Wyprawka szkolna na rok 2014

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2014 R. - „WYPRAWKA SZKOLNA”

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawnych:

Uchwały nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych /Dz. U. z dnia 31 lipca 2014 r. poz. 1024/.

Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową

Pomoc uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 będzie udzielana: uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej:

1. na podstawie kryterium dochodowego:

uczniom pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto - uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

2. poza kryterium dochodowym:

uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej- niespełniającym kryterium dochodowego, pochodzącym z rodzin, w których występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

 

3. bez względu na dochód w rodzinie:

uczniom, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: słabowidzącym, niesłyszącym, słabo słyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych,
z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ,
z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych – pomoc w formie dofinansowania udzielana będzie na zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach

Uczniom, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym- pomoc w formie dofinansowania udzielana będzie również na zakup materiałów edukacyjnych. Nie dotyczy to uczniów z upośledzeniem umysłowym lub znacznym oraz uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z darmowego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej „Nasz elementarz” zapewnionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej „Nasz elementarz” zapewniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Wysokość pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych będzie wynosić:

Dla ucznia spełniającego kryterium dochodowe oraz poza kryterium dochodowym
z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Typ szkoły/klasa

Wysokość dofinansowania

W klasach II szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

do kwoty 225 zł

W klasach III szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

do kwoty 225 zł

W klasach VI szkoły podstawowej

do kwoty 325 zł

W klasach III zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

W klasach III liceów i techników

do kwoty 445 zł

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
bez względu na dochód w rodzinie

Typ szkoły/klasa

Wysokość dofinansowania

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach I szkoły podstawowej w przypadku, gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej zapewnionego przez MEN

do kwoty 175 zł

słabowidzącego, niesłyszącego, słabo słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasie II lub III szkoły podstawowej albo ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 225 zł

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego lub w szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w gimnazjum, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł

słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w zasadniczej szkole zawodowej

 

do kwoty 390 zł

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
bez względu na dochód w rodzinie

Typ szkoły/klasa

Wysokość dofinansowania

słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w liceum ogólnokształcącym, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznym, w klasach VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub technikum

do kwoty 445 zł

niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w gimnazjum, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego***

do kwoty 607 zł

niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasie II lub III szkoły podstawowej albo w klasie II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego*

do kwoty 770 zł

niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego**

do kwoty 770 zł

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego*

do kwoty 770 zł

 

*W przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, koszt ich nie może być wyższy, niż 25% kwoty 770 zł, tj. do kwoty 192,50 zł.

** W przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, koszt ich nie może być wyższy, niż 40% kwoty 770 zł, tj. do kwoty 308 zł.

*** W przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, koszt ich nie może być wyższy, niż 50% kwoty 607 zł, tj. do kwoty 303,50 zł.

 

Procedura przyznawania pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2014/2015 – m.in. gdzie należy złożyć wniosek, gdzie go pobrać.

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Należy wypełnić odpowiedni wniosek według wzoru nr 1 lub 2.
2. Wniosek (wzór nr 1 lub 2) będzie do pobrania ze strony internetowej pod adresem www.wroclaw.pl/dofinansowania  lub w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
3. Rodzic lub prawny opiekun składa wniosek u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 4 września 2014 r.
4. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty uprawniające do uzyskania pomocy finansowej według odpowiedniego kryterium.

- zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego (słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej)
do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia poza kryterium dochodowym - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

5. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.

6. Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania i przekazuje ją prezydentowi miasta.

7. Po otrzymaniu listy uczniów prezydent miasta przekazuje dyrektorom szkół informacje:

- o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczył kryterium dochodowego,

- o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania poza kryterium dochodowym.

- o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania bez względu na dochód w rodzinie – uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor szkoły po otrzymaniu powyższej informacji podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.

8. Prezydent miasta przekazuje środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na rachunek bankowy szkoły.

9. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) środki finansowe na pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych do wysokości przyznanej pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu:

- faktury,

- rachunku,

- paragonu,

- oświadczenia o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych.

Do oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”.

10. W przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, środki finansowe na pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych są zwracane rodzicom ucznia (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości przyznanej pomocy, na podstawie faktury i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, zawierającej:

- imię i nazwisko ucznia;
- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015;
- adres szkoły;
- wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych;
- kwotę zakupu;
- datę zakupu;
- czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

11.  Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. –„Wyprawka szkolna” można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Link do ww. strony to:

http://www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna/1303-rada-ministrow-przyjela-do-realizacji-rzadowy-program-pomocy-uczniom-w-2014-r-wyprawka-szkolna

12. Wnioski do szkół należy składać do 4 września 2014 r.

  • Wniosek rodziców - druk nr 1 przeznaczony jest dla uczniów, w przypadku których brane jest pod uwagę kryterium dochodowe oraz dla uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą w danej szkole ze względu na przypadki określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (plik w formacie .doc).
  • Wniosek rodziców - druk nr 2 - przeznaczony jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (plik w formacie doc).

    Rodzice proszeni są o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości do szkoły, do której uczeń będzie uczęszczać od września 2014 r.


Zgłoś uwagę