Podatek od nieruchomości - złożenie informacji (osoby prawne)

Wydział Podatków i Opłat informuje, że stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na rok 2015 nie uległy zmianie w stosunku do roku 2014.
Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia dotyczące stawek podatkowych oraz formularzy podatkowych na rok 2013 nie utraciły mocy i obowiązują w latach 2014 - 2015.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • COM I
  ul. Gabrieli Zapolskiej 4
  sala obsługi nr 3, stanowisko nr 18 i 19
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  stanowisko nr 14
 • COP,
  ul. Kotlarska 41
  parter, stanowiska 2, 3, 7, 10
  Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę: Zgodnie z art. 165 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749) – postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;  
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;  
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;  
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  - wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I i  COM II
  poniedziałek 8:00 – 15:15
  wtorek 8:00 – 15:15
  środa 8:00 – 15:15
  czwartek 8:00 – 15:15
  piątek 8:00 – 15:15
 • COP
  poniedziałek 8:00 – 17:15
  wtorek 8:00 – 17:15
  środa 8:00 – 17:15
  czwartek 8:00 – 17:15
  piątek 8:00 – 17:15


Informacje szczegółowe
 dotyczące podatku rolnego znajdują się w zakładce Podatki, opłaty lokalne.

Uwagi:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław; 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu; 
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.


Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

 • rejestracja w systemie kolejkowym w siedzibie COP lub COM I / COM II
 • rejestracja wizyty przez internet na stronie Rezerwacji wizyt

Opłaty:

 • złożenie informacji - bez opłat
 • opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić bezgotówkowo  na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 lub wpłacić  w Punktach Obsługi Bankowej

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Złożenie informacji od ręki.

 • Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. 
 • Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Prezydent w drodze decyzji.

W późniejszym etapie postępowania- załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy (art. 139 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749)).


Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749) odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji,określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.).
 • Ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • akt notarialny lub postanowienie sądu o przysądzeniu własności, lub umowę dzierżawy gruntu, lub umowę najmu lokalu użytkowego lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub umowa kupna – sprzedaży kiosku 
 • formularz IN-1 - informacja o nieruchomościach
 • formularz IN-1/A - informacja o nieruchomościach część uzupełniająca dane o zwolnieniach

Załączniki

Powrót do góry  
Zgłoś uwagę