Analiza działań spółek miejskich

Na liście 100 zadań na pierwsze 100 dni prezydentury Jacka Sutryka znalazł się punkt dotyczący analizy działalności spółek miejskich.


Zmiana polityki wynagradzania w spółkach miejskich, reorganizacja ich pracy, wsparcie menadżerskie w MPK i wzmocnienie działań Biura Nadzoru Właścicielskiego – to główne wnioski płynące z analizy działań miejskich spółek przeprowadzonej przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta. 

Spółki komunalne – obok jednostek budżetowych i komórek organizacyjnych Miasta – zajmują ważne miejsce w procesie zaspokajania potrzeb mieszkańców. Realizują bezpośrednio znaczącą część zadań publicznych nałożonych przepisami prawa na jednostki samorządu terytorialnego.

– Przeprowadzane analizy miały wskazać kierunki reorganizacji spółek w celu ograniczenia wydatków budżetowych oraz zmiany ich struktury w budżecie Miasta związanych z ich funkcjonowaniem – mówi Skarbnik Miasta Marcin Urban. 

Polityka wynagradzania

Przeprowadzona analiza spółek wykazała potrzebę zmiany polityki wynagradzania. Wysokość wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych powinna być mocnej zależna od wielkości spółki i skali prowadzonej działalności, a tym samym od ponoszonej odpowiedzialności. Polityka wynagradzania powinna w większym stopniu uwzględniać stopień realizacji zakładanych celów, a także osiągnięte wyniki finansowe.

– Zgodnie z rekomendacjami, w ciągu najbliższych 12 miesięcy przeprowadzone zostaną renegocjacje kontraktów w zarządach każdej ze spółek, których celem będzie ustalenie nowego poziomu wynagrodzeń – mówi Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. – Wprowadzone zostaną także ograniczenia wynagradzania pracowników w formie dodatkowych nagród i premii w przypadkach, gdy działania pracowników nie przynoszą wymiernych korzyści. Ponadto, przed zarządami spółek wyznaczane będą nowe, jeszcze ambitniejsze cele zarządcze – dodaje prezydent.

Wieksze zaangażowanie

Urząd Miasta zwiększy zaangażowanie spółek w realizację zadań i projektów miejskich. Przykłady:

  • MPWiK przejmie od Urzędu Miasta sieć kanalizacji deszczowej. Odciąży to budżet miasta uwalniając środki na realizacje innych zadań.
  • Wrocławski Park Wodny będzie odpowiedzialny za budowę nowej pływalni na Brochowie. Zaangażowanie miejskiej spółki pozwoli na wybudowanie tego obiektu w oparciu wyłącznie o jej zasoby finansowe oraz optymalne zarządzanie tym obiektem bazującym na doświadczeniach Wrocławskiego Parku Wodnego.
  • Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN – w porozumieniu z Biurem Sportu – opracuje i wdroży program „Tanie Granie”, czyli udostępni wrocławskim klubom sportowym posiadaną infrastrukturę sportową na znacznie korzystniejszych warunkach.
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne jeszcze mocniej zaangażuje się w proces modernizacji komunikacji publicznej w naszym mieście. MPK będzie odpowiedzialne za budowę nowej zajezdni tramwajowej przy Nowych Żernikach. Spółka przejmie również od Miasta zadanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek wychowawczych.

Wsparcie menadżerskie MPK  SP. Z O.O.

Mając na uwadze realizowane przez spółkę MPK zadania (nowy tabor, plan autobusowy, budowa zajezdni) w ciągu najbliższych 3 miesięcy nastąpi wzmocnienie menadżerskie dotychczasowego zarządu. Pozyskanie ekspertów w dziedzinie przewozów ma na celu poprawę jakości wykonywanych przez spółkę zadań.

Analiza trwa

W zarządach kilku miejskich spółek już doszło do zmian personalnych. Analiza działalności miejskich spółek będzie dalej prowadzona i może wpłynąć także na podjęcie decyzji o likwidacji niektórych z nich. Jednak podjęcie ostatecznej decyzji i sam proces likwidacji może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Proces powinien przebiegać możliwie płynnie tak, by nie miał negatywnego wpływu na prowadzone przez poszczególne spółki zadania na rzecz mieszkańców.

– To niezwykle ważne, aby te podmioty działały efektywnie. Dlatego też w najbliższych miesiącach zadecydujemy o kolejnych przekształceniach, które poprawią skuteczność prowadzenia procesów. Spółki pozwalają często na szybsze i skuteczniejsze niż w urzędzie miasta działania, dlatego wiele z nich pozostanie, ale koszty działalności spółek muszą być odpowiednio uzasadnione i urealnione – mówi prezydent Jacek Sutryk.

Analiza działań spółek wykazała także konieczność wzmocnienia działań Biura Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta. Zgodnie z nowymi wytycznymi: Biuro co kwartał będzie przygotowywało raport z funkcjonowania spółek i realizacji powierzonych im zadań.Zgłoś uwagę