Nr projektu 316

Budowa brakującego odcinka drogi tymczasowej w ulicy Schuberta na północ od skrzyżowania z ulicą Brahmsa [WBO 2015]

Głosów: 615

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Ulica Schuberta jest drogą publiczną. Ulicą tą odbywa się alternatywny ruch pieszy i kołowy dla ulicy Buforowej. Stanowi ona jedyny (poza ulicą Buforową) pas komunikacyjny wewnątrz osiedla Jagodno w kierunku północ-południe (droga do kościoła, szlak spacerowy dla rodzin z dziećmi, droga dojazdowa do osiedla od strony ulicy Konduktorskiej) . Ponadto stanowi ona drogę dojazdu dla mieszkańców przebudowanej ul. Brahmsa, do której nie ma połączenia z żadnej strony z nawierzchnią utwardzoną, ani w ul. Vivaldiego, ani w ul. Schuberta. Stan drogi ul. Schuberta na wnioskowanym odcinku jest katastrofalny, co zagraża bezpieczeństwu ruchu pojazdów i pieszych.
Dowód: załączone zdjęcie .
Mając na uwadze stale pogarszający się stan tej drogi oraz wysokie prawdopodobieństwo wyłączenia jej z możliwości skorzystania w postaci całkowitej nieprzejezdności w okresie jesienno-zimowym i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców jest wysokie.
Mając na uwadze historyczne doświadczenia (droga już była raz 3 krotnie naprawiana na wniosek mieszkańców z użyciem asfaltu pofrezowego), wskazane byłoby – w ocenie mieszkańców zastosowanie innej technologii – np. nawierzchni z płyt betonowych lub innych elementów prefabrykowanych lub w technologii zbliżonej jak w załączonym projekcie wykonawczym odcinka od ulicy Brahmsa wykonanym w 2013 roku w kierunku południowym . Pozwoliłoby to na długotrwałe rozwiązanie problemu mieszkańców do czasu przebudowy docelowej ul. Schuberta. Koszt wykonania dla technologii z betonu asfaltowego gr 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego szacuje się na kwotę 420 m2 x 230 zł brutto = 96 600,- zł brutto.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, w zakresie odcinka na północ od ul. Brahmsa. Koszty realizacji oszacowano na 100.000 PLN. Pozostały zakres zostanie zrealizowany niezaleznie od WBO do maja 2017 r. Zakres projektu podobny do nr 188 oraz 452.

Lokalizacja

Osiedla Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: AR_2 27/27, AR_2 28/1, AR_2 29

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

615

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 589
Papier 26

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 327
Mężczyźni 288

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


24.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku