Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Dział Rejestracji Pojazdów
Informacja działu: tel. +48 71 777 77 77

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  parter, okienka od 1  do 21
  godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8.00-17.15

 • COM II
  pl. Nowy Targ 1/8
  parter, okienka od 8 do 13
  godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8.00-17.15

 • COM IV
  al. M. Kromera 44
  parter, 3 stanowiska obsługiwane przez grupę R
  godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8.00-15.15

 • ul. Karkonoska 45
  punkt rejestracyjny Działu – CM Polmozbyt
  W punkcie przyjmowane są wyłącznie opłaty związane z rejestracją pojazdów. Wpłat można dokonywać tylko przy użyciu karty płatniczej.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

wymagane jest osobiste stawiennictwo właściciela/właścicieli w celu złożenia stosownego oświadczenia

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
 • zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży dowodu rejestracyjnego,
 • zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu (wykonanego zgodnie z art.83 ustawy z dnia 20.06.1997 r.), jeżeli jest wymagane,
 • polisa OC – zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1152), posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Przepisy w/w ustawy, tj. art. 84, 86 i 87 stanowią o tym, że na organach właściwych do rejestracji pojazdów  ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku  zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jeżeli osoba kontrolowana nie okaże takiego dokumentu, to organ rejestrujący zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania – w przypadku osób fizycznych,
 • w przypadku utraty (zagubienia) dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o okolicznościach utraty dowodu rejestracyjnego,
 • imienne upoważnienie do złożenia wniosku i oświadczennia pod odpowiedzialnościa karna z art.233 K.K. o okolicznościach utraty dowodu rejestracyjnego – w przypadku gdy wnioskuje podmiot prawny.

Druki do pobrania:

pełnomocnictwo do oświadczeń pod odpowiedzialnością karną - doc

pełnomocnictwo - doc

wniosek - pdf

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Istnieje możliwość zarejestrowania wizyty przez internet na stronie Rezerwacji wizyt (tylko w COM I i COM II)

Opłaty:

Wysokość opłaty uzależniona jest od tego czy strona wnioskuje o pozwolenie czasowe, czy też nie.

Opłaty za czynności rejestracyjne dokonywane są w Punktach Obsługi Bankowej gotówką, kartą lub na konto:

 • opłata skarbowa PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 • opłata za tablice PKO BANK POLSKI S.A.  nr konta 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452
 • opłata ewidencyjna PKO BANK POLSKI S.A.  nr konta 60 1020 5226 0000 6102 0417 4702

Termin i sposób załatwienia sprawy:

od ręki  
Czas załatwienia sprawy to ok. 25  minut

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 108 poz. 908 ze zm.,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Dz. U. Nr 186 poz. 1322.,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Dz. U. Nr 137 poz. 968.
Powrót do góry  
Zgłoś uwagę