1.2.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw - konkurs ZIT WrOF

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA oraz GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działaniu 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałaniu 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WrOF” Schemacie 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.


UWAGA!
Protesty w zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF należy składać do Gminy Wrocław pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej:
a) osobiście:
- w ZIT WrOF, pod adresem: Gmina Wrocław, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w pokoju 102, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia, tj. od 7:45 do 15:45 z dopiskiem na kopercie: „ZIT WrOF”
lub
b) kurierem lub pocztą:
- na adres ZIT WrOF: Gmina Wrocław, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław z dopiskiem na kopercie „ZIT WrOF”.
Pisma dotyczące procedury odwoławczej nadawane są na adres korespondencyjny zawarty we wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku zmiany niniejszego adresu Wnioskodawca powinien poinformować o tym fakcie IOK.

Aktualna wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie - działanie 1.2.2 B znajduje się pod adresem: kliknij

UWAGA!!! Aktualizacja: 03.12.2015

Dodatkowe wyjaśnienia do konkursów 1.2.2 A oraz 1.2.2 B

W związku z pytaniami potencjalnych Wnioskodawców w zakresie prowadzenia działalności na obszarze WrOF poniżej zamieszczamy dodatkowe wyjaśnienia w tej kwestii

Dodatkowe wyjaśnienia - plik docx

Instrukcja wypełniania wniosku - plik docx

Przykładowe wypełnienie - plik xlsx

Poziom wydatków - plik xlsx

UWAGA!!! Aktualizacja: 30.11.2015

Terminy, do których zostały przedłużone nabory wniosków do dofinansowanie:

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa:

  • Schemat 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R - ZIT WrOF 21.12.2015r.
  • Schemat 1.2.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw - ZIT WrOF - nabór wydłużony do 21.12.2015r.

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw:

  • Schemat 1.4.2 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP - ZIT WrOF - nabór wydłużony do 21.12.2015r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA, zmiana sposobu składania wniosków o dofinansowanie
oraz wydłużenie naborów.
 
W odpowiedzi na liczne prośby Przedsiębiorców Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję dot. zmiany aplikacji służącej do wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów.
Zmiana dotyczy konkursów w ramach działań 1.2 A, 1.2 B i 1.4 A.
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu przygotowany w aplikacji Excel zostanie udostępniony w grudniu.
W związku z powyższym do konkursów 1.2 A, 1.2 B i 1.4 A zostaną wydłużone nabory.
Szczegółowe informacje wraz ze zmienioną dokumentacją konkursową zostaną zamieszczone do 30.11.2015 r.

UWAGA AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 30.10.2015 r. !!!

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Aktualna wersja Strategii znajduje się w załączonej dokumentacji konkursowej.

Dokumenty konkursowe - plik zip

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Formularz o pomocy publicznej.doc

Oświadczenia dla partnerów projektu.docx

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP.doc

Załącznik A do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP.doc

Załącznik B do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP.doc

Załącznik C do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP.doc

Oświadczenie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.docx

Wzór promesy kredytowej.doc

Wzór promesy leasingowej.doc

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.docx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty archiwalne

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektu

Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie - załącznik nr 4 obowiązki informacyjno promocyjne

Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie - załącznik nr 5 wykaz osób

Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie - załącznik nr 6 zakres danych

Załącznik nr 5 Wykaz przykładowych kosztów kwalifikowalnych 1.2 B

Załącznik nr 6 Wykaz dokumentów do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska

Załącznik nr 8 SET European Energy 2020 strategy

Załącznik nr 9 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Załącznik nr 10 Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych

Ogłoszenie o konkursie 1.2.2.B

Regulamin 1.2.2.B

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z pozytywnymi opiniami.pdfZgłoś uwagę