Nr projektu. 321

Boisko do gry w siatkówkę [WBO. 2016]

Głosów: 1 128

Kategoria: edukacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Mieszkańcy Psiego Pola, Zakrzowa, Zgorzeliska i Kłokoczyc zwracają się z wnioskiem o utworzenie na miejscu obecnego boiska przy Szkole Podstawowej numer 98 ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-sportowego. Mieszkańcy nie maja bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej odpowiedniej do potrzeb. W okolicy brakuje ogólnodostępnych obiektów sportowych. Dynamicznemu rozwojowi osiedla Psie Pole, w tym rozwojowi demograficznemu, nie towarzyszy żadna inwestycja mogąca przyczynić się do tego, by osiedle to pełniło inna ważną funkcję poza mieszkalną. Młodzież ponadto będzie mogła rozwijać swoje talenty sportowe. Prośba wynika z potrzeby aktywizacji zwłaszcza młodzieży w celu polepszenia kondycji fizycznej. Budowa boiska pozwoli na uzyskanie następujących efektów użytkowych:
1. Rozszerzenie oferty dydaktyczno-sportowej poprzez organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
2. Stworzenie podstaw i szans rozwoju dla aktywnego i zorganizowanego wypoczynku.
3. Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie imprez sportowych.
4. Stworzenie możliwości korzystania z bazy sportowej przez kluby sportowe i mieszkańców.
5. Przeciwdziałanie - poprzez propagowanie sportu - agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży.
Aktualnie na terenie boiska istnieje zniszczona nawierzchnia, która nie nadaje się do uprawiania żadnego rodzaju aktywności fizycznej, nie jest użytkowana ze swoim pierwotnym przeznaczeniem.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 128

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 179
Papier 949

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 632
Mężczyźni 496

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


08.09.2017

W dniu dzisiejszym zawarliśmy umowę z wykonawcą na realizację boiska przy Szkole Podeszwowej nr 98 przy ul. Sycowskiej Projekt WBO 2016 nr 321.