Relacja - GDS ds. Wolontariatu

30 września 2013 r.

W dniu 30 września 2013 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w sali konferencyjnej Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 odbyło się z inicjatywy Rzecznika ds. Dialogu Społecznego inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Wolontariatu.

 W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych / podmiotów:

 1. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 2. Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" / SEKTOR 3
 3. Fundacja "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci"  
 4. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
 5. Miejskie Centrum Wolontariatu - CIRS
 6. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 7. Fundacja Eudajmonia
 8. Fundacja Pozytywka
 9. JCI CSR Wratislavia
 10. Stowarzyszenie Semper Avanti
 11. Fundacja Aktywny Senior
 12. Stowarzyszenie Tratwa
 13. Stowarzyszenie Nowa Rodzina
 14. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

Spotkanie poprowadzili: Dominik Golema – Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego oraz Wojciech Staniewski – Stowarzyszenie Tratwa.

Cele spotkania:

Powołanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Wolontariatu.

Wstępna diagnoza problemów związanych z funkcjonowaniem wolontariatu we Wrocławiu, ustalenie potrzeb i pierwszych zadań do pracy w zespołach roboczych (organizacje – urzędnicy).

Ustalenie trybu i formuły spotkań w GDS/zespołach roboczych.

Przebieg spotkania:

 1. Przedstawienie założeń GDS ds. Wolontariatu, wzajemna prezentacja uczestników spotkania – osiągnięcia, działania, oczekiwania, potrzeb.
 2. Zarys tematów do dyskusji oraz zadań do wykonania w kontekście funkcjonowania wolontariatu we Wrocławiu.
 1. Dyskusja, ustalenie zespołów roboczych i koordynatorów

 

 Konkluzje, najważniejsze ustalenia:

 1. W  ramach GDS ds. wolontariatu zostały powołane zespoły robocze:

 

Nr

Grupa Dyskusyjna/Zespół Roboczy (zakres)

Koordynacja

1.

 

Współpraca z Urzędem Miasta

Dialog z osobami decyzyjnymi, wyjaśnianie spraw spornych, wypracowanie wspólnej koncepcji rozwoju wolontariatu i finansowania oraz wsparcia pozafinansowego

 

 

Stowarzyszenie Tratwa

2.

Wolontariat szkolny

Całokształt zagadnień związanych ze szkoleniem/wychowaniem wolontariuszy oraz funkcjonowaniem wolontariatu szkolnego

 

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

3.

Informacja o wolontariacie

Wypracowanie podstaw skutecznie działającej informacji o wolontariacie.  Baza danych (organizacji i wolontariuszy), bank dobrych praktyk, informacja i promocja imprez

 

 

Stowarzyszenie Nowa Rodzina

4.

Współpraca organizacji pozarządowych miedzy sobą

Inicjowanie wspólnych działań, wymiana doświadczeń i potencjału - w perspektywie wypracowanie efektywnego modelu/systemu współpracy

 

 

JCI CSR Wratislavia

5.

Wolontariat w NGO - edukacja

Całokształt problemów związanych z jakością wolontariatu (edukacja mentorów, koordynatorów, wolontariuszy)

 

Miejskie Centrum Wolontariatu

6.

Program Wolontariatu Długoterminowego

Dyskusja na temat możliwego kształtu wolontariatu długoterminowego, uzgodnienie stanowisk pomiędzy zainteresowanymi organizacjami/instytucjami w regionie. Włączenie się do dyskusji ogólnopolskiej.

 

 

Stowarzyszenie Tratwa

 

 1. Tryb i organizacja pracy:
  • Koordynatorem GDS ds. wolontariatu jest tymczasowo Wojciech Staniewski - Stowarzyszenie Tratwa
  • Założono, że efektywną formą działania i podejmowania ustaleń będzie praca w wąskich, zamkniętych zespołach roboczych zainteresowanych organizacji. Każdy zespół posiada koordynatora, który może podjąć też decyzję o poszerzeniu zespołu.
  • Zespoły na pierwszym spotkaniu ustalą podstawowe problemy i ułożą harmonogram pracy
  • Cyklicznie organizowane będzie  otwarte spotkanie GDS ds. wolontariatu o charakterze sprawozdawczym (prezentacja pracy, osiągnięć poszczególnych zespołów) i rekrutacyjnym ( np. nowe organizacja zasilające zespoły)
  • Informacja o otwartych spotkaniach GDS ds. wolontariatu prezentowana będzie udostępniana w formie notatki / protokołu na stronach UM Wrocławia: www.wroclaw.pl - Urząd – Organizacje Pozarządowe  oraz na stronie Stowarzyszenia Tratwa: http://www.tratwa.org/.

 

Na tym spotkanie zakończono.

Sporządził: Wojciech Staniewski (Stowarzyszenie Tratwa)

Rafał Florczak (BWO)

Wrocław - 02.10.2013


Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społacznego. Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu. Dotychczas zainicjowano spotkania grup ds. kultury oraz pomocy społecznej. Planowane są następne.

 
 

 

Zgłoś uwagę