Budżet 2015 - infografika

Wydatki, dochody, deficyt


Budżet Wrocławia 2015 r.

3 885 745 040 zł – dochody

4 175 745 040 zł – wydatki

290 000 000 zł – deficyt (zadłużenie)

 

 

Wydatki m.in.:

 

970 945 864 zł – oświata i wychowanie - Zobacz szczegóły

2 680 000 zł – szkolnictwo wyższe - Zobacz szczegóły

37 737 873 zł – ochrona zdrowia - Zobacz szczegóły

275 238 192 zł – pomoc społeczna - Zobacz szczegóły

71 001 535 zł – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Zobacz szczegóły

79 013 904 zł – edukacyjna opieka wychowawcza - Zobacz szczegóły

455 253 387 zł – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zobacz szczegóły

63 599 954 zł – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Zobacz szczegóły

238 414 831zł – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Zobacz szczegóły

279 594 219 zł – gospodarka mieszkaniowa - Zobacz szczegóły

31 133 097 zł –działalność usługowa - Zobacz szczegóły

253 237 561 zł – administracja publiczna - Zobacz szczegóły

76 954 948 zł – kultura fizyczna - Zobacz szczegóły

785 106 651 zł – transport i łączność - Zobacz szczegóły

Dochody m.in.:

1 550 910 276 - podatki

  • 1 042 639 376 zł – udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Zobacz szczegóły

522 694 169 - subwencje - Zobacz szczegóły

1 025 101 969 - dochody z majątku i inne

470 861 651 dotacje

  • 271 429 498 zł – dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - Zobacz szczegóły
  • 21 627 149 zł – dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatami) - Zobacz szczegóły

3 882 650 - środki z innych źródeł

  • 3 882 650 zł – środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł - Zobacz szczegóły

312 294 325 - opłaty

 Zgłoś uwagę