Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 - Edukacja, Działanie 10.4

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.2 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF.


Aktualizacja 06.04.2016

Zmiana narzędzia do wypełniania wniosków o dofinansowanie oraz Regulaminu konkursu w ramach naboru dla Działania 10.4

IOK informuje, iż dla naborów w ramach Działania 10.4 zmianie ulega narzędzie do wypełniania wniosków o dofinansowanie. Obecnie dostępny generator wniosków o dofinansowanie dla Działania 10.4 pod adresem: www.gwnd.dolnyslask.pl zostaje zamieniony na generator, który będzie dostępny pod adresem: www.generator-efs.dolnyslask.pl . Nowy generator wniosków o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją jego wypełniania zostanie upubliczniony poprzez wskazaną powyżej stronę www najpóźniej na 14 dni przed zakończeniem naboru. W związku z powyższym przedłużono również termin zakończenia naborów w ramach Działania 10.4 z dnia 16 maja 2016 r. na 30 maja 2016 r. do godziny 15.00. Szczegółowe informacje w tym zakresie przy ogłoszeniach dla poszczególnych naborów.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której przyjęte zostały zmiany regulaminu dla konkursu w ramach Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF nr: RPDS.10.04.02-IZ.00-02-058/16:

  1. w regulaminie konkursu zmieniono m.in.: termin zakończenia naboru (z 16 maja 2016 r. na 30 maja 2016 r. do godziny 15.00) zmodyfikowano zapisy dotyczące: procedury złożenia i wycofania wniosku w tym m.in. wprowadzono warunek dostarczenia jednego egzemplarza papierowej wersji wniosku wydrukowanej z systemu SOWA do Instytucji Organizującej Konkurs, uaktualniono terminy związane z oceną projektów, dotyczące uzupełnienia braków formalnych i oczywistych omyłek;
  2. zmodyfikowano załącznik nr 11, 12 i 13 do Regulaminu konkursu, dostosowując wzory umów do aktualnych przepisów prawa;
  3. uchylono załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

Powyższe zmiany mają na celu usprawnienie naborów wniosków i nie spowodują nierównego traktowania wnioskodawców z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Dokumenty do pobrania

Aktualizacja 11.03.2016

UWAGA!
W związku z omyłką redaktorską w treści ogłoszenia o konkursie znalazł się zapis niezgodny z zapisami Regulaminu konkursu o możliwości składania wniosków przez "osoby prowadzące działalność gospodarczą".

Szczegóły w załączniku - komunikat -  nieaktualne

=======================================================================

Regulamin konkursu + załączniki

Regulamin konkursu - plik zip - nieaktualne

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z pozytywnymi opiniami.pdf - nieaktualne

 Zgłoś uwagę