1.2.2.A Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw - konkurs ZIT WrOF

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA oraz GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Oś priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działaniu 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałaniu 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WrOF” Schemacie 1.2 A Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.


Wynik_weryfikacji_technicznej

Wyniki oceny formalnej - Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej


 Lista projektów, które uzyskały pozytywną ocenę w zakresie zgodności ze Strategią ZIT WrOF - plik pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!
Protesty w zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF należy składać do Gminy Wrocław pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej:
a) osobiście:
- w ZIT WrOF, pod adresem: Gmina Wrocław, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w pokoju 102, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia, tj. od 7:45 do 15:45 z dopiskiem na kopercie: „ZIT WrOF”
lub
b) kurierem lub pocztą:
- na adres ZIT WrOF: Gmina Wrocław, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław z dopiskiem na kopercie „ZIT WrOF”.
Pisma dotyczące procedury odwoławczej nadawane są na adres korespondencyjny zawarty we wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku zmiany niniejszego adresu Wnioskodawca powinien poinformować o tym fakcie IOK.

Aktualna wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie - działanie 1.2.2 A znajduje się pod tym adresem - kliknij.

UWAGA!!! Aktualizacja: 03.12.2015

Dodatkowe wyjaśnienia do konkursów 1.2.2 A oraz 1.2.2 B

W związku z pytaniami potencjalnych Wnioskodawców w zakresie prowadzenia działalności na obszarze WrOF poniżej zamieszczamy dodatkowe wyjaśnienia w tej kwestii

Dodatkowe wyjaśnienia - plik docx

Instrukcja wypełniania wniosku - plik. docx

Przykładowe wypełnienie 1.2.1a - plik xlsx

Poziom wydtków na podmiot - plik xlsx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!! Aktualizacja: 30.11.2015

Terminy, do których zostały przedłużone nabory wniosków do dofinansowanie:

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa:

  • Schemat 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R - ZIT WrOF 21.12.2015r.
  • Schemat 1.2.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw - ZIT WrOF - nabór wydłużony do 21.12.2015r.

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw:

  • Schemat 1.4.2 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP - ZIT WrOF - nabór wydłużony do 21.12.2015r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 30.10.2015 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Aktualna wersja Strategii znajduje się w poniżej załączonej dokumentacji konkursowej.

Dokumenty konkursowe - plik zip

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Formularz o pomocy publicznej.doc

Oświadczenia dla partnerów projektu.docx

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP.doc

Załącznik A do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP.doc

Załącznik B do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP.doc

Załącznik C do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP.doc

Oświadczenie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.docx

Wzór promesy kredytowej.doc

Wzór promesy leasingowej.doc

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.docx

Załączniki archiwalne

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektu

Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie - załącznik nr 4 obowiązki informacyjno promocyjne

Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie - załącznik nr 5 wykaz osób

Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie - załącznik nr 6 zakres danych

Załącznik nr 5 Wykaz przykładowych kosztów kwalifikowalnych 1.2 A

Załącznik nr 6 Wykaz dokumentów do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska

Załącznik nr 8 SET European Energy 2020 strategy

Załącznik nr 9 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Załącznik nr 10 Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych

Ogłoszenie o konkursie 1.2.2.A

Regulamin 1.2.2.A

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z pozytywnymi opiniami.pdfZgłoś uwagę