Dziewiąte posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury [PROTOKÓŁ]

Posiedzenie odbyło się w trybie hybrydowym w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej 65.

 • Grafika towarzysząca Wrocławskiemu Kongresowi Kultury


Obecni na spotkaniu:

Członkowie Wrocławskiej Rady Kultury (kolejność alfabetyczna):

 1. Izabela Duchnowska
 2. Agnieszka Franków-Żelazny
 3. Konrad Imiela
 4. Janusz Jasiński
 5. Paweł Kamiński
 6. Tomasz Sikora
 7. Sylwia Świsłocka-Karwot
 8. Katarzyna Uczkiewicz 

Pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia:

- Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

- Sebastian Wolszczak - zastępca dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej

Przed rozpoczęciem posiedzenia członkowie rady biorący udział w posiedzeniu w trybie stacjonarnym zwiedzili obiekty Zajezdni Popowice i zapoznali się z planami miasta dot. utworzenia Wrocławskiego Centrum Komunikacji i Kultury.

Dyr. Sebastian Wolszczak przedstawił informacje na temat stanu obecnego oraz planów związanych z dawną zajezdnią tramwajową nr 5 „Popowice”.

Teren dawnej zajezdni tramwajowej nr 5  „Popowice” przy ul. Legnickiej nr 65 obejmuje teren o ogólnej powierzchni 3,77 ha.  Na obszarze tym znajdują się obecnie budynki lub zespoły budynków jak: zabytkowe hale postojowe, wpisane do rejestru zabytków (położenie od strony ul. Legnickiej); hale naprawcze, objęte gminna ewidencją zabytków (położenie od strony ul. Ks. Lutra); hale stalowe, przemysłowe z czasów współczesnych (wzdłuż ul. Wejherowskiej); kompleks nieczynnych obecnie budynków gospodarczych i obsługi technicznej (położonych na zapleczu terenów od strony ul. ks. Lutra) i budynek dawnej hali autobusowej (obecnie MCS).

W zespołach hal postojowych oraz naprawczych zgromadzone są obecnie zabytkowe pojazdy komunikacji miejskiej Wrocławia, których właścicielami są Gmina Wrocław oraz organizacje pozarządowe (Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Klub Sympatyków Transportu Miejskiego). W budynkach tych, a także w jednej ze stalowych hal prowadzone są także roboty naprawcze, odtworzeniowe oraz konserwacyjne zgromadzonych w miejscu zabytkowych pojazdów.

W budynku dawnej hali autobusowej mieści się obecnie Centrum Sportów Ekstremalnych (w ramach MCS) oraz służy on jako siedziba organizacji pozarządowych i fundacji (Tratwa i Umbrella). Pozostałe budynki gospodarcze i obsługi technicznej, w tym jedna ze stalowych hal, są obecnie wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny, umożliwiający bezpieczne użytkowanie.

Obecny stan techniczny zabytkowych budynków zajezdni jest zły. Budynek dawnej hali autobusowej, pomimo dokonanych już prac remontowych umożliwiających użytkowanie, wymaga dalszych i bardzo poważnych prac naprawczych w obszarze konstrukcji nośnych, fundamentów, dachów i ścian. Teren zewnętrzny zajezdni,  po likwidacji zajezdni uległ degradacji i wymaga gruntownego uporządkowania, naprawy oraz niezbędnych przekształceń w zagospodarowaniu.

Teren dawnej zajezdni posiada znaczący potencjał miastotwórczy, ekonomiczny i kulturotwórczy, ale jego uwolnienie wymaga przeprowadzenia kompleksowej rewaloryzacji zarówno w odniesieniu do substancji budynków jak i zagospodarowania całego obszaru w celu dostosowania do współczesnych realiów i potrzeb.

Etap I prac, przewidziany w perspektywie najbliższych 10 lat, będzie obejmować tereny na których znajdują się zabytkowe zespoły hal oraz tereny bezpośrednio z nimi sąsiadujące. Zasadnicze kroki realizacyjne w tym etapie to:

- rozbiórka obu stalowych hal i realizacja w ich miejscu wielofunkcyjnego obiektu usługowo – biurowo – kulturalnego (B-1), którego częściowa komercjalizacja umożliwi wygenerowanie środków niezbędnych dla kompleksowego remontu zabytkowych hal postojowych i remontowych.

