Zgłoś nowy projekt do WBO 2020

Zalecamy wypełnianie formularz na komputerach stacjonarnych - ułatwi to wprowadzanie długich opisów, lokalizację projektu na mapie czy dodawanie załączników. W razie problemów z wypełnieniem formularza zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji. Osoby które napotkają problemy techniczne z wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt na adres e-mail redakcja@araw.pl lub telefonicznie 71 776-71-46.

Lider projektu


Dane kontaktowe lidera

W przypadku zgody na kontakt elektroniczny wymagany jest telefon oraz adres e-mail. Podając adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

Zgoda na udostępnianie imienia i nazwiska

Forma kontaktu z liderem

Wymagane jest podanie jednej formy kontaktu z liderem projektu: pocztą tradycyjna lub poprzez e-mail. Do wybrania kontaktu elektronicznego konieczne jest podanie adresu e-mail.

Opis projektu


Należy w punktach wymienić najważniejsze elementy składowe projektu, które w połączeniu z tytułem i opisem projektu ułatwią weryfikowanie kosztów i możliwości realizacji projektu.

1.
2.
3.
4.
5.
+

Nie więcej niż 2 mln zł dla projektu ponadosiedlowego, nie więcej niż 750 tys. zł dla projektu osiedlowego i nieinwestycyjnego.

Do kosztów realizacji projektu wlicza się także wszelkie koszty nierozerwalnie związane z jego realizacją jak np. koszt dokumentacji, prac archeologicznych czy oczyszczenia saperskiego terenu.

Jeżeli projekt był zgłaszany w poprzednich latach w tym miejscu można wpisać jego numer

Lista poparcia

Do projektu musi być dołączona lista podpisów mieszkańców popierających projekt, sporządzona według załączonego wzoru. Lista musi zawierać co najmniej 2 podpisy, jednym z nich może być podpis Lidera. Lista poparcia projektu nie będzie publikowana. Dołącz skan listy poparcia (w formacie jpg lub pdf, do 10 MB).

Pobierz druk listy poparcia

Lokalizacja na mapie *

Zaznaczenie lokalizacji projektu na mapie jest wymagane w celu dodania nowego projektu WBO do bazy.

Wybrane punkty na mapie:

  Pomoc

  1. Zaznaczyć można:
   • pojedyncze punkty,
   • odcinki,
   • prostokąty,
   • wielokąty.
  2. W celu dodania punktu lub obszaru wystarczy wybrać odpowiedni typ z menu po prawej stronie mapy.
  3. W razie pomyłki punkty można przesunąć lub usunąć (wybierając odpowiednią opcję z menu po prawej stronie mapy).
  4. W każdy punkt, obszar można kliknąć, pojawi się okienko do którego można wpisać opis danego miejsca (opcjonalnie).

  Załączniki

  Przy zamieszczaniu zdjęć w formacie JPG, PNG na stronie projektu będzą widoczne ich miniaturki, przy pozostałych plikach odpowiadające im ikony.

  Maksymalny rozmiar dodanych plików: 10 MB | Obsługiwane rozszerzenia: PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX

  * pole wymagane

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez Gminę Wrocław

  Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

  Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

  Administrator Danych Osobowych (ADO)

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, z siedzibą we Wrocławiu. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
  • przez e-mail:
  • telefonicznie: +48 71 777 86 68.
  Inspektor Ochrony Danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
  • przez e-mail:
  • telefonicznie: +48 71 777 77 24.
  Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia konsultacji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

  Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994). Twoje imię i nazwisko może być udostępnione na stronie www.wroclaw.pl/wbo na podstawie Twojej zgody.

  Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Wrocław Urząd Miejski Wrocławia przez minimum 5 lat. Następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą przetwarzane wieczyście.

  Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz w przypadku wyrażenia zgody na stronie www.wroclaw.pl/wbo.

  Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania i uzupełnienia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

  Prawo wycofania zgody

  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane (udostępniane) na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na udostępnianie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt za pomocą poczty e-mail z Wydziałem Partycypacji Społecznej.

  Prawo wniesienia skargi

  W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Zabezpieczenie captcha