Stypendia matematyczne

Zarządzenie Nr 2710/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyznania stypendiów dla absolwentów w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego w roku akademickim 2015/2016 

List do wrocławskiego maturzysty - plik do pobrania w formacie .pdf

INFORMACJA KIEROWANA JEST DO MATURZYSTÓW, KTÓRZY ZDALI EGZAMIN MATURALNY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM Z MATEMATYKI

Podstawa prawna: 

UCHWAŁA NR XXXVIII/868/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego, oraz

Zarządzenie nr 7161/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 marca 2013r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla uczniów i absolwentów w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego.

Celem STYPENDIUM MATEMATYCZNEGO WROCŁAWIA  jest popularyzacja nauki przedmiotów ścisłych wśród uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych.

O STYPENDIUM MATEMATYCZNE WROCŁAWIA ubiegać się mogą uczniowie spełniający 3 podstawowe kryteria:

  1. są absolwentami  wrocławskiej szkoły ponadgimnazjalnej
  2. zdali egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym (uzyskali minimum 30 % punktów)
  3. podjęli dalszą naukę na jednej z wrocławskich uczelni wyższych (wg Katalogu Kierunków Studiów)

Wnioski składają zainteresowani do 30 września każdego roku do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Dział Projektów Edukacyjnych.

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz, na okres do 9 miesięcy, począwszy od miesiąca października

 

Stypendium  może być udzielone w roku szkolnym następującym bezpośrednio po roku szkolnym, w którym uzyskano tytuł do przyznania stypendium.

Prezydent Miasta decyduje o ostatecznym wyborze stypendystów Uczniowskiego Programu stypendialnego oraz o wysokości przyznanego stypendium.

W przypadku absolwentów ze zdanym egzaminem maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym przyznane kwoty stypendiów wypłacane będą absolwentom co miesiąc w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca, w kasie Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Sukiennice 10 w godzinach pracy urzędu) lub na wskazane przez absolwenta konto, za wyjątkiem pierwszej wypłaty stypendiów, która będzie wypłacona do 30 listopada z wyrównaniem za październik i listopad.

TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

  1. złożone wnioski w określonych odpowiednio terminach wraz z listami kandydatów podlegają weryfikacji dokonywanej przez Departament Edukacji UM Wrocławia pod kątem:
  • spełnienia przez  absolwenta kryteriów określonych Uchwałą NR  XXXVIII/868/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2013r.
    • Departament Edukacji dokonuje wstępnego podziału środków finansowych przewidzianych na stypendia dla absolwentów szkół.
  1. Prezydent Miasta decyduje o ostatecznym wyborze stypendystów Uczniowskiego Programu Stypendialnego oraz o wysokości przyznanego stypendium.
  2. Listy stypendystów przekazywane będą do wiadomości odpowiednich szkół lub samym zainteresowanym oraz umieszczone na stronie internetowej Departamentu.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ w kancelarii Departamentu Edukacji UM Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, pok. 439 (IV piętro), z dopiskiem DZIAŁ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH – STYPENDIA MATEMATYCZNE WROCŁAWIA.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących w/w stypendium z ramienia Departamentu Edukacji udziela: 

  • p. Jacek Marciński tel. 71 777 78 52

Pliki do pobrania:

Zgłoś uwagę