Nr projektu. 11

Boisko wielofunkcyjne przy ul. Cynamonowej [WBO. 2017]

Głosów: 2 848

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej, koszykówki i mini futbolu, wykonanie ogrodzenia/piłkochwytów, ścieżki umożliwiającej dojście do furtki, uporządkowanie terenu, nasadzenia od strony ulicy, sprzęt towarzyszący: ławki, stojak na rowery, kosz na śmieci. Proponowane wymiary boiska: 26,0x44,0 m (pole do gry w piłkę ręczną i 2 pola do koszykówki). Lipa Piotrowska jest bardzo szybko rozbudowującym się osiedlem. Powstają tu nowe kompleksy budynków jedno- i wielorodzinnych w Zespole Urbanistycznym Kminkowa, który jest wyznaczony przez Biuro Rozwoju Wrocławia jako jeden z ważniejszych obszarów rozwoju mieszkalnictwa we Wrocławiu. Nie ma tu boiska sportowego do wyżej wymienionych dyscyplin, a najbliższa szkoła obwodowa z boiskiem oddalona jest o ok. 6 km. Nie ma też takiego boiska na sąsiednich osiedlach Świniary i Widawa. Lokalizacja na działce 3/4 lub 3/8 byłaby dogodna także dla mieszkańców starszej części osiedla. Na Lipie Piotrowskiej nie ma innej lokalizacji należącej do Gminy Wrocław, na której mogłaby być realizowana taka funkcja. Boisko byłoby atrakcyjnym elementem przestrzeni publicznej, który umożliwiałby integrację i aktywizację społeczności lokalnej, m.in. korzystanie z programu trenera osiedlowego dostępnego dla mieszkańców innych części miasta. Boisko byłoby ważnym elementem powstającego tu centrum kultury i aktywności lokalnej z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej i obiektami rekreacyjnymi realizowanymi w ramach WBO 2014 i 2015. Teren jest obecnie porośnięty trawą, krzewami i młodymi drzewami-samosiejkami oraz drzewami owocowymi. Być może byłoby wskazane przesadzenia niektórych drzewek. Beneficjenci: mieszkańcy Lipy Piotrowskiej, Świniar, Widawy i in. użytkownicy miasta.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ jego realizacja wiązałaby się z wycinką dużej liczby drzew i krzewów - ok. 120 sztuk. W związku z tym trzeba byłoby ponieś opłaty za wycinkę i nasadzenia kompensacyjne. Zgodnie z zasadami WBO nie należy realizować projektów, które wymagają wycinki drzew.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Jednak najpierw musi być sporządzona koncepcja zagospodarowania dla całego terenu. Wtedy też będzie wiadomo co na wskazanym terenie będzie możliwe do zrobienia, tak by wkomponować się w istniejące na tym terenie drzewa. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 4: Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice

Lokalizacja szczegółowa: Działka przy ulicy Cynamonowej (obręb Lipa Piotrowska, arkusz mapy 5, działka nr 3/4 lub 3/8).

Osiedle: Lipa Piotrowska

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 848

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 312
Papier 1 536

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 446
Mężczyźni 1 402

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


26.04.2018

Ogłoszony został przetarg w trybie "projektuj i buduj". Oferty do 11.05