ZUS wypłaci jednorazowy dodatek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od1 marca rozpocznie realizację wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego. Niektórzy emeryci i renciści otrzymają od 50 do 400 zł. Co ważne nie trzeba w tej sprawie składać żadnego wniosku.

 • pieniądze


Jednorazowy dodatek dostaną świadczeniobiorcy, którzy na dzień 29 lutego 2016 r. mają ustalone prawo do jednego z tych świadczeń:

 • renty inwalidy wojennego/wojskowego lub renty rodzinnej po inwalidzie wojennym/ wojskowym,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej w związku z pobytem w miejscach odosobnienia określonych w ustawie kombatanckiej, renty rodzinnej po osobach pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z pobytem w miejscach odosobnienia określonych w ustawie kombatanckiej,
 • emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej przyznanej w drodze wyjątku na podstawie ustawy o kombatantach,
 • emerytury, emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej, określonych w ustawie emerytalnej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem (przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy) albo spowodowanej chorobą zawodową, w tym renty szkoleniowej lub do  renty rodzinnej wypadkowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach oraz wskutek choroby zawodowej lub renty rodzinnej po osobie, która zmarła wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach lub wskutek choroby zawodowej,
 • renty socjalnej,
 • świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • okresowej emerytury kapitałowej,
 • emerytury pomostowej,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

Wysokość świadczenia lub świadczeń, ustalonych na dzień 29 lutego 2016 r., nie może przekraczać  2 tysięcy zł brutto miesięcznie. Emeryci czy renciści otrzymujący wyższe świadczenia nie dostaną jednorazowego dodatku.

Jaka jest wysokość jednorazowego dodatku pieniężnego?

Wysokość  jednorazowego dodatku pieniężnego jest zróżnicowana, w zależności od wysokości  świadczeń przysługujących na dzień 29 lutego 2016 r. Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje odpowiednio w wysokości:

 • 400,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 900,00 zł,
 • 300,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 900,00 zł, nie więcej jednak niż 1100,00 zł,
 • 200,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1100,00 zł, nie więcej jednak niż 1500,00 zł,
 • 50 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1500,00 zł, nie więcej jednak niż 2 000,00 zł.

Ważne! Od jednorazowego dodatku pieniężnego nie trzeba płacić podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie on również podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z jednorazowego dodatku nie dokonuje się też potrąceń i egzekucji.

Emeryt nie musi składać wniosku

Jednorazowy dodatek pieniężny zostanie wypłacony z urzędu wraz ze świadczeniem za marzec 2016 r. To oznacza, że świadczeniobiorcy nie muszą składać żadnych wniosków, by otrzymać dodatek. Tylko osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego dostaną dodatek kwietniu 2016 r., wraz ze świadczeniem za marzec 2016 r.

Zgłoś uwagę