- w tylnym zespole hal naprawczych (Z-2) na powierzchni ok. 5 000 m2 znajdą swoje nowe miejsce (po przeniesieniu z dawnej hali autobusowej – 4 400m2): MCS (Centrum sportów ekstremalnych) oraz czynne na tym terenie organizacje pozarządowe (Tratwa i Umbrella) . W pozostałej powierzchni , ok. 1 650 m2, hal planuje się stworzenie osiedlowej hali targowej (miejscowy osiedlowy ryneczek) i food-courtu (gastronomia + handel) w połączeniu z całorocznym, zadaszonym pasażem.

- w przednim zespole hal (Z-1), po ich gruntownym remoncie, planowane jest utworzenie muzeum zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej połączonego z centrum edukacyjno – rozrywkowym

- tereny przyległe otrzymają nowe zagospodarowanie, uzupełniające funkcje remontowanych i nowych budynków w tym:

 • plac wejściowy (czołowy), połączony z przystankami komunikacji miejskiej, stacjami rowerowymi, parkingiem dla motocykli oraz skate areną
 • zadaszony całoroczny pasaż wypełniający przestrzeń pomiędzy halami zabytkowymi (Z-1) ze strefą dla food – courtu (Z-2)
 • park „kieszonkowy” z placem zabaw i urządzeniami gimnastycznymi
 • intermodalny plac centralny (przestrzeń eventowa), jarmarkowo, stoiska z jedzeniem korzystające z szyn taboru tramwajowego, amfiteatr – to przestrzeń łącząca obszar zajezdni z odnowionymi halami i planowaną w II etapie nową zabudową pozostałej części terenu zajezdni.
 • deptak główny z wiatą tramwajową dla zabytkowej linii tramwajowej, zielenią linearną oraz budynkiem galerii artystycznej (odrestaurowany i rozbudowany istniejący niewielki zabytkowy budynek administracyjny przy halach postojowych)
 • budynek wielofunkcyjny na terenie zajmowanym obecnie przez hale blaszane, przeznaczony m. in na kulturę (patrz wizualizacja)

Cele podjętych działań to:

 • nowe zagospodarowanie terenu zajezdni zgodnie ze współczesnymi potrzebami miasta i trendami społeczno – gospodarczymi
 • humanizacja postindustrialnej przestrzeni miejskiej
 • dywersyfikacja i kompletność założenia funkcjonalnego (miastotwórczość)
 • utrzymanie dziedzictwa historycznego i postindustrialnego charakteru miejsca z jednoczesnym stworzeniem aktywnego miejsca dla prezentacji i rozwoju zabytkowej kolekcji pojazdów komunikacji miejskiej.
 • stworzenie bazy gospodarczej, będącej silnikiem ekonomicznym pozwalającym na stworzenie i długoterminowe utrzymanie funkcji misyjnych (rozbudowa i rozwój przestrzeni dla NGO)
 • optymalne wykorzystanie potencjału lokalizacji.

Po zakończeniu zwiedzania obiektu formalne posiedzenie otworzyła Przewodnicząca WRK Agnieszka Franków-Żelazny, która przedstawiła następujący projekt porządku obrad:

 1. Informacje Prezydenta Wrocławia nt. najnowszych działań i decyzji w dziedzinie wrocławskiej kultury.
 2. Propozycje do planu pracy WRK w czwartym kwartale roku 2021.
 3. Sprawy bieżące: terminy i tryb odbywania posiedzeń, Facebook.
 4. Wolne wnioski.

W wyniku głosowania (jednogłośnie - 8 “za”) porządek obrad przyjęto w zaproponowanej formie.

Ad. 2. Informacje Prezydenta Wrocławia nt. najnowszych działań i decyzji w dziedzinie wrocławskiej kultury.

