Rekrutacja elektroniczna do szkół i przedszkoli

 • Rekrutacja do szkół i przedszkoli we Wrocławiu 2014


Pytania w sprawie rekrutacji można kierować bezpośrednio do:
  1. przedszkoli w godzinach pracy przedszkoli
  2. szkół i przedszkoli w godzinach pracy szkół
  3. 71 777 77 77 - Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca w godzinach 8.00-18.00

Do dnia 29 sierpnia 2014r. rekrutacja odbywa się do placówek, które dysponują wolnymi miejscami bez narzędzi elektronicznych. Wolne miejsca (stan na 8 sierpnia 2014 r.) dostępne są w poszczególnych typach rekrutacji - „Lista wolnych miejsc”.

W sprawie przyjęcia na wolne miejsce należy kontaktować się bezpośrednio z placówką prowadzącą rekrutację uzupełniającą.

Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

HARMONOGRAM

Terminy

Zadania

21-23.05.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć wniosek do przedszkola/szkoły podstawowej, które
po rekrutacji elektronicznej dysponuje wolnymi miejscami

 

02.06.2014 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

02-04.06.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola/szkoły podstawowej

06.06.2014 r.

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w placówce, do której dziecko zostało przyjęte (Lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych)

Od 06.06.2014 r. rekrutacja uzupełniająca odbywa się do placówek, które dysponują wolnymi miejscami bez narzędzi elektronicznych na podstawie kryteriów z rekrutacji uzupełniającej

29.08.2014 r.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej
w podziale na grupy


Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych

HARMONOGRAM

rekrutacja elektroniczna

do 30.05.2014 r.

Złożyć wniosek w kancelarii Wydziały Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia (pok.439) - dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych

11.03 – 21.03.2014 r.

Wygenerować elektronicznie wniosek i wybrać szkoły

11.03 – 21.03.2014 r.
do godz. 15.00

Złożyć w szkole I-go wyboru wydrukowany wniosek, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wraz z wymaganymi dokumentami

02.04.2014 r.
od godz. 10.00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru lub na stronie rekrutacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

do 04.04.2014 r.
do godz.15.00

Złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

08.04.2014 r.
od godz. 10.00

Sprawdzić wyniki rekrutacji elektronicznej w szkole lub na stronie rekrutacji (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

Niezwłocznie

Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

rekrutacja bez narzędzi elektronicznych na wolne miejsca

Od dnia 08.04.2014 r. rekrutacja (bez narzędzi elektronicznych) odbywa się do placówek, które dysponują wolnymi miejscami, na podstawie zasad i kryteriów zapisanych w statutach szkół

29.08.2014r.

Lista dzieci przyjętych w podziale na klasy

 

Rekrutacja do gimnazjów

HARMONOGRAM

I nabór - rekrutacja elektroniczna

do 18.03.2014 r.
(do godz. 14.00)

Złożyć pisemne zgłoszenie woli przystąpienia do sprawdzianów w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne (dot. oddziałów sportowych i dwujęzycznych)

24.03-11.04.2014 r.

 Zgłosić się na dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do szkół, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne

do 18.06.2014 r.

 Złożyć wniosek do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia (dotyczy wyłącznie kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

02-26.06.2014 r.

Wygenerować elektroniczny wniosek, wybrać oddziały w max. 3 gimnazjach spoza obwodu, wpisać oceny, dokonać ewentualnych zmian preferencji, wydrukować wniosek

27.06-30.06.2014 r.
(do godz. 15.00)

Złożyć w szkole I wyboru wydrukowany wniosek i kopie/oryginały wymaganych dokumentów (w przypadku zaznaczenia jedynie szkoły obwodowej- w szkole obwodowej złożyć oryginały dokumentów)

03.07.2014 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji

do 07.07.2014 r.
(do godz. 15.00)

Złożyć w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany oryginały wymaganych dokumentów

08.07.2014 r.

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w szkole lub na stronie rekrutacji

niezwłocznie

Powiadomić gimnazjum obwodowe o podjęciu nauki w innej szkole niż objętej elektroniczną rekrutacją


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

HARMONOGRAM

nabór I - rekrutacja elektroniczna

17-28.03.2014r.
(do godz. 14.00)

Składanie  pisemnego zgłoszenia woli przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego  w szkołach,
w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne

01.04.-16.05.2014r.

Zgłosić się na dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do szkół, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne

do 18.06.2014r.

Składanie wniosków do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia (dot. wyłącznie kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

30.05.-26.06.2014 r.

Generowanie wniosków, wskazanie oddziałów w maksymalnie trzech wybranych szkołach, ustalanie i wprowadzanie ewentualnych zmian preferencji, wpisywanie ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego, zaznaczanie dodatkowych kryteriów, drukowanie wniosków

27-30.06.2014 r.
(do godz. 15.00)

Składanie w szkole I wyboru wydrukowanego wniosku, potwierdzonej kopii zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego, potwierdzonej kopii świadectwa, innych wymaganych dokumentów

do 03.07.2014 r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół, możliwość sprawdzenia wyników kwalifikacji w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji

do 07.07.2014 r.
(do godz. 15.00)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

do 08.07.2014 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w szkole I wyboru, możliwość sprawdzenia ostatecznych wyników rekrutacji w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji

nabór II – rekrutacja bez narzędzi elektronicznych, na zasadach takich, jak w I naborze

08.07.2014r.

Ogłoszenie II naboru przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze. Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: www.edu.wroclaw.pl

08-10.07.2014 r.
(do godz. 14.00)

Składanie wniosków i kopii dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami (tylko kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół)

10.07.2014 r.
godz. 16.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkołach przeprowadzających II nabór

do 11.07.2014 r.
(do godz. 12.00)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

11.07.2014 r.
(do godz. 15.00)

Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych w szkołach przeprowadzających II nabór

29.08.2014 r.

Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się maksymalna liczba kandydatów.


Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 - akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) zwaną dalej Ustawą zmieniającą
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000007

3. Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.
http://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/51510.pdf

Rekrutacja elektroniczna

Elektroniczna rekrutacja dotyczy jednostek prowadzonych przez Miasto Wrocław i obejmuje:
 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe,
 • gimnazja,
 • licea ogólnokształcące,
 • technika,
 • zasadnicze szkoły zawodowe.
Portal rekrutacji elektronicznej - kliknij tu.
 
Poza elektronicznym naborem znajdują się następujące typy jednostek:
 • szkoły muzyczne i plastyczne,
 • szkoły policealne i uzupełniające,
 • szkoły i oddziały specjalne, do których obowiązują odrębne procedury kierowania,
 • placówki publiczne prowadzone przez organ inny niż Miasto,
 • placówki niepubliczne.

Dzieci wymagające kształcenia w oddziałach integracyjnych kierowane są przez Departament Edukacji na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Powrót do góry  
Zgłoś uwagę