdoskop Kultur

Zobacz on-line >

Porozumienie „Kalejdoskop Kultur

Współpraca z mniejszościami narodowymi i etnicznymi w zakresie promocji  kultury mniejszości jako ważnego komponentu kultury polskiej oraz wielokulturowej tożsamości Wrocławia jako miasta otwartego i przyjaznego. Współpraca powstała z inicjatywy Gminy Wrocław i trwa od 2007 roku.

12 lutego 2009 r. zawarcie pisemnego porozumienia o współpracy pn. Kalejdoskop Kultur (mniejszości: grecka, karaimska, niemiecka, ukraińska, tatarska, żydowska, w 2010 dołączyła ormiańska) – Porozumienie zostało wskazane przez Najwyższą Izbę Kontroli jako dobra praktyka.

2014 – powstała Fundacja „Kalejdoskop Kultur”.

Festiwal „Kalejdoskop Kultur”

Cel: przybliżenie społeczeństwu większościowemu miasta znaczenia kulturowego mniejszości.

Plenerowy koncert finałowy, parada, prezentacje kuchni mniejszościowej, rzemiosła i wydawnictw, warsztaty dla dzieci i dorosłych, konkursy,  koncerty klubowe, wystawy, warsztaty tańca i śpiewu.

Kolory Świata, Integracje Kontynentalne

Wrocławski Most Tolerancji od 2013r. organizuje  w ramach programu wydarzenie plenerowe rocznie promujące różne kultury:

 • „Kolory Świata”
 • ,,Integracje kontynentalne”

W imprezach biorą czynny  udział obcokrajowcy mieszkający we Wrocławiu.

Liczba uczestników średnio rocznie: 4.500 osób

Gmina Wrocław dofinansowuje program w 76%

Inicjatywy edukacyjne w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Przykładowe zadania realizowane ze zwiększonej subwencji oświatowej oraz z dotacji ministerialnych:

 • zatrudnienie asystentów romskich, nauczycieli wspomagających edukację romską oraz instruktora tańca w zespole „Terne Romani Bacht” (dziecięcy zespół integracyjny),
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i innych przedmiotów obowiązkowych,
 • dofinansowanie do wycieczek szkolnych, wyjazdów na „zieloną szkołę”, wyjść do kina, teatru, filharmonii, itp.
 • zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów pochodzenia romskiego,
 • stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego,
 • integracyjne świetlice środowiskowe.

Projekty finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zobacz on-line >

Projekt „Różni Obywatele – Jedno Miasto” realizowany był w latach 2012-2014. Wsparciem zostało objętych 180 Romów i przedstawicieli wrocławskich służb publicznych i NGO. Projekt został wskazany przez Najwyższą Izbę Kontroli jako dobra praktyka.

Był kontynuacją projektu „Romowie i Gadziowie na jednym podwórku” - realizowanego w latach 2010-2011. Wsparciem objęto 163 Romów i 76 pracowników instytucji publicznych. 

Projekt „Kontynenty Wrocławia”

Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu realizowany od stycznia 2014 roku.

W ramach każdej z trzech edycji szkoleniowych realizowane są:

 • blok szkoleń stacjonarnych (kurs języka polskiego, kurs komputerowy, trening kompetencji społeczno-zawodowych i umiejętności obywatelskich, warsztaty „oswajanie kultur” – tylko dla kobiet),
 • blok szkoleń e-learningowych: kurs „Poznaj swoje prawa” i „Abecadło przedsiębiorczości”,
 • wsparcie doradcze,
 • warsztaty antydyskryminacyjne dla dzieci,
 • szkolenie „Spotkania z różnorodnością kulturową”,
 • spacer po Wrocławiu „Szlakiem kultur”,
 • bezpłatne udostępnianie sal szkoleniowych na potrzeby organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką wielokulturowości.

Projekt jest w trakcie realizacji. Potrwa do czerwca 2015 roku. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz przez Gminę Wrocław. Jest kontynuacją projektu „Nowa Przystań”.

Projekt „Nowa Przystań”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Działania: na rzecz cudzoziemców mieszkających w Polsce, niebędących obywatelami UE:

 • kurs języka polskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym,
 • kurs komputerowy,
 • kursy zawodowe,
 • trening umiejętności obywatelskich,
 • kurs kompetencji kluczowych,
 • kurs świadomości prawnej,
 • doradztwo indywidualne świadczone przez prawnika, tłumacza
  i trenera ds. rozwoju kompetencji.

Efekty: 30 uczestników biorących udział w szkoleniach, ponad 150 osób ze społeczeństwa przyjmującego, które wzięło udział w Kiermaszach Kultur, ponad 1700 godzin szkoleń i kursów, 90 godzin konsultacji indywidualnych, 2 Kiermasze Kultur, 1 wycieczka „Tropami polskiej historii”.

Wiele narodów – różne myśli – jeden cel

Kampania społeczna o charakterze outdoorowym przeprowadzona we Wrocławiu podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Cel: przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wyznanie czy narodowość, promowanie otwartości na inne kultury, pokazywanie tego, co łączy

Działania:

 • projekty billboardów przedstawiające kibiców różnych narodowości – w całym mieście około 50 billboardów,
 • reklamy na ekranach LED-owych w centrach handlowych,
 • ekspozycja zewnętrzna na tramwajach,
 • konferencja dotycząca przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy podczas UEFA EURO 2012 – 1 czerwca 2012.

W kampanię na zasadach partnerstwa włączyło się 19 firm i instytucji.

EUROCAMP – współorganizacja

Święto czystej gry, poszanowania zasad fair play, którego głównym celem jest integracja młodych ludzi z różnych środowisk i krajów.

Cel: promowanie różnorodności kulturowej, integracja, wymiana doświadczeń, możliwość współpracy w wielokulturowym środowisku.

Do Wrocławia przyjechała młodzież z 53 krajów.

Dla mieszkańców Miasta Gospodarza UEFA EURO 2012™ była to okazja do wielokulturowego radosnego spotkania, miedzy innymi podczas plenerowego finału turnieju piłkarskiego połączonego z piknikiem rodzinnym zorganizowanym dla mieszkańców w dniach 31.08.-01.09.2012 na terenie Pergoli.

Atrakcje: warsztaty i aktywności sportowe, kulturalne, prozdrowotne, tworzenie zasad fair play zarówno w trakcie rozgrywek turniejowych, jak również w codziennych kontaktach społecznych.

W organizację podczas EUROCAMP włączyli się przedstawiciele mniejszości narodowych, m.in.: niemieckiej (sztrykowanie i heklowanie tj. robienie na drutach, szydełku), ukraińskiej (warsztaty, tańca, śpiewu i gry na bandurze), romskiej (warsztaty tańca i śpiewu) i greckiej (warsztaty tańca).Zgłoś uwagę