Rekrutacja elektroniczna do szkół i przedszkoli

Sprawdź terminy i zasady

 • Rekrutacja do szkół i przedszkoli we Wrocławiu 2014


Pytania w sprawie rekrutacji można kierować bezpośrednio do:
  1. przedszkoli w godzinach pracy przedszkoli
  2. szkół i przedszkoli w godzinach pracy szkół
  3. 71 777 77 77 - Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca w godzinach 8.00-18.00

Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W środę 16 kwietnia 2014 r. o godzinie 10.00 rozpocznie się rekrutacja elektroniczna:

 • dla dzieci 3-4 letnich do przedszkoli,
 • dla dzieci 5-6 letnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Do 29 kwietnia rodzice dziecka muszą na stronie www.edu.wroclaw.pl wygenerować elektronicznie wniosek, wybrać maksymalnie 3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, wydrukować wniosek i złożyć go placówce pierwszego wyboru. Wyniki będą podane 21 maja. Po tym terminie rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. UWAGA! Niezłożenie przez rodzica/prawnego opiekuna w wyznaczonym terminie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

rekrutacja elektroniczna do przedszkoli

Terminy

Zadania

do 30.05.2014 r.

Złożyć wniosek w kancelarii Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Specjalnych (ul. G. Zapolskiej 4 pok. 439) - dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych

16-29.04.2014 r. (29.04.2014 r. do godz.14.00)

Wygenerować elektronicznie wniosek, wybrać maksymalnie 3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, wydrukować wniosek

16-29.04.2014 r.
w godz. 8.00-16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej I-go wyboru wydrukowany wniosek

14.05.2014 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/ szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

14–16.05.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00–15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

21.05.2014 r.

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej w placówce, do której dziecko zostało przyjęte (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

W rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się bez wykorzystania narzędzi elektronicznych, na podstawie kryteriów z rekrutacji elektronicznej mogą brać udział dzieci, które:

 • nie dostały się do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w rekrutacji elektronicznej;
 • nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej;

Terminy

Zadania

21-23.05.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć wniosek do przedszkola/szkoły podstawowej, które
po rekrutacji elektronicznej dysponuje wolnymi miejscami

 

02.06.2014 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

02-04.06.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola/szkoły podstawowej

06.06.2014 r.

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w placówce, do której dziecko zostało przyjęte (Lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych)

Od 06.06.2014 r. rekrutacja uzupełniająca odbywa się do placówek, które dysponują wolnymi miejscami bez narzędzi elektronicznych na podstawie kryteriów z rekrutacji uzupełniającej

29.08.2014 r.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej
w podziale na grupy


Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych

Elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych rozpoczęła się we wtorek, 11 marca o godz. 12.00. Dotyczy ona dzieci urodzonych w 2007 r. oraz 6-latków urodzonych od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2008 r. Dzieci urodzone między 1 lipca a 31 grudnia 2008 r. mogą być rekrutowane na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.  

W elektronicznym wniosku można wybrać maksymalnie 4 szkoły - w tym szkołę obwodową, w której dziecko ma zagwarantowane miejsce. Wybranie na I pozycji szkoły obwodowej i złożenie w odpowiednim terminie wniosku  jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy I. Do 21 marca należy złożyć podpisany przez rodzica bądź opiekuna prawnego wydrukowany wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami w szkole I-go wyboru. Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych nastąpi 8 kwietnia.

Kolejność zgłoszeń kandydatów nie ma znaczenia

rekrutacja elektroniczna

do 30.05.2014 r.

Złożyć wniosek w kancelarii Wydziały Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia (pok.439) - dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych

11.03 – 21.03.2014 r.

Wygenerować elektronicznie wniosek i wybrać szkoły

11.03 – 21.03.2014 r.
do godz. 15.00

Złożyć w szkole I-go wyboru wydrukowany wniosek, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wraz z wymaganymi dokumentami

02.04.2014 r.
od godz. 10.00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru lub na stronie rekrutacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

do 04.04.2014 r.
do godz.15.00

Złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

08.04.2014 r.
od godz. 10.00

Sprawdzić wyniki rekrutacji elektronicznej w szkole lub na stronie rekrutacji (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

Niezwłocznie

Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

rekrutacja bez narzędzi elektronicznych na wolne miejsca

Od dnia 08.04.2014 r. rekrutacja (bez narzędzi elektronicznych) odbywa się do placówek, które dysponują wolnymi miejscami, na podstawie zasad i kryteriów zapisanych w statutach szkół

29.08.2014r.

Lista dzieci przyjętych w podziale na klasy

 

Rekrutacja do gimnazjów

Elektroniczna rekrutacja do gimnazjów rozpocznie się 2 czerwca. Do wyboru są oddziały ogólne, sportowe, dwujęzyczne i międzynarodowy. Przed rekrutacją warto zapoznać się z ofertą szkół, które często sprawdzają uzdolnienia przyszłego ucznia. Dotyczy to klas sportowych i dwujęzycznych. W oddziałach sportowych do wyboru jest m.in. koszykówka (dla dziewcząt i chłopców), lekkoatletyka, zapasy, piłka nożna, taniec czy pływanie. Wśród oddziałów językowych do wyboru przyszli gimnazjaliści mają m.in. język angielski, niemiecki czy francuski.
Oprócz gimnazjum obwodowego (czyli w rejonie zamieszkania) uczeń może wybrać maksymalnie 3 inne szkoły, tworząc własną listę preferencji.

