Relacja - GDS ds. lokali użytkowych dla NGO

Po spotkaniu 28 października

28 października 2013, godz. 12.30 – 15.00, Stowarzyszenie Tratwa / Zajezdnia – ulica Legnicka 65

W dniu 28 października 2013 r. w godz. od 10.00 do 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia Tratwa – Pracownia Projektów Międzykulturowych Zajezdnia odbyło się z inicjatywy Rzecznika ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia, Stowarzyszenia Tratwa, Fundacji Umbrella drugie spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. lokali użytkowych dla NGO.

W spotkaniach biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych / podmiotów tworzących grupę:

 1. Stowarzyszenie Tratwa
 2. Stowarzyszenie Pomysł na Życie
 3. Fundacja Eudamonia
 4. Fundacja In Posterum
 5. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 6. Fundacja Umbrella
 7. Centrum Praw Kobiet
 8. Towarzystwo Rozwoju Rodziny
 9. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego  Wrocławia
 10. Zarząd Zasobu Komunalnego (Lucyna Betta – kierownik działu lokali użytkowych)
 11. Fundacja Społecznych Kuratorów Sądowych "Dajmy Szansę"

Spotkanie poprowadził: Robert Drogoś – Stowarzyszenie Tratwa.

 

Poruszane problemy. Najważniejsze, tematy

 1. Wykup lokalu za symboliczną złotówkę. Sugestia opracowania regulacji pozwalających wykupić lokal z maksymalną bonifikatą. Procedura już obowiązuje. W przypadku organizacji pozarządowych bonifikata może wynosić maksymalnie 80% wartości nieruchomości. Należy przy tym zaznaczyć, że nieruchomość nie może być sprzedana na cele związane z działalnością zarobkową.
 2. Wydatki na media na przełomie roku. Problemy z rozliczaniem. Faktury korygujące wystawiane są po terminie realizacji zadania publicznego, co powoduje brak możliwości pokrycia tych kosztów z dotacji.
 3. Remonty w lokalach. Ulgi z tytułu poniesionych kosztów remontu. Propozycje zawieszenia czynszu na czas remontu lub czynszu stopniowanego. Miasto ma możliwość przyznania ulgi w czynszu na czas remontu. Należy przy tym zaznaczyć, że forma ulgi oraz kryteria ich przyznawania wymagają dalszych konsultacji i uzgodnień. Na chwilę obecną organizacje pozarządowe, które starają się o wynajęcie gminnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym, mogą wnioskować o ulgę w czynszu na czas remontu przy składaniu w BWO wniosku o najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.  W takiej sytuacji opinia BWO będzie dotyczyła zarówno zasadności przyznania lokalu organizacji, jak również ulgi w czynszu.
 4.  Działalność gospodarcza w lokalach miejskich. Organizacje pozarządowe, zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w gminnym lokalu, mogą  pozyskać lokal w drodze przetargu. Bezprzetargowe przyznanie lokalu z zastosowaniem preferencyjnej stawki czynszu na działalność gospodarczą może być formą pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
 5. Podnajem lokalu (odpłatne udostępnienie lokalu lub jego części). Potrzeba analizy prawnej zagadnienia. Podnajęcie lokalu wymaga uzyskania zgody Miasta. Kontrowersje budzi podnajmowanie lokali na działalność gospodarczą,   ponieważ lokale są przyznawane organizacjom pozarządowym na cele działalności pożytku publicznego. Nie ma natomiast problemu jeśli organizacje podnajmują  lokale innym organizacjom (na zasadzie partycypowania w  ponoszonych kosztach). Takie wnioski można zgłaszać. Każdorazowo wniosek o użyczenie jest opiniowany przez BWO.
 6. Przestrzenie magazynowe dla NGO. Lokale wielkopowierzchniowe na duże projekty. W związku z małą liczbą dostępnych tego typu obiektów potrzeba dodatkowego uzasadnienia do wniosku o najem lokalu oraz rekomendacji BWO. Być może zasadna jest potrzeba włączenia do takiego katalogu, lokali spoza zasobu Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 

Rafał Florczak (BWO)

Wrocław - 05.12.2013

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społecznego. Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.

 

Zgłoś uwagę