Międzynarodowe prawo jazdy

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Uprawnień Kierowców
tel. +48 71 777 78 81
tel. +48 71  777 77 87 (odbiór dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami)
fax +48 71 777 76 00

 • COM I
  ul. G.Zapolskiej 4
  Sala S1, okienka 1, 2, 3
 • COM II
  pl.  Nowy Targ 1-8
  okienko 8

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Strona lub ustanowiony pełnomocnik (wniosek wypełnia własnoręcznie posiadacz prawa jazdy, pełnomocnik może wyłącznie złożyć wniosek oraz odebrać nowy dokument)

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I i COM II
  poniedziałek 8:00 – 17:15
  wtorek 8:00 – 17:15
  środa 8:00 – 17:15
  czwartek 8:00 – 17:15
  piątek 8:00 – 17:15

Uwagi:
Wtórnik prawa jazdy wydaje się w przypadku utraty dokumentu, zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność oraz zmiany danych zawartych w dokumencie.

Wniosek wypełnia własnoręcznie posiadacz prawa jazdy, pełnomocnik może wyłącznie złożyć wniosek oraz odebrać nowy dokument.

Opłaty:

 • opłata za wydanie prawa jazdy - 35 zł

Opłaty można  wnieść w Punktach Obsługi Bankowej lub na rachunek bankowy 

 • za wydanie prawa jazdy PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  86 1020 5226 0000 6002 0428 8452
 • opłata ewidencyjna PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  60 1020 5226 0000 6102 0417 4702

Termin i sposób załatwienia sprawy: Czas oczekiwania wynosi do 30 dni od złożenia wniosku z kompletem załączników.

Tryb odwoławczy: Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.( Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1005),
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 roku Dz.U. Nr 225 poz. 1635).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wnioseko wydanie wtórnika prawa jazdy,
  Uwaga !!!
  Formularz musi być wydrukowany: w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie!), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów! (w opcjach  drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku.
  Ze względu na niewielkie marginesy formularza, wydruk na niektórych drukarkach np. laserowych może być niemożliwy.
 • kserokopia prawa jazdy oraz oryginał prawa jazdy do wglądu (nie dotyczy dokumentów utraconych),
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazująca głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • dowody wniesienia wymaganych opłat,
 • aktualny dowód osobisty do wglądu,
 • orzeczenie lekarskie od lekarza upoważnionego  do badań kierowców (tylko w przypadku zmiany terminu ważności dokumentu),
 • orzeczenie psychologiczne od psychologa uprawnionego do badań kierowców w przypadku przedłużenia ważności prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D, D+E.

Załączniki

Zgłoś uwagę