Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 7- Infrastruktura edukacyjna - 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową (szkolnictwo zawodowe)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej, ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych zawodowych).


Analiza potrzeb szkół zawodowych

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o naborze i Regulamin konkursu - zip

Wzór umowy wraz załącznikami

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz ze wskazówkami

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru FunkcjonalnegoZgłoś uwagę