Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Nadzór nad radą pełni wiceprezydent Anna Szarycz oraz Jacek Sutryk dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

Dokumenty potwierdzające powołanie rady: ZARZĄDZENIE nr 8917/13  z 25 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

Zadania rady:
Do zadań rady należy w szczególności: opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;  opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Skład rady:

Przewodniczący - Bohdan Aniszczyk
Osoba do kontaktu - Rafał Florczak

rafal.florczak@um.wroc.pl

  • Bohdan Aniszczyk – Rada Miejska Wrocławia
  • Marcin Babiuch – Dolnośląska  Federacja Organizacji Pozarządowych
  • Piotr Babiarz - Rada Miejska Wrocławia
  • Jarosław Broda – dyrektor Wydziału Kultury UM Wrocławia
  • Przemysław Filar – Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
  • Dominik Golema – dyrektor Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Wrocławia
  • Magdalena Komers – dyrektor Wydziału Finansowego UM Wrocławia
  • Marcin Krzyżanowski – Fundacja Imago
  • Anna Litońska-Stawirej – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Karolina Mróz – Fundacja Dom Pokoju
 • Agnieszka Rybczak – Rada Miejska Wrocławia
 • Izabella Skiedrzyńska-Rzeszowska – Fundacja Aktywni Zawsze Razem
Zgłoś uwagę