Mamy 134 mln nadwyżki budżetowej

Wrocław zakończył rok na plusie


Wrocław zakończył miniony rok z nadwyżką budżetową w wysokości 134 mln zł.

- Bardzo nas cieszy fakt, że mamy nadwyżkę zamiast deficytu – mówi Maciej Bluj, wiceprezydent Wrocławia. – W ciągu ostatniego roku zwiększyły nam się dochody. Natomiast inwestycje były nieco mniejsze niż rok wcześniej, a to dlatego że był to rok bezpośrednio po Euro 2012, kiedy to mieliśmy dużo związanych z tym wydatków.

Mniejsze zadłużenie o 175 mln zł

Nadwyżka budżetowa w połączeniu z działaniami w zakresie zarządzania długiem i płynnością finansową miasta, umożliwiła zredukowanie zadłużenia o 175 mln zł – z poziomu 2,281 mld zł do 2,106 mld zł, a także znaczne obniżenie kosztów obsługi długu.
W 2013 r. wskaźnik zadłużenia spadł z 57,7 proc. (na koniec 2012 r.) do 54,1 proc dochodów miasta. Natomiast koszty obsługi długu w stosunku do wysokości w stosunku do wysokości zadłużenia należą do najniższych pośród miast metropolitarnych w Polsce.

- Było to możliwe dzięki zastąpieniu kredytów przyznanych nam na gorszych warunkach, na te, gdzie udało nam się uzyskać lepsze warunki – twierdzi Marcin Urban, skarbnik Wrocławia. – Istotne jest też to, że każda złotówka pożyczona z zewnątrz jest przeznaczana na inwestycje, a nie na bieżące wydatki.

Miasto utrzymuje wysoki poziom dochodów własnych pośród dochodów ogółem – ponad 73 proc., co stabilnie wpływa na budżet miasta.
- Cały czas utrzymywana jest zdrowa relacja, gdzie dochody z opłat i podatków są na wyższym poziomie niż wydatki – uważa Marcin Urban.

Dochody miasta to 3,6 mld zł

Dochody budżetowe w 2013 roku wyniosły 3,6 mld zł i były wyższe niż w latach ubiegłych. Wzrost ten osiągnięto głównie poprzez większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z komunikacji zbiorowej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu nowego źródła tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sukcesywnie rosną dochody bieżące z podatków i opłat lokalnych.

Natomiast wydatki w 2013 roku wyniosły 3,5 mld zł i były niższe niż w latach ubiegłych. Jednak ograniczenia wydatków nie dotknęły w 2013 roku ważnych dla mieszkańców dziedzin, jak oświata, kultura, transport publiczny oraz opieka społeczna.

W ubiegłym roku wydano więcej pieniędzy na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej, opieki zdrowotnej oraz oświaty i wychowania. Z budżetu miasta przekazano środki finansowe m.in. na pokrycie kosztów zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do wrocławskich przedszkoli, w związku ze zmianą o systemie oświaty, jak również na zwiększenie liczby miejsc w miejskich żłobkach i przedszkolach. Dodatkowo wzrosły wydatki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z realizacją projektów Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Na skutek zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, więcej środków przeznaczono również na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Zasadniczym celem polityki budżetowej miasta było również utrzymanie wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych.

Dużo wydano na transport i kulturę

W roku 2013 kontynuowano realizację zadań takich jak: polepszenie powiązań komunikacyjnych, zwiększenie przepustowości i utrzymania właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego. Realizowano zadania związane z budową Narodowego Forum Muzyki, zakończono przebudowę Teatru Muzycznego Capitol oraz parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ. Prowadzono również inne zadania inwestycyjne, które miały służyć polepszeniu komfortu życia mieszkańców Wrocławia oraz stworzeniu korzystnych warunków do lokowania kapitału przez inwestorów.
- Począwszy od 2013 roku bardzo dobrze widać, że najtrudniejszy czas osłabienia gospodarczego mamy już za sobą, a zdecydowanie wchodzimy w okres ożywienia – podsumował Marcin Urban.

1

 

Katarzynka Kunka

Zgłoś uwagę