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Bartłomiej Świerczewski poinformował, że w dniu posiedzenia Wrocławskiej Rady Kultury trwa sesja Rady Miejskiej, która rozpatruje projekt uchwały intencyjnej w sprawie podziału Strefy Kultury Wrocław na dwie instytucje. W przypadku pozytywnej decyzji Rady zgodnie z przepisami są trzy miesiące na podjęcie właściwej uchwały w sprawie podziału instytucji.

W opinii władz miasta podział strefy Kultury Wrocław jest potrzebny, ponieważ ta instytucja posiada od wielu lat dwa różne zakresy działania. Z jednej strony są to działania impresaryjne, w tym duże festiwale oraz koncerty, które odbywają się w różnych przestrzeniach miejskich. Drugim obszarem działalności są działania uspołeczniające, w tym mikrogranty, działania z mieszkańcami a także działania związane z badaniami, prowadzone z innymi instytucjami a także innymi miastami.Wreszcie są to też działania sieciujące, w tym służące wymianie wiedzy informacji pomiędzy instytucjami kultury. Te dwa obszary działalności się nie przenikają i podział instytucji będzie służył specjalizacji skupieniu na kluczowych obszarach działania.

Podział SKW nastąpi realnie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zgodnie z prawem podział może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od podjęcia uchwały intencyjnej. Sama uchwała musi zostać opublikowana w dzienniku urzędowym wojewody. Jeżeli będzie pozytywna decyzja Rady Miejskiej, to wówczas zostanie zbudowany dokładny kalendarz działań związanych z podziałem.

W odpowiedzi na pytania członków Rady dotyczące przyszłości MFT Dialog w kontekście podziału SKW dyrektor B. Świerczewski odpowiedział, że bieżąca edycja festiwalu najprawdopodobniej będzie ostatnią. Ma to związek z autorskim charakterem tego festiwalu i wyczerpaniem dotychczasowej formuły festiwalu.

Na pytania członków Rady dotyczące konkursów na dyrektorów instytucji powstałych w wyniku podziału dyr. B. Świerczewski odpowiedział że w przypadku SKW nie będzie żadnej zmiany formalnej a instytucja zachowuje ciągłość funkcjonowania i w związku z tym nie ma potrzeby ogłaszać konkursu, tym bardziej, że kadencja obecnego dyrektora kończy się w przyszłym roku.

Również w przypadku instytucji wydzielonej z SKW nie jest przewidywany konkurs. Dyrektorem nowe instytucji ma zostać Pani Dominika Kawalerowicz obecna wicedyrektorka SKW. Nowa instytucja ma przejąć między innymi dziedzictwo związane z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016, w tym działania włączające mieszkańców oraz działania sieciujące, którymi zajmowała się Pani Dominika Kawalerowicz.

W odpowiedzi na pytania członków Rady dyr. B. Świerczewski poinformował, że siedziba nowej instytucji powstałej w wyniku podziału SKW mieścić się będzie w “Barbarze” przy ul. Świdnickiej. Główna siedziba SKW będzie się mieścić w Imparcie przy ul. Mazowieckiej. W związku z podziałem nie zostanie zwiększony sumaryczny budżet instytucji jak i zatrudnienie. Szczegółowe ustalenia dotyczące podziału są jeszcze przed nami. Mamy na to 3 miesiące od podjęcia przez Radę Miejską uchwały zamiarowej.

W odpowiedzi na pytania członków Rady dyrektor B. Świerczewski poinformował, że nie ma w tej chwili planów połączenia Strefy Kultury Wrocław Dolnośląskim Centrum Filmowym o czym była mowa kilka miesięcy temu. Po rozmowach ze związkami zawodowymi obu instytucji, odstąpiliśmy od tych planów.

W odpowiedzi na pytania członków Rady dyrektor B. Świerczewski poinformował, że właściciel obiektu, w którym działa kino „Nowe Horyzonty” poinformował miasto, że ma innego zainteresowanego kupnem i z innym zainteresowanym - podmiotem prywatnym - będzie finalizował transakcję sprzedaży. W związku z tym sprawa zakupu przez miasto obiektu wydaje się być zamknięta, co wynika z decyzji właściciela. W odpowiedzi na pytania członków Rady B. Świerczewski wyjaśnił, że miasto nie zapłaciło za ekspertyzę techniczną tego budynku a jedynie zarezerwowało środki na ten cel.  Ekspertyza nie została wykonana i wydatek również nie został dokonany.

