XXXVII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

XXXVII sesja Rady Miejskiej Wrocławia, 23 marca 2017 roku, godz. 12.00, sala 200, Sukiennice 9, we Wrocławiu. Transmisja wideo z sesji będzie dostępna na naszej stronie.


XXXVII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in:

 • Informacja o stanie prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.
 • Sprawozdanie z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2016.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny we Wrocławiu na lata 2015 – 2017 za rok 2016.
 • Sprawozdanie z realizacji programu pomocy dla rodzin wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” za 2016 rok.
 • Wystąpienie Gminy Wrocław ze spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na zbycie wszystkich posiadanych w tej spółce udziałów.
 • Współpraca Gminy Wrocław ze społecznością lokalną miasta Reykjavik.
 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2017 roku.
 • Zamiar wzniesienia pomnika we Wrocławiu.
 • Ustalenie opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym.
 • Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Obornickiej, Gwieździstej i Tadeusza Zielińskiego, Hugona Kołłątaja i Tadeusza Rejtana, Szewskiej, Aleksandra hr. Fredry oraz pl. Uniwersyteckiego.
 • Nadanie nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia.

 

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.


XXXVI sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in:

 • Roczne sprawozdanie z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
 • Udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
 • Przyjęcia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • Przystąpienie Miasta Wrocławia do organizacji „ICLEI – The International Council for Local Environmental Initiative”. 
 • Głosowanie nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granicznej oraz węzła A8 „Wrocław Lotnisko”, Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • Zarządzenie wyborów do Rad Osiedli Wrocławia
 • Rozpatrzenie wniosków o wyznaczenie strefy płatnego parkowania

Porządek obrad

XXXV sesja Rady Miejskiej Wrocławia 

W porządku obrad m.in. głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2017-2021.
 • Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • Zadań Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Udzielenia dotacji celowych na rzecz Województwa Dolnośląskiego.
 • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic gen. Kazimierza Pułaskiego i Stanisława Małachowskiego, w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe oraz w rejonie placu Grunwaldzkiego.
 • Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.
 • Dostosowania sieci szkół do zmiany ustroju szkolnego, tzn. wprowadzenia ośmioletniej szkoły podstawowej. Czytaj więcej – Likwidacja gimnazjów we Wrocławiu.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

 

XXXIV sesja Rady Miejskiej Wrocławia 

W porządku obrad m.in.:

 • drugie czytanie projektu budżetu na 2017 r.
 • drugie czytanie wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
 • sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie m.in.: ulic Łagiewnickiej i biskupa Bernarda Bogedaina, placu Dominikańskiego i Poczty Głównej, gen. Augusta Emila Fieldorfa oraz Drukarskiej i Sztabowej
 • nadanie nazw nowym ulicom na Jarnołtowie: Kłębowicka, Indonezyjska, Koralowa, Melisowa
 • drugie czytanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 2016-2022”
 • drugie czytanie uchwały w sprawie nadania statutów osiedli

XXXII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in.:

 • Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2017 r.
 • Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta.
 • Wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości.
 • Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinom polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu i z Federacji Rosyjskiej.
 • Przyjęcie projektu pod nazwą „Szare na Zielone – zagospodarowanie terenów placówek oświatowych we Wrocławiu“.
 • Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2017.
 • Przyjęcie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 2016-2022.

XXXI sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in.:

 • Zmieniana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta.
 • Program współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
 • Ustalenie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 • Przystąpienie Wrocławia do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”.
 • Zmieniana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
 • Przyjęcie Programu  Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017-2020.
 • Nadanie nazw nowym ulicom oraz skwerowi we Wrocławiu.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XXX sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in.:

 • Projekt pod nazwą „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu“, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
 • Projekt pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na historycznym osiedlu WuWA we Wrocławiu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 • Upoważnienia Prezydenta Wrocławia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK Partynice – Park linearny wokół toru wyścigowego z przyrodniczą ścieżką edukacyjną”  w ramach naboru ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 • Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław.
 • Zasad i trybu udzielania stypendiów matematycznych dla studentów pierwszego roku wrocławskich uczelni wyższych.
 • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Składowej, Polnej, gen. Romualda Traugutta i Szybkiej oraz rzeki Oławy i Żabiej Ścieżki, ulic Swojczyckiej, Miłoszyckiej i linii kolejowej, ulic Tynieckiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego.
 • Ustalenia regulaminu korzystania z parków miejskich.
 • Przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro, dla mieszkańców Wrocławia w latach 2017 - 2019”.

 Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XXIX sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad wakacyjnej sesji, radni będą pracować nad dwiema uchwałami dotyczącymi rozpatrzenia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polarnej we Wrocławiu.

W porządku obrad m.in. 

 • Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na stanowisko w sprawie podejmowania działań zmierzających do zapobiegania lokalizacji objazdowych występów, widowisk oraz pokazów do celów widowiskowo-rozrywkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach stanowiących własność Miasta Wrocławia 
 • Zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia 
 • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia
 • Ustalenia regulaminu korzystania z parków miejskich we Wrocławiu
 • Miejscowe plany zagospodarowania.

Porządek obrad

Zmiana miejsca obrad Rady Miejskiej związana jest z pożarem, do którego doszło pod koniec stycznia w Sukiennicach 9, w okolicach Sali Sesyjnej. Uszkodzeniu uległa m.in. infrastruktura techniczna, dlatego aktualnie sesje odbywają się na Nowym Targu. Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej rusza o godz. 12.00.

Poprzednie sesje

Na sesji radni będą rozmawiać o m.in.:

 • ustaleniu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę,
 • programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
 • zasadach i warunkach udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów w szkołach,
 • ustalony będzie rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta,
 • radni zajmą się zmianą uchwały w sprawie zasad płatnego parkowania,
 • w porządku obrad jest także dyskusja i głosowanie nad projektem stanowiska w sprawie stosowania się władz miasta do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XXV sesja Rady Miejskiej Wrocławia zwołana w trybie nadzwyczajnym 1 czerwca 2016 roku.Zabytki - ochrona i opieka: prezentacja Sesja Rady Miejskiej Wrocławia, 1 czerwca [PPTX]

W programie XXIV sesji m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2017
 • Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. w rejonie ulicy Mikołowskiej, Bolesława Drobnera, Juliusza Słowackiego i ulicy Na Grobli
 • Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia

Porządek obrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoś uwagę