Tymczasowa rejestracja pojazdu

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Dział Rejestracji Pojazdów
Informacja działu: tel. +48 71 777 77 77

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  parter, okienka od 1 do 21
  godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8.00-17.15

 • COM II
  pl. Nowy Targ 1/8
  parter, okienka od 8 do 13
  godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8.00-17.15

 • COM IV
  al. M. Kromera 44
  parter, 3 stanowiska obsługiwane przez grupę R
  godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8.00-15.15

 • ul. Karkonoska 45
  punkt rejestracyjny Działu – CM Polmozbyt
  W punkcie wpłat można dokonywać tylko przy użyciu karty płatniczej. 

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Wniosek składa właściciel lub pełnomocnik (za wyjątkiem indywidualnych przypadków, gdzie wymagane jest osobiste stawiennictwo w celu złożenia oświadczenia przez stronę).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek pisemny o rejestrację czasową pojazdu,
 • dowód własności pojazdu (umowa kupna, umowa darowizny, faktura, postanowienie sądu przyznające prawa własności),
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
 • dokumenty rejestracyjne (dowód rejestracyjny, karta pojazdu – jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany w kraju),
 • dowód rejestracyjny (w przypadku braku dowodu rejestracyjnego wymagane jest: DLA KRAJÓW UE – zaświadczenie wydane przez organ ostatniej rejestracji potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, DLA PAŃSTW TRZECICH - inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą),
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego (z poza Unii Europejskiej),
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
 • zaświadczenie wystawione przez właściwy organ potwierdzające:
  a. uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
  b. brak takiego obowiązku.
 • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania – w przypadku osób fizycznych),
 • imienne pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik,
 • dowód wpłaty na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: BGK III Oddział w Warszawie 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014,  w wysokości 500 zł, zawierający nr VIN, lub nr podwozia, nadwozia lub ramy pojazdu, lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi  zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo faktury zawierającej takie oświadczenie.
  Uwaga! Warunek dotyczy pojazdów zaliczanych do kategorii:
  • M1 – pojazdy  samochodowe przeznaczone do przewozu osób , mające nie więcej niż 8 miejsc, oprócz siedzenia kierowcy (samochody osobowe),
  • N1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające max. dopuszczalną masę całkowitą nie przekraczającą 3,5 tony (samochody ciężarowe),
 • polisa OC (dla pojazdów zarejestrowanych w kraju) – zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1152), posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Przepisy w/w ustawy, tj. art. 84, 86 i 87 stanowią o tym, że na organach właściwych do rejestracji pojazdów  ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku  zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jeżeli osoba kontrolowana nie okaże takiego dokumentu, to organ rejestrujący zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.

Dokumenty przedkładane przy rejestracji, sporządzone w języku innym niż polski, należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.

Druki do pobrania:

wniosek - doc

pełnomocnictwo - doc

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Istnieje możliwość zarejestrowania wizyty przez internet na stronie Rezerwacji wizyt (tylko w COM I i COM II)

Opłaty:

Wysokość opłat jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz rodzaju tablic rejestracyjnych i uiszczana w osobnym okienku kasowym.

Przy dokonywaniu płatności przelewem w  tytule przelewu prosimy o wpisane nr VIN pojazdu.

Opłat za czynności rejestracyjne dokonywać można w Punktach Obsługi Bankowej gotówką, kartą lub na konto:

 • opłata za tablice PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452
 • opłata ewidencyjna PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  60 1020 5226 0000 6102 0417 4702
 • opłata skarbowa (za pełnomocnictwo) PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Uwaga !
W punkcie przy ul.Karkonoskiej 45 wpłat można dokonywać tylko przy użyciu karty płatniczej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami klient otrzymuje tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe na okres nieprzekraczający 30 dni.
Po upływie tego terminu odbierany jest dowód rejestracyjny (można wcześniej, jeśli wytwórnia wyprodukuje dowód rejestracyjny).

Rejestracja pojazdów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Przysługuje tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 108 poz. 908 ze zm.,
 • Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.
Powrót do góry  
Zgłoś uwagę