W odpowiedzi na pytania członków Rady dotyczące perspektyw działalności Stowarzyszenia Nowe Horyzonty w tym obiekcie dyr. B. Świerczewski poinformował, że nie ma obecnie żadnych sygnałów świadczących o tym, że stowarzyszenie nie będzie mogło prowadzić tam swojej działalności.

Na pytania członków Rady dotyczące planów odnośnie nowej siedziby BWA w związku z wystawieniem na sprzedaż przez miasto Pałacu Hatzfeldów dyrektor B. Świerczewski poinformował, że sytuacja nie zmieniła się w ostatnim czasie. BWA cały czas ma siedzibę tymczasową na Dworcu Głównym oraz swoje dotychczasowe inne siedziby. Od kilku miesięcy posiada także nową przestrzeń biurową przy ul. Ruskiej. To ułatwiło działalność, bo wcześniej biura były wynajmowane w obiektach przy ul. Wystawowej. BWA prowadzi proces konsultacji związanych z przyszłą siedzibą. Miasto jest uczestnikiem tego procesu, ale go nie prowadzi. Miasto podtrzymuje propozycję związaną z przestrzenią na Kępie Mieszczańskiej przy ul. Ks. Witolda, ale nie zamyka się na inne możliwości. Ostateczne decyzje wciąż są przed nami.

W odpowiedzi na pytania członków Rady dyrektor B. Świerczewski poinformował, że miasto nie zamierza likwidować Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Kołłątaja, który nie jest instytucją kultury a placówką oświatową. Wstrzymanie działalności w tej lokalizacji nie oznacza likwidacji placówki i ma związek z fatalnym stanem technicznym obiektu. Jak poinformował dyr. B. Świerczewski, nie zna szczegółów tej sprawie, ponieważ działalność Młodzieżowych Domów Kultury nie jest domeną Departamentu Spraw Społecznych tylko Departamentu Edukacji.

W odpowiedzi na pytania dotyczące muzeum WKS Śląsk Wrocław, które ma powstać na Stadionie Wrocław, dyrektor B. Świerczewski poinformował, że z jego wiedzy wynika, że muzeum nie będzie instytucją kultury, tylko działalnością prowadzona przez spółkę, będącą operatorem stadionu. Zatem departament nie posiada wiedzy o szczegółach tego działania.

Ad. 3. Propozycje do planu pracy WRK w czwartym kwartale roku 2021.

W wyniku dyskusji członkowie Rady jako jeden z priorytetów w pracach Rady wskazali strategię dla kultury Wrocławia. Ustalono, że propozycje do planu pracy zostaną wypracowane w trybie obiegowym.

Ad. 4. Sprawy bieżące: terminy i tryb odbywania posiedzeń, Facebook.

Przewodnicząca A. Franków-Żelazny poinformowała o swoim udziale w zebraniu dyrektorów wrocławskich instytucji kultury w dniu 31 sierpnia 2021 r., podczas którego przedstawiła zasady dot. wydawania przez Radę opinii w sprawie zamiaru powoływania dyrektorów instytucji kultury przez Prezydenta Wrocławia. W sprawie utworzenia profilu w mediach  społecznościowych, na administratora profilu został zaproponowany Sekretarz Rady, jednak z powodu absencji wielu osób, do sprawy osób wyznaczonych do prowadzenia jak i ustalenia jakiego typu treści powinny być publikowane i jak powinien wyglądać taki profil, Rada wróci na innym posiedzeniu.

Omówiono również kwestię terminów i trybu kolejnych posiedzeń Rady.

Sekretarz Wrocławskiej Rady Kultury          Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kultury

(–) Paweł Kamiński                                        (–) Agnieszka Franków-Żelazny

Kontakt: wrk@um.wroc.plZgłoś uwagę