Nr projektu. 260

Budki dla kotów wolno żyjących [WBO. 2017]

Głosów: 4 998

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 70 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

 • Projekt ogólnomiejski
 • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

Koty wolno żyjące są ważnym elementem ekosystemu miasta Wrocław. Potrzebują one pomocy człowieka, a człowiek potrzebuje ich, aby uniknąć plagi szczurów.
Sanitarna rola kotów w miastach nie podlega dyskusji. We Wrocławiu powstaje wiele nowych osiedli (często w miejscach w których dotąd bytowały koty) a stare budynki są remontowane i koty nie mogą się tam schronić przed mrozem, deszczem i upałem, jak było przed ich modernizacją. Domki dla kotów są idealnym i estetycznym rozwiązaniem - koty bytują na terenie gdzie mają schronienie i są dokarmiane. We Wrocławiu koty dokarmiane są przez Społecznych Opiekunów Kotów , którzy mogliby opiekować się budkami przez cały rok (nie wygeneruje to dodatkowych kosztów). Domki pozwolą na skupienie wolno żyjących kotów w jednym miejscu. Ułatwi to nie tylko opiekę nad nimi, ale również poprawi ich bezpieczeństwo i zapewni właściwe schronienie w okresie jesienno – zimowym ale także schronienie przed upałem w okresie letnim. Planowana ilość budek ustawionych– 50 szt
Projekt jest niezwykle użyteczny społecznie. Podniesie świadomość wśród mieszkańców w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami, może posłużyć również w celach edukacyjnych ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo zwierzętom w naszym mieście.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie z uwagi na konieczność utrzymywania budek dla kotów. Zadanie to wymaga stałej obsługi, w związku z powyższym nie jest to projekt inwestycyjny.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak możliwa będzie tylko instalacja budek nie wymagających stałej obsługi i dozoru. Szacunkowy koszt postawienia 50 budek to 70 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Lokalizacje ustawienia budek zostaną uzgodnione ze Schroniskiem, Społecznymi Opiekunami Kotów oraz organizacjami opiekującymi się zwierzętami we Wrocławiu, na podstawie zebranych danych, dotyczących gniazd kotów w danym rejonie miasta.

Osiedle: Wrocław

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

4 998

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 4 598
Papier 400

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 3 460
Mężczyźni 1 538

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


07.06.2018

Informacja na temat projektu nr 260 #WBO2017
1 czerwca 2018 nastąpiło otwarcie ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. "Budki dla kotów wolno żyjących we Wrocławiu". Było to już trzecie ogłoszenie. Dwa poprzednie konkursy zostały unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania.W trzecim podejściu również nikt się nie zgłosił. W związku z powyższym, nie jesteśmy w stanie zrealizować tego zadania, i zgodnie z ustaleniami z Liderem projektu oraz członkami Grupy Dialogu Społecznego ds. zwierząt w mieście, projekt nr 260 WBO 2017 zostaje wycofany z realizacji.

Projekt nr 260 WBO 2017 został zgłoszony do WBO w kategorii projektów ogólnomiejskich. Kwota przeznaczona na jego realizację to 70 000 zł. Następny projekt z listy projektów ogólnomiejskich - nr 550 WBO 2017 - jest oszacowany na 1 mln zł. Tym samym nie może zostać skierowany do realizacji j z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych.
W związku z powyższym kwota 70 000 zł pozostaje w ogólnej puli WBO służącej do realizacji pozostałych projektów wybranych do realizacji. Z chwilą gdy środki będą na to pozwalały, do realizacji trafi kolejny projekt z listy.


07.03.2018

Dziś Biuro ds.Partycypacji Społecznej ponownie ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację projektu.Oferty można składać do 29 marca br.
Ogłoszenie konkursowe:

Link: http://bip.um.wroc.pl/otwarty-konkurs-ofert/31921/07-03-2018-2150


01.03.2018

Dnia 5 lutego został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zadanie pn. "Budki dla kotów wolno żyjących (projekt nr 260 WBO 2017).
Oferty można było składać do 27 lutego br. Dla realizacji ww. zadania nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, po przeprowadzeniu procedury unieważnienia konkursu, zostanie on ponownie ogłoszony. Zakres zadania był konsultowany zarówno z Liderem projektu, jak i Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu. Temat został również zaprezentowany na spotkaniu Grupy Dialogu Społecznego ds. zwierząt w mieście (22 stycznia br.) Zebrane sugestie/uwagi wszystkich stron zostały zawarte w ww. ogłoszeniu konkursowym.