Uczniowski Program Stypendialny (UPS)

 • Uczniowski Program Stypendialny  - zasady
  Celem programu jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów klas maturalnych wrocławskich szkół zdających egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z matematyki.

Podstawa prawna:

Celem Uczniowskiego Programu Stypendialnego jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów klas maturalnych wrocławskich szkół zdających egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z  matematyki.

Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego ubiegać się mogą uczniowie posiadający:

  1. celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum dwie) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym).

   Wnioski
   o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku

 

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

Dodatkowe informacje w sprawach związanych z Uczniowskim Programem Stypendialnym można uzyskać pod nr tel. +48 71 777 74 44.

 1. tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (I, II, III miejsce)

  Wnioski o
  udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

Dodatkowe informacje w sprawach związanych z Uczniowskim Programem Stypendialnym można uzyskać pod nr tel. 71 777 74 44.

 • 3. tytuł laureata "Szkolnego Nobla"

  W 2013 r. odbyła się VII edycja Konkursu Szkolny Nobel Wrocław 2013. Konkurs został przeprowadzony na podstawie Zarządzenia nr 7255/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie organizacji Konkursu Szkolny Nobel - Wrocław 2013.

  W 2013 r. przyznano stypendia zgodnie z Zarządzeniem nr 7586/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyznania stypendium dla uczniów - Laureatów Konkursu Szkolny Nobel - Wrocław 2013 w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego w roku szkolnym 2012/2013

  Dodatkowych informacji w sprawach Konkursu Szkolny Nobel udzielają: p. Małgorzata Rybczyńska +48 71 777 89 90 lub p. Izabela Wójcik +48 71 777 86 21.
  Zarządzenia w/w są dostępne odpowiednio pod poniższymi linkami:

  ZARZĄDZENIE NR 7255/13 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 10 kwietnia 2013 r.
  ZARZĄDZENIE NR 7586/13 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 28 maja 2013 r.

 

  1. zdany egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym we wrocławskiej szkole ponadgimnazjalnej oraz podjęcie studiów stacjonarnych na kierunkach z zakresu nauk ścisłych lub technicznych we WROCŁAWIU

   Wnioski składają absolwenci do 30 września każdego roku

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz, na okres do 9 miesięcy, począwszy od miesiąca października

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących stypendium dla maturzystów udziela:

   • Jacek Marciński tel. +48 71 777 78 52

UWAGA
Stypendysta otrzymujący stypendium matematyczne na podstawie § 9 w/w uchwały zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia w przypadku skreślenia go z listy studentów. Traci on prawo do otrzymania stypendium od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został skreślony z listy studentów.

TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

   1. złożone wnioski w określonych odpowiednio terminach wraz z listami kandydatów podlegają weryfikacji dokonywanej przez powołaną Komisję Stypendialną pod kątem:
    • spełnienia przez ucznia kryteriów określonych Uchwałą
    • spełnienia wymogów formalnych określonych Uchwałą
   2. Departament Edukacji dokonuje wstępnego podziału środków finansowych przewidzianych na stypendia dla absolwentów szkół P
   3. rezydent Miasta decyduje o ostatecznym wyborze stypendystów Uczniowskiego Programu Stypendialnego oraz o wysokości przyznanego stypendium
   4. listy stypendystów przekazywane będą do wiadomości odpowiednich,placówek oświatowych, uczelni lub samym zainteresowanym oraz umieszczone na stronie internetowej Departamentu

Stypendium za w/w osiągnięcia może być udzielone w roku szkolnym następującym bezpośrednio po roku szkolnym, w którym uzyskano tytuł do przyznania stypendium.

Prezydent Miasta decyduje o ostatecznym wyborze stypendystów Uczniowskiego Programu stypendialnego oraz o wysokości przyznanego stypendium.
TERMINY WYPŁAT STYPENDIÓW.

Przyznane kwoty stypendiów wypłacane będą uczniom co miesiąc, w terminie do dwudziestego  dnia każdego miesiąca, w kasie Urzędu Miejskiego Wrocławia lub na wskazane przez ucznia konto.

W przypadku absolwentów ze zdanym egzaminem maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym przyznane kwoty stypendiów wypłacane będą absolwentom co miesiąc, w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca, w kasie Urzędu Miejskiego Wrocławia lub na wskazane przez absolwenta konto, za wyjątkiem pierwszej wypłaty stypendiów, która będzie wypłacona do 30 listopada z wyrównaniem za październik i listopad.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ w kancelarii Departamentu Edukacji UM Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, pok. 439 (IV piętro), z dopiskiem DZIAŁ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH – UCZNIOWSKI PROGRAM STYPENDIALNY, zgodnie z określonymi terminami.

Pliki do pobrania:

Powrót do góry  
Zgłoś uwagę