Dotacje dla szkół niesamorządowych

Dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych.

Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia:

Uchwały XXXI/640/16 RMW z dnia 20.10.2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 4797)

Informacja o wynikach konsultacji z Wrocławską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom  i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Informacja o wynikach konsultacji z Wrocławską Radą Pożytku Publicznego w sprawie zmieniającej uchwały nr XXXI/640/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dotacji na rok....... - załącznik 1 do Uchwały XXXI/640/16 RMW z dnia 20.10.2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 4797) (dla wszystkich szkół i placówek publicznych lub niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych).
 2. Wniosek o przyznanie dotacji na rok....... - załącznik 2 do  Uchwały XXXI/640/16 RMW z dnia 20.10.2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 4797) (dla szkół niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych).
 3. Wniosek o przyznanie dotacji na rok....... - załącznik 3 do Uchwały XXXI/640/16 RMW z dnia 20.10.2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 4797) (dla placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty).

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wniosek o przyznanie dotacji dla szkoły/placówki prowadzonej przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST składa osoba prowadząca szkołę/placówkę, która  posiada aktualne zaświadczenie o wpisie danej szkoły do ewidencji szkół i placówek, prowadzonym w Wydziale Finansów Oświatowych UMW.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Finansów Oświatowych
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. W terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji - w przypadku niepublicznych przedszkoli, szkół z uprawnieniami szkoły publicznej, placówek poza wymienionymi w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1).
 2. W terminie do 15 lipca roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji - w przypadku szkół niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych lub placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty (załącznik nr 2 i 3).
 3. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły/placówki.

Podstawa prawna:

Uwagi:

 • Wniosek o przyznanie dotacji dla szkoły/placówki składa osoba prowadząca szkołę/placówkę, która posiada aktualne zaświadczenie o wpisie danej szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej w Departamencie Edukacji UMW.
 • Dotacja dla niepublicznej szkoły/placówki przysługuje na każdego ucznia i obliczana jest na podstawie informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów sporządzanej wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki obliczana jest również na podstawie  informacji o frekwencji, która potwierdza liczbę uczniów uczęszczających na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim. Informacja miesięczna oraz informacja o frekwencji składane są przez podmioty dotowane w terminie do 7 dnia każdego miesiąca, z tym, że w grudniu do 3 grudnia.
 • Dane ujęte w informacji miesięcznej, informacji o frekwencji oraz dane o uczniach (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) organ prowadzący rejestruje w  systemie elektronicznym, wskazanym przez  Gminę Wrocław.
 • Wydruk informacji miesięcznej, informacji o frekwencji podpisuje osoba prowadząca (zgodnie z reprezentacją w odpowiednim rejestrze) lub osoba przez niego upoważniona. 
 • Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty, dotacje mają być przekazywane na rachunek bankowy szkoły/placówki. Zapis tego artykułu oznacza, że każda szkoła/placówka otrzymująca dotacje winna mieć odrębny rachunek bankowy (nie może to być rachunek osoby prowadzącej). W przypadku natomiast funkcjonowania zespołu szkół, powołanego przez osobę prowadzącą do celów organizacyjnych zgodnie z art. 90a, istnieje możliwość posługiwania się jednym, wspólnym  rachunkiem bankowym dla wszystkich szkół w zespole. Każda zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego potwierdzenia tego faktu przez osobę prowadzącą szkołę/placówkę;
 • Zgodnie z art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły i placówki.
 • Otrzymaną dotację, osoba prowadząca szkołę winien rozliczyć. Wzór rozliczenia dotacji określa załącznik nr do Uchwały XXXI/640/16 RMW z dnia 20.10.2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 4797)
 • Wszystkie szkoły i placówki oświatowe obowiązuje ustawa o systemie informacji oświatowej z dnia 12.01.2015 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1927, z późn. zm.).

Stawki dotacji: 

Formularze dokumentów związanych z dotacjami:

Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia:

Zgłoś uwagę