Elektroniczna rekrutacja prowadzona jest również do gimnazjów integracyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wynik rekrutacji do gimnazjów będzie znany 8 lipca.

Kolejność zgłoszeń kandydatów nie ma znaczenia

I nabór - rekrutacja elektroniczna

do 18.03.2014 r.
(do godz. 14.00)

Złożyć pisemne zgłoszenie woli przystąpienia do sprawdzianów w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne (dot. oddziałów sportowych i dwujęzycznych)

24.03-11.04.2014 r.

 Zgłosić się na dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do szkół, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne

do 18.06.2014 r.

 Złożyć wniosek do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia (dotyczy wyłącznie kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

02-26.06.2014 r.

Wygenerować elektroniczny wniosek, wybrać oddziały w max. 3 gimnazjach spoza obwodu, wpisać oceny, dokonać ewentualnych zmian preferencji, wydrukować wniosek

27.06-30.06.2014 r.
(do godz. 15.00)

Złożyć w szkole I wyboru wydrukowany wniosek i kopie/oryginały wymaganych dokumentów (w przypadku zaznaczenia jedynie szkoły obwodowej- w szkole obwodowej złożyć oryginały dokumentów)

03.07.2014 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji

do 07.07.2014 r.
(do godz. 15.00)

Złożyć w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany oryginały wymaganych dokumentów

08.07.2014 r.

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w szkole lub na stronie rekrutacji

niezwłocznie

Powiadomić gimnazjum obwodowe o podjęciu nauki w innej szkole                niż objętej elektroniczną rekrutacją

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się 30 maja. W elektronicznym wniosku należy wybrać maksymalnie trzy szkoły. Ważna jest kolejność - szkoła na pierwszym miejscu jest traktowana jako ta pierwszego wyboru. O dostaniu się do wybranej placówki decydują punkty m.in. za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu gimnazjalnego czy za inne osiągnięcia. Szkoły sportowe sprawdzają sprawność fizyczna przyszłych uczniów. Dlatego wybierając szkołę warto zapoznać się z ofertą i dodatkowymi wymaganiami.

Ostateczny wynik rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych będzie znany 8 lipca. Po tym terminie szkoły, w których są jeszcze wolne miejsca, uruchamiają drugi nabór.

Kolejność zgłoszeń kandydatów nie ma znaczenia

nabór I - rekrutacja elektroniczna

17-28.03.2014r.
(do godz. 14.00)

Składanie  pisemnego zgłoszenia woli przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego  w szkołach,
w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne

01.04.-16.05.2014r.

Zgłosić się na dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do szkół, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne

do 18.06.2014r.

Składanie wniosków do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia (dot. wyłącznie kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

30.05.-26.06.2014 r.

Generowanie wniosków, wskazanie oddziałów w maksymalnie trzech wybranych szkołach, ustalanie i wprowadzanie ewentualnych zmian preferencji, wpisywanie ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego, zaznaczanie dodatkowych kryteriów, drukowanie wniosków

27-30.06.2014 r.
(do godz. 15.00)

Składanie w szkole I wyboru wydrukowanego wniosku, potwierdzonej kopii zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego, potwierdzonej kopii świadectwa, innych wymaganych dokumentów

do 03.07.2014 r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół, możliwość sprawdzenia wyników kwalifikacji w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji

do 07.07.2014 r.
(do godz. 15.00)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

do 08.07.2014 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w szkole I wyboru, możliwość sprawdzenia ostatecznych wyników rekrutacji w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji

nabór II – rekrutacja bez narzędzi elektronicznych, na zasadach takich, jak w I naborze

08.07.2014r.

Ogłoszenie II naboru przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze. Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: www.edu.wroclaw.pl

08-10.07.2014 r.
(do godz. 14.00)

Składanie wniosków i kopii dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami (tylko kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół)

10.07.2014 r.
godz. 16.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkołach przeprowadzających II nabór

do 11.07.2014 r.
(do godz. 12.00)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

11.07.2014 r.
(do godz. 15.00)

Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych w szkołach przeprowadzających II nabór

29.08.2014 r.

Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się maksymalna liczba kandydatów.

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 - akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) zwaną dalej Ustawą zmieniającą
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000007

3. Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.
http://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/51510.pdf

Rekrutacja elektroniczna

Elektroniczna rekrutacja dotyczy jednostek prowadzonych przez Miasto Wrocław i obejmuje:
 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe,
 • gimnazja,
 • licea ogólnokształcące,
 • technika,
 • zasadnicze szkoły zawodowe.
Portal rekrutacji elektronicznej - kliknij tu.
 
Poza elektronicznym naborem znajdują się następujące typy jednostek:
 • szkoły muzyczne i plastyczne,
 • szkoły policealne i uzupełniające,
 • szkoły i oddziały specjalne, do których obowiązują odrębne procedury kierowania,
 • placówki publiczne prowadzone przez organ inny niż Miasto,
 • placówki niepubliczne.

Dzieci wymagające kształcenia w oddziałach integracyjnych kierowane są przez Departament Edukacji na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W dniu 16 kwietnia 2014 r. o godzinie 10.00 rozpocznie się rekrutacja elektroniczna:
dla dzieci 3-4 letnich do przedszkoli,
dla dzieci 5-6 letnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
            podstawowych.
Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Powrót do góry  ewawa
Zgłoś uwagę