Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 - Edukacja, działanie 10.2

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,  Poddziałania 10.2.2 – ZIT WrOF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.


Aktualizacja na dzień 04.04.2016!

W konkursie wprowadzono zmiany:  

  1. w Regulaminie konkursu zmieniono m.in.: termin zakończenia naboru (termin przedłużono do 4.05.2016 r.), zmodyfikowano zapisy dotyczące procedury złożenia i wycofania wniosku, w tym m.in. wprowadzono warunek dostarczenia jednego egzemplarza papierowej wersji wniosku wydrukowanej z systemu SNOW do Instytucji Organizującej Konkurs, uaktualniono terminy związane z oceną projektów;
  2.  zmodyfikowano załączniki do Regulaminu konkursu, dostosowując wzory umów do aktualnych przepisów prawa.

Regulamin konkursu + załączniki (aktualny - stan na dzień 30.03.2016)

===================================================================================

Aktualizacja na dzień 14.03.2016 r.!
Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.2.2 - ZIT WrOF - z dnia 16 marca 2016 r. na dzień 4 maja 2016 r. do godz.15:00.

Komunikat

==============================================================================

Aktualizacja 29.02.2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów z dnia 2 marca 2016 r. na dzień  16 marca 2016 r. do godz.15:00.

Wydłużenie terminu - wniosek - NIEAKTUALNE

==========================================================================

Aktualizacja na dzień 24.02.2016

Informujemy o zmianach w Regulaminie konkursu oraz załącznikach nr 3 i nr 18. Wykaz zmian znajduje się w załączonej dokumentacji.

 Regulamin konkursu + załączniki (aktualny - stan na dzień 24.02.2016) NIEAKTUALNE

==========================================================================

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Edukacja , Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 – ZIT WrOF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Informacja o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

Dokumantacja do pobrania  NIEAKTUALNYZgłoś uwagę