Deklaracja śmieciowa

Ile zapłacisz za wywóz śmieci? Kto i w jaki sposób może wypełnić deklaracje?


Ile płacimy za wywóz śmieci?

Wszyscy właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy oraz inne podmioty wytwarzające śmieci komunalne są zobowiązani płacić „podatek śmieciowy” Gminie Wrocław, która od 1 lipca 2013r. przejęła odpowiedzialność za odbiór odpadów, ich transport i zagospodarowanie. Opłata ta jest obowiązkowa, a jej wysokość oblicza się wypełniając deklarację. Warto zatem wiedzieć w jaki sposób to zrobić, gdzie złożyć już wypełniony dokument oraz jak korzystać z kalkulatora opłat. 

Kto i w jaki sposób musi wypełnić deklarację?

Obowiązek opłat uiszczania opłaty dotyczy wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców wytwarzających odpady komunalne. Należy pamiętać, że nowy system dotyczy tylko odpadów komunalnych – przedsiębiorcy wytwarzający odpady przemysłowe, na których odbiór mają podpisaną umowę, nie muszą składać deklaracji.

Zasady składania deklaracji różnią się dla poszczególnych mieszkańców. Obowiązek samodzielnego złożenia dokumentu ciąży na mieszkańcach, którzy są właścicielami nieruchomości. Natomiast osoby, które będąc członkiem wspólnoty lub spółdzielni są w jej ramach właścicielami nieruchomości, nie składają deklaracji osobiście, gdyż zobowiązana jest do tego osoba pełniąca zarząd nad nieruchomością (zarządca, spółdzielnia). Wynika to przede wszystkim z zapisów ustawy „śmieciowej”, które jasno mówią, że: „właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, a „jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną”. W tym przypadku mieszkańcy informują zarządcę o tym, ile metrów kwadratowych ma zajmowany lokal oraz ile osób w nim mieszka. Wiadomość o wysokości opłat za wywóz śmieci powinien przekazać zarządca (zazwyczaj suma ta zostaje zawarta w czynszu)

W przypadku przedsiębiorców, sytuacja jest analogiczna – jeśli działalność jest prowadzona w nieruchomości posiadającej zarządcę, wówczas formalności dokonuje zarządca, którego należy poinformować o wielkości i liczbie pojemników oraz stawce opłaty. Deklaracja śmieciowa musi zostać złożona przez każdego przedsiębiorcę, który jest właścicielem nieruchomości i nie ma zarządcy, lub który korzysta z nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej na innych zasadach (np. umowa najmu) i nie przeniósł na właściciela odpowiedzialności za odbiór odpadów komunalnych. W praktyce dotyczy to przede wszystkim tych przedsiębiorstw, które do tej pory miały podpisane umowy z firmami na odbiór śmieci.

Dlaczego wypełnienie deklaracji jest tak istotne? Złożenie „deklaracji śmieciowej” jest takim samym obowiązkiem jak złożenie każdej innej deklaracji podatkowej (np. PIT). Deklaracja służy do obliczenia kwoty, którą każdego miesiąca należy zapłacić z tytułu gospodarowania odpadami.

Wypełnienie takiego dokumentu nie jest trudne i nie zajmuje wiele czasu. Można posłużyć się specjalnym programem, który wskaże odpowiednie rubryki do wypełnienia, a także pomoże w dalszym wyliczeniu opłaty. Program nie jest jednak jedyną możliwością. Można też wypełnić deklarację samodzielnie lub zwrócić się o pomoc do konsultantów w Biurze Obsługi Klienta Ekosystemu.

Wzory wypełnionych deklaracji, a także czyste formularze do wypełnienia można pobrać ze stron:

Informacje potrzebne do wypełnienia deklaracji:

  • Ile metrów kwadratowych ma nieruchomość
  • Ile osób w niej mieszka
  • Ile odpadów (objętość) będziemy wytwarzać miesięcznie – dla właścicieli prowadzących działalność gospodarczą na terenie nieruchomości
  • Czy będziemy segregować odpady – wówczas zapłacimy mniej

Istnieją trzy sposoby składania deklaracji:

1. Można złożyć ją osobiście – koniecznie wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną. We Wrocławiu są dwa punkty składania deklaracji:

- BOK Ekosystem ul. Kazimierza Michalczyka 23 (w tym miejscu można też wypełnić deklarację przy pomocy konsultantów)

Godziny otwarcia: poniedziałek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:15, środa 7:30-17:15, czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:30

- Kancelaria Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 oraz  przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4

Przez wzgląd na ochronę danych osobowych i tajemnicę skarbową, w Urzędzie przyjmowane są tylko deklaracje w zamkniętej kopercie (deklaracje, które nie będą zapakowane w kopertę nie zostanę przyjęte) i zaadresowane na: Ekosystem Sp. z o.o, Ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, z dopiskiem „DEKLARACJA


ekosystem
 
www.wroclaw.pl
Wrocław
Zgłoś uwagę