Edukacja dzieci i młodzieży

Nauka otwartości, tolerancji, szacunku wobec swojej i innych kultur.

Projekt: „Edukacja w Miejscach Pamięci”

Zobacz on-line >

Projekt rozpoczęty we wrześniu 2013 roku z inicjatywy Rzecznik Praw Obywatelskich Prof. Ireny Lipowicz i Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.

Celem projektu jest pokazanie poprzez edukację historyczną, do czego może prowadzić brak reakcji na postawy skrajnie ksenofobiczne czy nacjonalistyczne, wskazanie pozytywnej alternatywy, promowanie pozytywnych zachowań, przeciwdziałanie przemocy i agresji, kształtowanie postawy otwartości wśród młodzieży i dzieci.

W ciągu 2 lat w projekcie udział wzięło ponad 17.000 uczniów wrocławskich szkół.

Młodzi wrocławianie odwiedzają miejsca szczególnie ważne dla naszej tożsamości historycznej.

• Szkoły podstawowe - ścieżki kulturowe w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu

• Gimnazja - Muzeum Gross-Rosen lub inne miejsce zagłady na Dolnym Śląsku

• Szkoły ponadgimnazjalne – Muzeum Auschwitz lub inne miejsce zagłady w Polsce

Każda grupa przed wyjazdem jest do niego przygotowywana, a po wyjeździe uczniowie wraz z opiekunem podsumowują pobyt. Dla nauczycieli wydano podręcznik ze scenariuszami lekcji przygotowującymi do wyjazdu oraz prowadzone są specjalne szkolenia i wyjazdy edukacyjne.

Ewaluacja projektu wykazała, że:

  • 95 % uczniów uznało, że wizyta w Miejscu Pamięci wywarła na nich wrażenie
  • 67 % po wzięciu udziału w projekcie w większym stopniu okazuje szacunek drugiemu człowiekowi
  • 65 % po wzięciu udziału w projekcie bardziej szanuje prawo innych osób do wyrażania swoich poglądów

Gmina Wrocław jako jedyna w Polsce dofinansowuje wyjazdy edukacyjne do Miejsc Pamięci. Młodzież dopłaca max. 50 zł do dwudniowego wyjazdu edukacyjnego z noclegiem i wyżywieniem. Jest to jedyny projekt na taką skalę realizowany w Polsce. W czerwcu 2015 odbędzie się konferencja podsumowująca drugi rok szkolny realizacji projektu.

Projekt „Przeciw obojętności, ignorancji”

Zobacz on-line >

Autorski projekt jednostki miejskiej Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest z powodzeniem realizowany od stycznia 2014. Po pierwszym roku pilotażu jest kontynuowany już drugi rok.

Cel: uczenie otwartości na drugiego człowieka, uwrażliwienie na niepełnosprawność innego człowieka, pokazanie trudnej, obciążonej uprzedzeniami historii, zachęcenie do szanowania przestrzeni miasta, w którym młodzi ludzie żyją, uczenie zarówno przedsiębiorczości, jak i odbioru sztuki.

Zajęcia w ramach projektu to:

  • praktyczne ćwiczenie pracy w grupie,
  • nauka bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi
    i wzięcie odpowiedzialności za bliźniego,
  • nauka empatii, przyjaźni i zaufania,
  • zwiedzanie miejsc ważnych historycznie w mieście (w tym muzeów)

Przez cały czas trwania projektu na terenie miasta wszyscy uczestnicy mają obowiązkowo wyłączone telefony komórkowe. W muzeach uczestnicy mają zawiązane oczy, uczą się odbioru sztuki wczuwając się w sytuację osoby niewidomej.

„Uczenie się przez całe życie” – program Comenius

Od 2004 roku we wrocławskich szkołach.

Cel projektu: promowanie współpracy międzynarodowej wśród wrocławskich szkół oraz wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji, co stwarza możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

Adresaci projektu: W Partnerskich Projektach Szkół mogą brać udział szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, funkcjonujące w systemie oświaty, które realizują obowiązek przedszkolny, szkolny oraz obowiązek nauki, czyli przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży, artystyczne I i II stopnia - realizujące kształcenie ogólnokształcące łącznie z kształceniem artystycznym.

Rocznie w projekcie bierze udział około 15 placówek,
w tym około 2.000 uczniów.

Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „OŚMIU WSPANIAŁYCH”

Konkurs ogólnopolski dla dzieci w wieku 10-19 lat. Organizatorem lokalnej edycji Konkursu jest Prezydent Wrocławia, a edycji ogólnopolskiej jest Fundacja Świat na Tak z siedzibą w Warszawie.

W 2014 r. we Wrocławiu konkurs realizowany był po raz dwudziesty pierwszy.

„Wspaniali” to młodzi ludzie, którzy budują lepszy, bardziej humanitarny świat. Poprzez pomoc innym  stają się wzorem do naśladowania – nie tylko dla rówieśników z najbliższego otoczenia. Konkurs promuje pozytywne zachowania i postawy młodzieży, w tym otwartość na innych ludzi będących w potrzebie. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych udziela się w takich miejscach jak Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Domy Pomocy Społecznej, schronisko dla kobiet, świetlice środowiskowe, domy dziecka.

We Wrocławiu istnieje już około 60 szkolnych wolontariatów, czyli ok. 1800 uczniów we wrocławskich placówkach oświatowych.

Konkurs „Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze”

Projekt „Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze – rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka”

Cel: zwiększenie wiedzy na temat PE, jego roli i działalności
w zakresie ochrony praw człowieka, podniesienie wiedzy na temat praw człowieka

Adresat: uczniowie wrocławskich szkół średnich oraz mieszkańcy Wrocławia i regionu (około 13 400 potencjalnych uczestników)

Komponenty projektu:

1) konkurs na najlepszy fotoreportaż na temat praw człowieka;

2) konkurs na najlepsze wystąpienie publiczne na temat: „co byś powiedział/a na temat ochrony praw człowieka i obywatela, gdybyś miał okazję wystąpić na forum PE?”

Wydarzenie Finałowe 2014: ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy najlepszych fotoreportaży, prezentacja najlepszych przemówień, debata na temat prawa do kultur.

„Sztafeta Szkół Stop Mowie Nienawiści”

Zobacz on-line >

W dniu 11.10.2014r. zorganizowano happening zamalowywania symboli mowy nienawiści, który z kolei rozpoczął „Sztafetę Szkół Stop Mowie Nienawiści”. Akcja obejmuje wrocławskie szkoły, które chcą aktywnie zaangażować się na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści oraz dbać o najbliższe otoczenie. Projekt jest ukierunkowany na uświadomienie, czym jest mowa nienawiści i jak można na nią reagować i jej przeciwdziałać. 

W sztafecie odbywają się wykłady, warsztaty dla nauczycieli i młodzieży, m.in.: „Co to jest tolerancja i jakie są jej granice?”, „Rasizm w języku”,  „Mowa nienawiści boli i pociąga za sobą konsekwencje prawne”, „Stereotypy – uprzedzenia – dyskryminacja”.

W projekcie udział biorą szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, które nominują kolejne do udziału w akcji. Symbolicznie przekazują sobie „złoty wałek” do zamalowywania przejawów mowy nienawiści w swoim otoczeniu. Akcja trwa cały rok szkolny i cieszy się dużym zainteresowaniem.Zgłoś uwagę