Nr projektu. 15

Bulwar Fizyków - zwierciadła akustyczne [WBO. 2017]

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Projekt obejmuje budowę zwierciadeł akustycznych (zabawka fizyczna z transmisją dźwięku na odległość) w przestrzeni miejskiej.

W projekcie powinna zostać uwzględniona zieleń i drobne elementy małej architektury (ławki) w celu dostosowania terenu do funkcji edukacyjnej. Całość musi być zaprojektowana tak, aby instalacja pasowała charakterem do miejsca, np. nie stal, ale beton itp. - tu liczymy na wsparcie projektantów/architektów).
Zabawka powinna posiadać tablicę (solidną) z opisem doświadczenia (jej projekt mogą wykonać np. pracownicy przyległego Wydziału Fizyki i Astronomii UWr).

Projekt Bulwaru fizyków w WBO w roku 2016, prawie bez żadnej promocji uzyskał ponad 2000 głosów, jednak przegrał z dużymi projektami ogólnomiejskimi, dlatego w tym roku zgłaszamy go lokalnie dla Nadodrza.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 12, 15, 263. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: Bulwar im. J. Zwierzyckiego nad Odrą między mostami Pomorskimi, a pl. M. Borna

Osiedle: Nadodrze

Załączniki

Kontakt z liderem projektu