Nr projektu. 225

Sportowe Stabłowice [WBO. 2019]

Głosów: 2 009

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Jarosław Tarbaj

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym z zaznaczeniem, że zgodnie z mpzp w tym miejscu przewidziane są nasadzenie szpalerowe ok. 32 szt. drzew. W miejscu gdzie we wniosku wskazano teren dla dzieci i siłownię oraz obejmujący północną część boiska II etapu mpzp przewiduje podwójny szpaler drzew oraz wydzielenie wewnętrzne, komunikację. Konieczność dostosowania małe architektury, urządzeń siłowni i lokalizacji boiska do zaplanowanych w mpzp nasadzeń drzew.
Szacunkowy koszt inwestycji dla I etapu wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie działki nr 58/25, AM-17, obręb Stabłowice, czyli lokalizacja nr II wskazana we wniosku.
Lokalizacja nr I nie należy do Gminy Wrocław. Tym samym nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Dla lokalizacji nr II szacunkowy koszt realizacji wynosi 1 000 000 zł. Tym samym projekt zostaje przeniesiony do puli projektów ponadosiedlowych.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Projekty o podobnym zakresie: 225, 279.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. W interpretacji UMW występują projekty podobne: 225, 279.

Opis projektu

Ze względu na szacunkowy koszt realizacji pierwotnego projektu przekraczający próg 750 000 zł, zdecydowaliśmy się etapować projekt tak aby I etap zrealizować w kwocie 750 000 zł.

W pierwszym etapie chcemy wykonać boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka) ze sztuczną nawierzchnią EPDM (ok. 25x16m), zagospodarować teren (nasadzenia, chodniki, ławki, kosze, itp.) a także, w miarę możliwości budżetowych i technicznych, zainstalować elementy siłowni zewnętrznej i pojedyncze urządzenia dla dzieci, np. drabinki.

Uzasadnienie projektu

Stabłowice są szybko rozwijającym się osiedlem, na którym baza sportowa jest niestety bardzo uboga. Zarówno mali jak i wielcy mieszkańcy osiedla nie mają gdzie rekreacyjnie uprawiać sport. Chcemy to zmienić poprzez utworzenie ogólnodostępnych boisk na naszym osiedlu. Będzie to miejsce spotkań i integracji dla młodych i starszych mieszkańców, dzieci i rodziców, sportowców i ich kibiców.

Grupa beneficjentów projektu

wszyscy mieszkańcy Stabłowic

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

ok. 25 000 osób

Elementy projektu

1.boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka) z nawierzchnią EPDM (ok. 25x16m) 1
2.piłkochwyty wokół boiska 1
3.nasadzenia / zieleń n/d
4. mała architektura – ławki, kosze, itp. n/d
5. ciągi piesze n/d
6. opaska betonowa wokół boiska 1
7. dokumentacja 1
8. urządzenia siłowni zewnętrznej i pojedyncze urządzenia dla dzieci, np. drabinki
(ilość uzależniona od pozostałego budżetu i możliwości technicznych realizacji) n/d

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Projekt zostanie zrealizowany na działce nr 58/25 przy ul. Wojanowskiej, AM-17, obręb Stabłowice, czyli lokalizacja alternatywna wskazana wpierwotnym wniosku.

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 009

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 007
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 056
Mężczyźni 953

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.